งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 -20 ม.ค. 2558  พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/23736/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 20 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่ง
พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี
การธนาคาร การเงิน สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงหรือ
ตรวจสอบภายในของ สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
สำหรับปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท ทั้งนี้ หากมี
ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการหรือ
การบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การนำเสนองาน
และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office อาทิ Word,
Excel, Power Point เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-1951 และ 0-2202-1246 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 มกราคม พ.ศ. 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ 08.30 – 15.30 น. (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัคร สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2557 สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 57 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments