กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 -30 ม.ค. 2558  ส่วนภูมิภาค 77 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กสท.

“กสท.”

ลิงค์: https://iqepi.com/23101/ หรือ
ตำแหน่ง: ส่วนภูมิภาค 77 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 77
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 30 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครสอบ กสท. ภูมิภาค

กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 77 อัตรา

ประกาศบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 77 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

1.  รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัคร จำนวนที่รับสมัคร ให้เป็นไปตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

2.  คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

2.1  ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ัดงนี้

2.1.1 มีสัญชาติไทย

2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2.1.3  สามารถทำงานให้แก่บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา

2.14  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

2.1.5  ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

2.1.6  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.1.7 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

2.1.8  ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการ การเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น (เมื่อได้รับการบรรจุเข้าทำงาน)

2.1.9  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

2.1.10  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

2.2 สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครเท่านั้น หากไม่ตรงตามที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ โดยต้องยื่นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ดังนี้

ระดับคุณวุฒิ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ปริญญาตรี สถาบันของรัฐไม่น้อยกว่า 2.75
สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 3.00
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.75

2.3 ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากกาารับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้นจากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด

2.4 ผู้สมัครนำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

2.5 ผู้สมัครที่คัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที

2.6 ผู้สมัครที่เป็นพนักงาน และลูกจ้าง (มีกำนหดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับการ ยกเว้น ไม่ใช้บังคับ ในกรณีดังนี้

2.6.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
2.6.2 อายุของผู้สมัคร
2.6.3 พนักงาน และลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่สำเร็จการศกึษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ในกรณีการรับสมัครที่กำหนดคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีสาขาวิชาตรงตามกำหนด

2.7 ผู้ที่คัดเลือกที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนภูมิภาค ตามที่กำหนดภูมิลำเนาของผู้สมัคร  (ข้อ 1 – ข้อ 56) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้

3. หลักฐานประกอบการสมัครงาน

3.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในปี 2557 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT) ฉบับสมบูรณื ให้นำใบรับรองผลการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาซึ่งระบุว่าเป็นผู้ที่เรียนครบตามหลักสูตรในคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สมัครคัดเลือกพร้อมระบุเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT) ฉบับสมบูรณ์ ใช้ประกอบการยื่นใบสมัครได้ ทั้งนี้ เมื่อเป็นผู้คัดเลือกได้แล้ว และบริษัท กสท โทรคนาคม จำกัด (มหาชน) จะบรรจุเข้าทำงานจะต้องนำหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT) ฉบับสมบูรณ์มายื่นในวันที่มารายงานตัว หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิต่างๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย

3.2 กรณีากรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สมรส หย่า ให้แนบสำเนาหลักฐานจำนวน 1 ชุด

3.3 หลักฐานทางทหารตามข้อ 2.3 (กรณีเพศชาย โดยแนบเฉพาะ สด.8 หรือ สด.43 ที่ระบุว่าพ้นจากการรับราชการทหาร แล้วแต่กรณีเท่านั้น)

3.4 สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครตามประกาศรับสมัครขอ้ 23)

3.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครตามจังหวัดที่ระบุไว้วในเอสการแนบของประกาศรับสมัคร (สำหรับผู้สมัครของทุกข้อ) จำนวน 1 ชุด

3.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารตามข้อ 3.1-3.5

4. การรับสมัคร

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฏิบัติากรทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2104 3481, 021043322,021044256 หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com

4.2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น. โดยในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ และคุณวุฒิที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนและสมัครได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือระบุเกินกว่า 1 ข้อ หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา

4.3 ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วนในช่อง Brows โดยเอกสารตามข้อ 3.1 -3.5 แนบเป็น PDF File เท่านั้น สำหรับข้อ 3.6 (รูปถ่าย) แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpeg)

4.4 ผู้สมัครที่จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 แล้วแต่กรณี โดยให้แนบเอกสารดังกล่าวในช่องของ Transcript ช่องใดช่องหนึ่ง

4.5 หากเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดสมบูรณ์ครบถ้วนจะมีคำว่า View Data ขึ้นต่อท้ายจากช่อง Browse โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย

4.6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเว็บไซต์

5. การคัดเลือก

5.1 ภาคเฉพาะตำแหน่ง สอบวิชาความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามคุณวุฒิและข้อที่สมัครคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

5.2 ภาคทั่วไป สอบวิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) / การกำกับดูแลกิจการที่ดี และภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

5.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (จะดำเนินการภายหลังจากการประกาศผลการสอบข้อเขียนตามข้อ 5.1 และ 5.2 แล้ว) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

6. เกณฑ์การตัดสิน การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้คัดเลือกได้ ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนภาคเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนรวมภาคทั่วไปกับภาคเฉพาะตำแหน่งร่วมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และเมื่อรวมคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

7.  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และหรือสัมภาษณ์ ตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นข้อยุติ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้

8. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในตำแนห่งและอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่คัดเลือกได้ตามข้อกำหนดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้าทำงานตามคุณวุฒิ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

9. ผู้ได้รับการคัดเลือกและประสงค์ที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงาน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด และให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ จะเรียกร้องสิ่งใดๆ เพิ่มไม่ได้

ประกาณ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

พันเอก สรรพชัย หุวันนันทน์
กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ แนบท้ายประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค หรือคลิกที่นี่ https://iqepi.com/23101/6/

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ปฏิบัติงานสังกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา)
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย (ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ศูนย์ขอนแก่น) 1
– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่) 1
– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์/การจัดการบัณฑิตทางด้านการจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท พิษณุโลก) 1
-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์/การจัดการบัณฑิตทางด้านการจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตาก) 1
– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์/การจัดการบัณฑิตทางด้านการจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท น่าน) 1
– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์/การจัดการบัณฑิตทางด้านการจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย = 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่สาย = 1) 2
– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์/การจัดการบัณฑิตทางด้านการจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปาย 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่สะเรียง 1) 2
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุโขทัย) 1
– ปวส. สาขาวิชาพาณิยการ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท แพร่) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปากช่อง) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท บุรีรัมย์) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ศรีสะเกษ) 2
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท อำนาจเจริญ) 2
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองคาย) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท กาฬสินธุ์) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชุมแพ) 1
– ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (ส่นวสนับสนุนงานบริการ 1 ส่วนตรวจสอบบัญชีการเงินและภาษี 1) 2
– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (ส่วนสนับสนุนงานบริการ) 1
– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (ส่วนการตลาดและการขาย 1 ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ 1 ส่วนบริหารโครงข่าย) 1
– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท พระนครศรีอยุธยา) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้ากำลัง
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 (ขับเคเบิลทรัคได้)
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลพบุรี) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลพบุรี) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี) 3
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท สระบุรี) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท กำแพงเพชร) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท พิจิตร ส่วนบริการลูกค้า ตะพานหิน) 2
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท หล่มสัก ส่วนงานบริการลูกค้า กสท หนองไผ่) 2
– ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุทัยธานี) 1
– ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท พิจิตร) 1
– ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปราจีนบุรี) 1
– ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครนายก) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท สัตหีบ 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท แหลมฉบัง 1) 2
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปลวกแดง สำนักงานบริการลูกค้า กสท ระยอง 2) 7
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตราด) 3
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท สระแก้ว) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท อรัญประเทศ) 1
– ปวส. สาขาวิชาบัญชี/การเงิน
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี) 1
– ปวส. สาขาวิชาพณิชยการ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครปฐม) 1
– ปวส. สาขาวิชาก่อสร้าง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก (ส่วนบริหารโครงข่าย) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครปฐม) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้ากำลัง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท กระทุ่มแบน) 1
– ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท บ้านโป่ง) 1
– ปริญญาตรีทางด้านการตลาด/การจัดการทั่วไป/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี) 1
– ปริญญาตรีทางด้านการตลาด/การจัดการทั่วไป/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท หัวหิน 2
– ปริญญาตรีทางด้านการตลาด/การจัดการทั่วไป/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชะอำ) 1
– ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก (ส่วนสนับสนุนงานบริการ) 1
– ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เกาะสมุย) 1
– ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตรัง) 1
– ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ใต้ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เบตง) 1
– ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงา
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ใต้ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตะกั่วป่า) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ใต้ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท สงขลา) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ใต้ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท กระบี่) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงา
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ใต้ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตะกั่วป่า) 1
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ใต้ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ภูเก็ต) 1

 

สมัครงาน กสท. งานราชการ กสท. รับสมัคร สอบ กสท. 2557 สอบ กสท. 57 กสท. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กสท. :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ กสท. คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments