กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 -23 ม.ค. 2558  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

“กรมส่งเสริมสหกรณ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/23983/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 23 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
อัตราเงินเดือน : 11,280 13,010 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เช่น
1) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
2) แนะนำ ส่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มอื่น ๆ ภายใต้การส่งเสริม แนะนำ
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) สอน แนะนำ ช่วยเหลือให้คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
บันทึกบัญชีขั้นต้นให้เป็นปัจจุบัน
4) แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียด
ประกอบให้แล้วเสร็จ
5) ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์
การดำเนินงานสหกรณ์
6) แนะนำ ส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการบัญชี
และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
ที่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ
7) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป
8) แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนิน
ธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แก่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
9) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ
การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อ
ประกอบการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
10) แนะนำ ส่งเสริม การดำเนินการต่าง ๆ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใต้
กฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11) ช่วยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและโครงการอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
12)ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ 2) มีความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่าง เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน 4) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
1) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ 2) มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 3) การคิดวิเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ งานราชการ ฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2557 สอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 57 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments