กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ม.ค. -9 ก.พ. 2558  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

“กระทรวงศึกษาธิการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/24805/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ม.ค. – 9 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร | เอกสาร 1 |เอกสาร 2 | เอกสาร 3 |เอกสาร 4 |เอกสาร 5 | เอกสาร 6 | ใบสมัครสอบแข่งขัน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38ค.(2)  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

1.2 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

1.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

1.4 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 20 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (หน้า 7)

2. จำนวนตำแหน่งวา่งครั้งแรก

2.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

2.2 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

2.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 3 ตำแหน่ง

2.4 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 6 ตำแหน่ง


สมัครงาน กระทรวงศึกษาธิการ งานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร สอบ กระทรวงศึกษาธิการ 2557 สอบ กระทรวงศึกษาธิการ 57 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments