งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 -23 ม.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/24014/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 23 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การทองเที่ยว นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวารสารศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) งานเลขานุการ ได้แก่ ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม งานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง
๒) ร่างหนังสือโต้ตอบ งานย่อเรื่อง/สรุปความเห็น งานพิมพ์/คัดสำเนาข้อมูลข่าวสารและรวบรวมจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
๓) งานบริหารงานธุรการ ได้แก่ ควบคุม กำกับดูแลงานธุรการงานสารบรรณ งานพิมพ์เอกสารและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานธุรการแก่เจ้าหน้าที่
๔) งานศึกษาปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข รวมทั้งงานปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้ (ภาควิชาการ) ๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒) ด้านการมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ๓) พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ – การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน – ตามสมรรถนะที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
วิธีการประเมิน : การสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
๑. บุคลิกภาพ ๒. มนุษยสัมพันธ์ 3. ทัศนคติต่อสังคม และหน่วยงาน
วิธีการประเมิน : การสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

สมัครงาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 57 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5