Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธกส. ประกาศใหม่ล่าสุด!! เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 -28 ม.ค. 2558  พนักงานพัฒนาธุรกิจ,พนักงานการเงิน

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4
และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2557
—————————————
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจและพนักงานการเงินประจาสาขาและสานักงานธ.ก.ส.จังหวัดปีบัญชี2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  ประมาณการอัตรา ว่าง
1.1 ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ประมาณ 600 อัตรา (เพศชายประมาณ 400 อัตรา และ
เพศหญิงประมาณ 200 อัตรา)
1.2 ตำแหน่งพนักงานการเงิน ประมาณ 1,100อัตรา
2.  หน้า ที่ความรับผิดช อบ
2.1ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ
ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตรกร ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร
ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การชาระหนี้   ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรลูกค้าให้เกิด
การรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมการผลิตแปรรูป การตลาดและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชุม
สื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคาร สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน
ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร ทั้งเงินฝาก เงินกู้ และงานบริการอื่น ๆ ตามวิธี
ปฏิบัติของธนาคาร สื่อสาร ประชาสัมพันธ์นาเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ต้อนรับ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการ
ลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.   คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.1ตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ
3.1.1สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ.รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก /
โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา ตามที่ธนาคารกาหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
3.1.2ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์)และต้องนามายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

3.1.3หากมีผลคะแนนทดสอบTOEICไม่น้อยกว่า450หรือมีผลคะแนนทดสอบTOEFL (แบบPBT)ไม่น้อยกว่า455หรือTOEFL(แบบIBT)ไม่น้อยกว่า47หรือมีผลคะแนนIELTSไม่น้อยกว่า4หรือ ผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับTOEICตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ซึ่งผลคะแนน การทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน2 ปี(นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)โดยผู้ที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกล่าวข้างต้นจะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
3.1.4ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ตามข้อ 6
3.1.5มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORDและMS-EXCELเป็นอย่างดี
3.1.6สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารกาหนด
3.2ตาแหน่งพนักงานการเงิน
3.2.1ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่ก.พ.รับรองและในใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา/ วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชาตามที่ธนาคารกาหนดดังนี้
1)บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบ-
บัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
2)การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน
การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ-
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
3)เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ
3.2.2หากมีผลคะแนนทดสอบTOEICไม่น้อยกว่า450หรือมีผลคะแนนทดสอบTOEFL (แบบPBT)ไม่น้อยกว่า455หรือTOEFL(แบบIBT)ไม่น้อยกว่า47หรือมีผลคะแนนIELTSไม่น้อยกว่า4  หรือ ผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับTOEICตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ซึ่งผลคะแนน การทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน2 ปี(นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)โดยผู้ที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกล่าวข้างต้นจะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
3.2.3ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ตามข้อ 6
3.2.4สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารกาหนด
3.2.5ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักงานบริการอย่างแท้จริง
3.2.6มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORDและMS-EXCELเป็นอย่างดี

 

4.  คุณสมบัติทั่วไป
4.1เพศ ชาย/หญิง และต้องมีอายุตั้งแต่ 20- 35ปีบริบูรณ์ (นับถึงวัน ที่สมัคร  )
4.2มีสัญชาติไทย
4.3เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.4เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
4.5ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน
การบาบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ)โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด
โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
4.6ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.7ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
4.8ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
4.9ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือ
รอการกาหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
4.10ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
4.11ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
4.12ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน
5.  การสมัคร
5.1ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มี คุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการหากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอนหรือในกรณีที่ดาเนินการ จ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
5.2ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.thหรือ http://www.baacapplicant.comตั้งแต่วันที่
 21 –28มกรา ค ม 2558 ได้ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก
โทร.0-2558-6555ต่อ 8331-2,8334-5กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร
ติดต่อที่โทร.095-7572312และ 095-7572313ในวันทาการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.

 

5.3ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนดและสั่งพิมพ์ใบแบบชาระ
 ค ่าธ รร มเน ียมการ สอบใน กระ ดา ษ A4 แล้วต้องนาแบบชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชาระเงินที่ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่  21–30มกราคม2558เท่านั้น   ในเวลาทาการของธนาคาร(08.30– 15.30น.)โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)  ค่าธรรมเนียมการสอบ 280บาท
2)  ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20บาท
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องอ่านและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึก การสมัคร  และสามารถสมัค รได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการสมัครได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระเงินค่าธรรมเนียม
 การ สอบภา ยในร ะยะเ วลาที่ธ น าค าร กาหน ดเ ท่านนั้ โ ดยธน าค าร จะไม่คืน เงิน คา  สมัคร ไม่ว่ากร ณีใ ด ๆ  ทั้งสิ้น
 ผู้สมัค ร สา มาร ถตรว จสอบผล การ ชาระเ งินไ ด้ทาง เว็บ ไ ซต์ http://www.baacapplicant.com
 ภ ายใน  3  วัน ทาการ หลั งจากกา รชาร ะเงิน
6.  การ เลือกตาแ หน่งที่สมัค ร  แ ละพื้น ที่ปฏ ิบัติงาน
ผู้สมัครสามารถเลือกสอบตาแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงกับประกาศได้เพียง 1ตาแหน่ง
เท่านั้น และขอกาหนดเขตพิเศษเพื่อให้ผู้สมัครสามารถเลือกเขตพิเศษเป็นเขต เพิ่ มเต ิม  ได้ 1เขต โดยมีรายละเอียด
และคุณสมบัติ ดังนี้
พื้นที่ปฏิบัติงาน
เขตดาเนินงาน
คุณสมบัติเพศ
คุณสมบัติภูมิลาเนา
เขตปกติ
ทุกจังหวัดยกเว้นแม่ฮ่องสอนปัตตานี ยะลานราธิวาส
ไม่จากัดเพศ
ไม่จากัดภูมิลาเนา
เขตพิเศษ
เขตพิเศษที่ 1แม่ฮ่องสอน
เพศชายเท่านั้น
ไม่จากัดภูมิลาเนา
เขตพิเศษที่ 2ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
เพศชายเท่านั้น
ต้องมีภูมิลาเนา*

6.1ตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

6.2ตาแหน่งพนักงานการเงิน
พื้นที่ปฏิบัติงาน
เขตดาเนินงาน
คุณสมบัติเพศ
คุณสมบัติภูมิลาเนา
เขตปกติ
ทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพฯ แม่ฮ่องสอนปัตตานียะลานราธิวาส
ไม่จากัดเพศ
ไม่จากัดภูมิลาเนา
เขตพิเศษ
เขตพิเศษที่ 1แม่ฮ่องสอน
ไม่จากัดเพศ
ไม่จากัดภูมิลาเนา
เขตพิเศษที่ 2ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ไม่จากัดเพศ
ต้องมีภูมิลาเนา*
เขตพิเศษที่ 3กรุงเทพฯ
ไม่จากัดเพศ
ไม่จากัดภูมิลาเนา
*หมายถึง ผู้สมัครต้องมีภูมิลาเนา ดังนี้
1) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของตนเอง  หรือ
2) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา ของตนเอง  หรือ
3) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส  หรือ
4)มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา ของคู่สมรส
ผู้สมัครสามารถเลือกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานแบบใดแบบหนึ่ง โดยสรุปได้ ดังนี้
1)ตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ
แบบที่ 1
เขตปกติ
แบบที่ 2
เขตปกติ และเลือกเขตพิเศษที่ 1  (เฉพาะเพศชายเท่านั้น)
แบบที่ 3
เขตปกติ และเลือกเขตพิเศษที่ 2  (เฉพาะเพศชายเท่านั้น)
2)ตาแหน่งพนักงานการเงิน
แบบที่ 1
เขตปกติ
แบบที่ 2
เขตปกติ และเลือกเขตพิเศษที่ 1
แบบที่ 3
เขตปกติ และเลือกเขตพิเศษที่ 2
แบบที่ 4
เขตปกติ และเลือกเขตพิเศษที่ 3

 

รายละเอียดดังนี้

 

7.  อัตรา เงิน เด ือน
กาหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นระดับ 4 เท่านั้น และให้ได้รับเงินเดือน โดยมี
7.1ผู้สาเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตรงกับตาแหน่งที่สมัครให้ได้รับเงินเดือน

 

11,000บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ
15,000บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
7.2ผู้สาเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ให้ได้รับเงินเดือน
12,000บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ
15,000บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

8.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
ธนาคารกาหนดให้มีการสอบข้อเขียนภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคารเห็นสมควร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้อเขียน ของธนาคารถือเป็นที่สุดผู้สมัครจะอ้างสิทธิใดๆ โต้แย้งมิได้
ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สถานที่สอบ และวันที่สอบข้อเขียน
 ประมาณปลายเดื อนกุ มภาพั นธ์ 2558  ทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.thหรือ http://www.baacapplicant.com
 แ ละผู้สมัค รจะต้ องสั่ งพิมพ์ใ บ สมัค รลง ใน กระดา ษ A4พ ร้อมทั้ งติดรูปถ่าย ขนา ด 1นิ้ ว ซึ่ งถ่าย มาแ ล้วไ ม่เกิน  6  เดื อน
 เพื่อใช้เป็น หลัก ฐาน ใน การ เข้า ทดสอบ  ที่สนามสอบที่ธนาคารกาหนด
9.  การสอบคัดเลือก
9.1การสอบข้อเขียนธนาคารกาหนดให้มีการสอบข้อเขียนประมาณเดือนมีนาคม2558โดยมี รายละเอียดในการสอบข้อเขียนดังนี้
9.1.1วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(AptitudeTest)ใช้เวลาในการสอบ1ชั่วโมง30นาที (100คะแนน)ได้แก่ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์การคิดวิเคราะห์และเหตุผลความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์และความรู้ทางภาษาอังกฤษ
9.1.2วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง ใช้เวลาในการสอบ 2ชั่วโมง (100คะแนน)ได้แก่
1)ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ – ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น ความรู้
เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส.ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ความรู้ด้านหลักการการบริหารเบื้องต้น และด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล
2)ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน – ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับ
การเงินการธนาคาร และสินเชื่อเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส.
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
และชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ความรู้ด้านหลักการการบริหารเบื้องต้น และด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ/
ธรรมาภิบาล
9.1.3วิชาความละเอียดแม่นยา ใช้เวลาในการสอบ 30นาที (50คะแนน)
9.2การสอบสัมภาษณ์ จะดาเนินการสอบเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยหาก
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 3.1.3กรณีสมัครตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ
หรือตามข้อ 3.2.2กรณีสมัครตาแหน่งพนักงานการเงิน จะได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
9.3การทดสอบบุคลิกภาพ

 

10.เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
10.1ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 60หากมี
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจานวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผล
เพื่อให้ได้ผู้ผ่านเกณฑ์ตามจานวนที่ต้องการ โดยจะพิจารณาลดเกณฑ์คะแนนข้อเขียนตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ 1 คะแนนวิชาความละเอียดแม่นยา
ลาดับที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
ลาดับที่ 3 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ทั้งนี้ หากปรากฏว่าผู้ผ่านเกณฑ์ข้างต้นมีจานวนผู้ที่เลือก เขตพิเศษที่ 1น้อยกว่า
ร้อยละ 2เขตพิเศษที่ 2น้อยกว่าร้อยละ 6และเขตพิเศษที่ 3น้อยกว่าร้อยละ 6ของจานวนความต้องการ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ที่เลือกพื้นที่เขตพิเศษเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละข้างต้น หากมี
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบมีน้อยกว่าจานวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผล
โดยวิธีอิงกลุ่ม เพื่อเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศผลการสรรหาคัดเลือก
10.2การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80และ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมี
เอกสารการสมัครครบถ้วนก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
10.3การทดสอบบุคลิกภาพ(ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน/ ไม่ผ่าน)โดยผู้ผ่านเกณฑ์ การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบในครั้งนี้
11.เอกสารการสมัครงานที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคาร
กาหนดซึ่งธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์และต้องเข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ตามสถานที่ที่ธนาคารกาหนดโดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนาเอกสารมาแสดงในวันสอบ
 สัมภ าษณ์ เป็น เอกสาร ตัวจริง แ ละสาเน าภ าพถ่า ย จา น วน 1ชุด  ดังนี้
11.1ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)ใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้
1)ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ
2)สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา ตามประกาศที่ธนาคารกาหนด
3)วันที่สาเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา อนุมัติปริญญา
ซึ่งผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว  ภ ายใน วัน ที่   2 8   มกรา ค ม   2 558
11.2บัตรประจาตัวประชาชน
11.3ทะเบียนบ้าน

 

11.4ผลคะแนนการทดสอบTOEICที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า450หรือผลคะแนนทดสอบ TOEFL(แบบPBT)ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า455หรือผลคะแนนทดสอบTOEFL(แบบIBT)ที่มีคะแนน ไม่น้อยกว่า47หรือผลคะแนนทดสอบIELTSที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า4หรือผลคะแนนการทดสอบ ด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับTOEICตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ทั้งนี้ผลคะแนนการทดสอบ ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน2ปี(นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)(ถ้ามี)
11.5ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์ตาแหน่งพนักงาน
พัฒนาธุรกิจ)ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์)
11.6รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1นิ้ว จานวน 1รูป
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6เดือน
11.7หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
หากไม่นาเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์หรือไม่ครบถ้วนหรือคุณสมบัติ ของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอนหรือในกรณีที่ ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคาร เป็นที่สุดซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
12.การประกาศผลการสอบคัดเลือก
12.1ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบ
12.2การประกาศผลการสอบคัดเลือก ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้
12.2.1ตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ธนาคารจะประกาศผลการสรรหาคัดเลือก
ตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ โดยพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ให้ได้ตามอัตราสัดส่วนความต้องการ คือ เพศชาย จานวน
400คน และเพศหญิง จานวน 200คน โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลาดับคะแนนทีละปัจจัยในแต่ละเพศ ดังนี้
ปัจจัยที่ 1  คะแนนรวมการสอบสัมภาษณ์กับคะแนนการสอบข้อเขียน โดยหาก
มีคะแนนรวมการสอบสัมภาษณ์กับคะแนนการสอบข้อเขียนเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 2คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 3คะแนนรวมสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมสอบข้อเขียนเท่ากัน
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 4คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชา
ความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 5เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 5คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชา
ความรู้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 6เป็นลาดับสุดท้าย

 

หากปรากฏว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลาดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัยธนาคาร กาหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเพิ่มเติมจาก จานวนความต้องการโดยธนาคารจะพิจารณาเพิ่มเติมผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วน ที่ธนาคารกาหนด
เมื่อได้ผู้ผ่านเกณฑ์ครบตามจานวนที่ธนาคารต้องการในแต่ละเพศแล้ว ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกเป็นบัญชีเดียวกันโดยเรียงลาดับจากผลคะแนนรวมการสอบ ข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลาดับโดยใช้ปัจจัยในการ เรียงลาดับทีละปัจจัยดังนี้
ปัจจัยที่ 1คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 2คะแนนรวมสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมสอบข้อเขียนเท่ากัน
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 3คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชา
ความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 4คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชา
ความรู้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 5เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 5  คะแนนวิชาความละเอียดแม่นยา
ทั้งนี้ หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลาดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัย
ธนาคารจะใช้เลขประจาตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงลาดับ โดยเรียงลาดับก่อนหลัง
กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่เลือกเขตพิเศษไม่ครบตามจานวนในข้อที่ 10.1ธนาคารจะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยใช้วิธีการเรียงลาดับเช่นเดียวกับการประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
12.2.2ตาแหน่งพนักงานการเงิน ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
คัดเลือกให้ได้ตามจานวนที่ต้องการ โดยเรียงลาดับจากผลคะแนนรวมการสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์
กรณีมี ผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลาดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลาดับทีละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 2คะแนนรวมสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมสอบข้อเขียนเท่ากัน
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 3คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชา
ความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 4คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชา
ความรู้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 5เป็นลาดับถัดไป

 

ทั้งนี้หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลาดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัย ธนาคารกาหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดและใช้เลขประจาตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงลาดับโดยเรียงลาดับก่อนหลัง และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพิ่มเติมจากจานวนความต้องการ
กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่เลือกเขตพิเศษไม่ครบตามจานวนในข้อที่10.1ธนาคารจะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศโดยใช้วิธีการเรียงลาดับเช่นเดียวกับการประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ข้างต้น
13.เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
13.1ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบ
ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
13.2เพื่อประโยชน์ของธนาคาร ธนาคารจะดาเนินการตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 พิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งภายในธนาคาร
ลาดับที่ 2 แต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
พัฒนาธุรกิจระดับ 4และการเงินระดับ 4ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2556(ถ้ามี)
ลาดับที่ 3บรรจุและแต่งตั้งบัญชีสารองจากพนักงานเลื่อนระดับ 4และผู้ช่วยพนักงาน
ประเภทที่ 1ตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4และพนักงานการเงินระดับ 4ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัด ปีบัญชี 2557
ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารทราบอัตราว่างที่แน่ชัดของส่วนงานแล้วจึงพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกในบัญชีสารองผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน พัฒนาธุรกิจระดับ4และพนักงานการเงินระดับ4ประจาสาขาและสานักงานธ.ก.ส.จังหวัดปีบัญชี2557 เรียงตามลาดับของการประกาศผลการสอบคัดเลือกและตามอัตราว่าง
13.3ผู้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานระดับ4 โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับตามอัตราว่างหรือความจาเป็นของสาขา/สนจ./ส่วนงานที่ธนาคารกาหนด หากถึงลาดับแล้วผู้อยู่ในบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ4 และพนักงานการเงินระดับ4 ประจาสาขาและสานักงานธ.ก.ส.จังหวัดปีบัญชี2557 ไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน สาขา/สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีสารอง และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
สาหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่เลือกเขตพิเศษด้วยนั้นธนาคารจะพิจารณา แต่งตั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้
1)กรณีที่ขณะนั้นมีอัตราว่างในเขตปกติและเขตพิเศษจะพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับ ตามอัตราว่างหากถึงลาดับแล้วผู้อยู่ในบัญชีสารองสามารถเลือกไปปฏิบัติงานในเขตปกติหรือเขตพิเศษหากไม่พร้อม หรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานทั้งเขตปกติหรือเขตพิเศษที่มีอัตราว่างในขณะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็น ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารอง ทุกบัญชี และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป

 

2)กรณีที่ขณะนั้นมีอัตราว่างในเขตพิเศษเพียงอย่างเดียวจะพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับ ตามอัตราว่างหากถึงลาดับแล้วผู้อยู่ในบัญชีสารองที่เลือกเขตพิเศษไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน เขตพิเศษที่มีอัตราว่างในขณะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารอง ทุกบัญชี  และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
3)กรณีขณะนั้นไม่มีอัตราว่างในเขตพิเศษ จะพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับตามอัตราว่าง
ของ สาขา/สนจ./ส่วนงาน หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีสารองปกติไม่พร้อม หรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน
สาขา/สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์และจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีสารองในบัญชีปกติแต่
ยังให้คงสิทธิ์ในการเลือกไปปฏิบัติงานเขตพิเศษเท่านั้น และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
หากมีบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์ตามบัญชีแนบท้ายประกาศผลการสรรหาคัดเลือก จะพิจารณา
แต่งตั้งภายหลังจากบัญชีสารองปกติไม่มีผู้แสดงความประสงค์ไปปฏิบัติงานในเขตพิเศษ หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ใน
บัญชีสารองแนบท้ายไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในเขตพิเศษที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์
และจะตัดรายชื่อในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารองแนบท้าย
13.4ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทาหนังสือค้าประกัน
และสืบประวัติตามที่ธนาคารกาหนด หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
13.5กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่
วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณา และเรียกตัว
ผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลาดับ
13.6ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น ๆ และ สาขา/สนจ./
ส่วนงาน ที่เลือกไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2ปี
14.เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
กาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยมีระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน 90วัน และกาหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีคะแนนการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80ธนาคารจะถือว่าผ่านการทดลองปฏิบัติงาน หากไม่ผ่านเกณฑ์ธนาคารขอสงวนสิทธิ์
โดยอาจจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง
หากปรากฏว่า มีผลคะแนนการทดลองปฏิบัติงานต่ากว่าร้อยละ 80จะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดเงื่อนไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การ คัดเลือกมาปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมและหากในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถือว่าผลการ พิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด
ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกแต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองไว้จนถึง วันที่31ตุลาคม2560

 

ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทาการใดๆว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ ในการเข้าทางานกับธ.ก.ส.ได้และอย่าใช้วิธีการใดๆที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง ในการสอบเพราะธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบซึ่งจะมีผลทาให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอนและจะถูกดาเนิน คดีทั้งทางแพ่งทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคนผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทางานกับธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับธ.ก.ส.แล้วจะถือว่าเป็นผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและธนาคารจะ เลิกจ้างทันที
ทั้งนี้ธนาคารขอยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน พัฒนาธุรกิจระดับ4และพนักงานการเงินระดับ4ประจาสาขาและสานักงานธ.ก.ส.จังหวัดปีบัญชี2557 ฉบับลงวันที่9มกราคม2558
ประกาศณวันที่    16   มกราคม2558
ลงชื่อ      สุวิทย์ตรีรัตน์ศิริกุล (นายสุวิทย์ตรีรัตน์ศิริกุล) รองผู้จัดการทาการแทน
ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

เอกสารการแนบท้ายประกาศ
คุณสมบัติของผู้สมัครปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ
1.เพศชาย-หญิง
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา
1
วท.บ.,ทษ.บ.,
กษ.บ.
วท.ม.,ทษ.ม.,
กษ.ม.
การเกษตร,เกษตรศาสตร์(Agriculture),เกษตรทั่วไป(GeneralAgriculture)
เกษตรเชิงระบบ (SystemsAgriculture)
เกษตรกลวิธาน (AgriculturalMechanization)
เกษตรเขตร้อน (TropicalAgriculture)
ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (Agro- Bioresources)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biosciences)
พฤกษศาสตร์ (Botany)
พืชศาสตร์(PlantScience)
พืชศาสตร์และเทคโนโลยี (PlantScienceandTechnology)
พฤกษ์เศรษฐกิจ (EconomicBotany)
โรคพืช (PlantPathology),อารักขาพืช
พืชไร่ ,พืชไร่นา (Agronomy)
พืชสวน (Horticulture),พืชผัก ,พืชสวนประดับ ,ไม้ผล
ศึกษาศาสตร์-เกษตร,ครุศาสตร์เกษตร (AgriculturalEducation)
ปฐพีวิทยา (SoilScience)
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ (SoilScienceandConversation)
กีฏวิทยา (Entomology)
การจัดการศัตรูพืช (PestManagement)
สัตวศาสตร์ (AnimalScience)
สัตววิทยา (Zoology),สัตว์ปีก ,โคนม และโคเนื้อ
สัตวบาล (AnimalHusbandry)
สุขภาพสัตว์ (AnimalHealthScience)
อาหารสัตว์ (AnimalNutrition)

2. มีวุฒิการศึกษาดังนี้

 

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา/ วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา
การผลิตสัตว์
การผสมพันธุ์สัตว์
เทคนิคการสัตวแพทย์ (VeterinaryTechnology)
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (VeterinarySciences)
วาริชศาสตร์ (AquaticSciences)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ManneScience)
วิทยาศาสตร์การประมง (FisheriesScience)
ประมง (Fisheries),ประมงน้าจืด (InlandFisheries)
การจัดการประมง (FisheryMgt.)
ชีววิทยาประมง (FisheryBiology)
วท.บ.,ทษ.บ.,
กษ.บ.
วท.ม.,ทษ.ม.,
กษ.ม.
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (Aquaculture)
ผลิตภัณฑ์ประมง (FisheryProducts)
โรคสัตว์น้า (AquaticanimalDisease)
อุตสาหกรรมประมง (FisheryIndustry)
เทคโนโลยีชนบท (RuralTechnology)
การวิจัยดาเนินงาน (OperationsResearch)
อุตสาหกรรมเกษตร (AgroIndustrial),(AgriculturalIndustry)
2
วท.บ.,สส.บ., กษ.บ.,ทษ.บ., บธ.บ.
วท.ม,กษ.ม., วศ.ม.,ทษ.ม., บธ.ม.
พัฒนาการเกษตร (AgriculturalDevelopment)
ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness)
บริหารธุรกิจการเกษตร (AgriculturalBusinessAdministration),
การจัดการธุรกิจเกษตร ,การจัดการธุรกิจเกษตรทั่วไป
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร/ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร/ส่งเสริม การเกษตร(AgriculturalExtension)
ส่งเสริมธุรกิจเกษตร,ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร,ส่งเสริมการสื่อสาร การเกษตร,การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์ (AgriculturalExtensionCooperatives)
เศรษฐศาสตร์การเกษตร (AgriculturalEconomics)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (CooperativeEconomics)

 

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา/ วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา
การจัดการผลิตสัตว์(AnimalProductionMgt.)
การจัดการผลิตพืช (CropProductionMgt.)
เทคโนโลยีการเกษตร (AgriculturalTechnology)
เทคโนโลยีการเกษตร-การจัดการการผลิต(AgriculturalManagement)
การใช้ดินและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (SustainableLandUseand
NaturalResourceManagement)
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช (PestManagementTechnology)
เทคโนโลยีการผลิตพืช (PlantProductionTechnology)
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (SeedTechnology)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(AnimalProductionTechnology)
เทคโนโลยีผลิตสุกร (SwineProductionTechnology)
เทคโนโลยีการหมัก (FermentationTechnology)
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (LandscapeTechnology)
เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีชวี ภาพ (FoodTechnology
Biotechnology)
ผลิตกรรมชีวภาพ (Bioproduction)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร(FoodIndustrialTechnology)
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ(FoodScienceandNutrition)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (FoodScienceandTechnology)
วิทยาศาสตร์การอาหาร (FoodScience)
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ (TechnologyinAnimal
Production)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (PostharvestTechnology)
วท.บ.,สส.บ., กษ.บ.,ทษ.บ., บธ.บ.
วท.ม,กษ.ม., วศ.ม.,ทษ.ม., บธ.ม.
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร(AgroIndustrialProductDev.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AgroIndustryTechnology)
เทคโนโลยีชีวภาพการอุตสาหกรรมเกษตร (AgroIndustryBiotechnology)

 

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา/ วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AgroIndustryTechnology
Management)
เทคโนโลยีการบรรจุ (PackingTechnology)
เทคโนโลยีอาหาร (FoodTechnology)
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ProductDevelopmentTechnology)
เทคโนโลยีการยาง (RubberTechnology)
เทคโนโลยีการประมง (FisheriesTechnology)
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (MarineandCoastal
ResourcesManagementTechnology)
วิศวกรรมแปรรูปอาหาร (FoodProcessEngineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ( TextileScienceandTechnology)
สิ่งแวดล้อม (Environmental)
การจัดการสิ่งแวดล้อม (EnvironmentalManagement)
วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม (EnvironmentalScience)
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (EnvironmentalEcology)
ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (GeographyandEnvironment)
เกษตรผสมผสาน
3
ทษ.บ.,ศ.บ.,ศศ.บ.
,วท.บ.
ทษ.ม.,ศ.ม.,
วท.ม.,ศศ.ม.
เศรษฐศาสตร์(Economics),เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์การคลัง, เศรษฐศาสตร์การเงิน,เศรษฐศาสตร์การประกอบการ,การเงินและเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร,เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการบริหาร,เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร, เศรษฐมิติ,เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ,เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์, เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม,เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ

 

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา/ วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา
4
บธ.บ.,วท.บ.
บธ.ม.,วท.ม.
การเงิน (Finance),การเงินธุรกิจ
วิศวกรรมการเงิน,การเงินประยุกต์,การเงินและการลงทุน, บริหารการเงินและการธนาคาร,บริหารการเงินและการคลัง, การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน,การธนาคารและธุรกิจการเงิน, การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ,การจัดการการเงิน, การเงินเชิงประมาณ,การเงินและการคลัง,การธนาคารระหว่างประเทศ
การตรวจสอบภายใน ,
การเงินการธนาคาร (MoneyandBanking)
บริหารการเงิน (FinancialManagement)
5
บธ.บ.,บช.บ
บช.ม.,บธ.ม.
บัญชี (Accounting)
บัญชีต้นทุน (Costing)
บัญชีเพื่อการจัดการ,การสอบบัญชี,บัญชีแบบบูรณาการ,บัญชีเพื่อการ วางแผนและควบคุม
บัญชีการเงิน
บัญชีบริหาร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AcountingInformationSystem)
6
บธ.บ.,ศศ.บ.
กต.ม.,บธ.ม.,
ศศ.ม.
การตลาด,การตลาดทั่วไป,การบริหารการตลาด,เทคนิคทางการตลาด
7
วท.บ.,ศศ.บ., ทล.บ,บธ.บ., วสบ.
วท.ม,ศศ.ม.,
วศ.ม.,บธ.ม.
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วทยาการคอมพิวเตอร์ (ComputerScience)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (AppliedComputerScience)
วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ(InformationSyatem),ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ManagementInformationSystem),สารสนเทศศาสตร์,สารสนเทศธุรกิจ, ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

 

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา/ วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ,เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ,
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ,เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,
การจัดการเทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
ศศ.บ.,รป.บ.,ร.บ.
,วท.บ
ศศ.ม.,รป.ม.,
ร.ม.,วท.ม.
บริหารรัฐกิจ
รัฐศาสตร์,การปกครองส่วนท้องถิ่น,การปกครอง,การเมืองการปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
9
น.บ.
น.ม.
นิติศาสตร์ ,กฎหมายธุรกิจ ,กฎหมายเศรษฐกิจ ,กฎหมายระหว่างประเทศ
10
ศศ.บ.,บธ.บ.
ศศ.ม.,บธ.ม.
บริหารธุรกิจ,บริหารทั่วไป,การจัดการทั่วไป,การจัดการ,
วิทยาการจัดการ ,การจัดการระหว่างประเทศ ,ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ,
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ,การพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ
11
กษ.บ.,ศศ.บ.,
ศ.บ.,รป.ม.
วท.ม.,กษ.ม., ศศ.ม.,ศ.ม., รป.ม.
พัฒนาชุมชน,พัฒนาสังคม
ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments