ธกส. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 -21 ม.ค. 2558  1,700 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา พนักงานการเงิน,พนักงานพัฒนาธุรกิจ


ฝากประชาสัมพันธ์

ธกส.

“ธกส. รับสมัครงาน 2558”

ลิงค์: https://iqepi.com/23394/ หรือ
ตำแหน่ง: 1,700 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา พนักงานการเงิน,พนักงานพัฒนาธุรกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,700
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 21 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แก้ไขล่าสุด ทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานของ ธ.ก.ส. แจ้งยกเลิกประกาศรับสมัครสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ และพนักงานการเงิน ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 เพื่อแก้ไขตัวประกาศให้รอประกาศรับสมัครสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ใหม่อีกครั้ง รายละเอียดคลิกที่นี่

 

สมัครงาน กับ ธ.ก.ส. 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังห [2015-01-09]

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2557

ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มี คุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร และธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครเฉพาะผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 21 มกราคม 2558 เท่านั้น หากสมัครก่อนหรือหลังจากที่ธนาคารกำหนดธนาคารจะถือว่าไม่ใช่ผู้สมัครตาม ประกาศฉบับนีั้

ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2555-0555

ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือ กระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบเพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะ เลิกจ้างทันที


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2557 **ไม่ต้องตกใจปีดูท้ายประกาศลงวันที่ประกาศ 9 มกราคม 2558 ครับ

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ และพนักงานการเงิน ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประมาณการอัตราว่าง

1.1 ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ประมาณ 600 อัตรา (เพศชายประมาณ 300 อัตรา เพศหญิงประมาณ 300 อัตรา)

1.2 ตำแหน่งพนักงานการเงิน ประมาณ 1,100 อัตรา

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตร ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การชำระหนี้ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรลูกค้าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมการผลิตแปรรูป การตลาดและกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชุมสื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคาร สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นงานที่ต้องออกพื้นที่ตามสภาพท้องถิ่นของแต่ละสาขา จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

2.2 ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร ทั้งเงินฝาก เงินกู้ และงานบริการอื่นๆ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร สื่อสาร ประชาสัมพันธ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ต้อนรับ แนะนำผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.1 ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ

3.1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา ตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

3.1.2 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยายนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

3.1.3 ต้องมีประสบการณืการทำงานและหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจซึ่งจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ โดยธนาคารสามารถตรวจสอบได้ และต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกวา่ 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

3.1.4 มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ทั้งนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงัวนที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (สมัครสอบ TOEIC ตอนนี้ยังทัน ใช้ได้ทั้ง กฟผ. และ ธ.ก.ส.)

3.1.4 ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ 6

3.1.5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL เป็นอย่างดี

3.1.6 สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารกำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3.2 ตำแหน่งพนักงานการเงิน

3.2.1 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือใบปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชาตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

1) บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ

2) การเงิน การธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ

3)เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ

3.2.2  ต้องมีประสบการณ์การท างานและหนังสือรับรองการท างานจากทำงานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ โดยธนาคารสามารถตรวจสอบได้ โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

3.2.3 มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบPBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ทั้งนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นใน
วันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

3.2.4 ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 6

3.2.5 สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารก าหนด

3.2.6 ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักงานบริการอย่างแท้จริง

3.2.7 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL เป็นอย่างดี

3.2.8 หากมีความสามารถด้านภาษาอื่น ๆ ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. คุณสมบัติทั่วไป

4.1 เพศชาย/หญิง และ ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

4.2 มีสัญชาติไทย

4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

4.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

4.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

4.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

4.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น

4.9 ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี

4.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

4.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

4.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

5. การสมัคร

5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2558 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

–  กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือกโทร.0-2558-6555 ต่อ 8331-2,8334-5
–  กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัครติดต่อที่โทร.095-7572312 และ 095-7572313

ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

5.3 ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดและสั่งพิมพ์ใบแบบชำระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 แล้วต้องนำแบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชำระเงินที่ธนาคา
รเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 12-23 มกราคม 2558 เท่านั้น ในเวลาท าการ ของธนาคาร (08.30–15.30 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการสมัครและสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการสมัครได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น
โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.baacapplicant.com ภายใน 3 วันทำการหลังจากการช าระเงิน

6. การเลือกตำแหน่งที่สมัคร และพื้นที่ปฏิบัติงาน ผู้สมัครสามารถเลือกสอบตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงกับประกาศได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และขอก าหนดเขตพิเศษเพื่อให้ผู้สมัครสามารถเลือกเขตพิเศษเป็นเขตเพิ่มเติมได้ 1 เขต โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี้

อ่านต่อในประกาศรับสมัครสอบ

สมัครงาน ธกส. งานราชการ ทั่วประเทศ ธกส. รับสมัคร สอบ ธกส. 2557 สอบ ธกส. 57 ธกส. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ธกส. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments