ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ม.ค. -27 ก.พ. 2558  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ขยายเวลารับสมัคร)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.ร.

“ก.พ.ร.”

ลิงค์: https://iqepi.com/24050/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ขยายเวลารับสมัคร)
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,000-23,100
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ม.ค. – 27 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ใบสมัคร | รายละเอียด | ประกาศขยายเวลารับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ที่จบจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง หรือจบหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาในประเทศที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล Best Practice และความรู้จากต่างประเทศ เพื่อนำแนวคิดของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่างๆ แก่ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน ก.พ.ร. งานราชการ ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ ก.พ.ร. 2557 สอบ ก.พ.ร. 57 ก.พ.ร. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments