กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -16 ม.ค. 2558  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลายผ้า


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/24000/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลายผ้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 16 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลายผ้า
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ตำกว่า 35 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟื่ิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือ
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานขั้นต้นในการทดลอง การสาวไหม การย้อมสีด้วยเคมีและสีธรรมชาติ ทอผ้าไหม และเป็นวิทยากรฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้สาธิตงานในการผลิตผ้าไหม
2.เขียนและออกแบบลวดลายผ้าแบบต่างๆ ตามสมัย อนุรักษ์ลายดั้งเดิมสำหรับใช้ในการทอและพิมพ์ดอกบนผ้าไหม และเป็นวิทยากรฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบลวดลายผ้า
3.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินโดยกลั่นกรองเอกสารการสมัคร 100 คะแนน
วิธีการประเมิน : – วุฒิการศึกษา ประวัติ และความรู้ความสามารถที่ตรงตามความต้องการที่กำหนดไว้ – ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

– ทักษะ
การประเมินโดยการสัมภาษณ์ 100 คะแนน
วิธีการประเมิน : – ความคิดริเริ่ม ความคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและวิสัยทัศน์ – ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานในหน้าที่ – บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน และครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2557 สอบ กรมหม่อนไหม 57 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments