ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -7 ม.ค. 2558  ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานป้องกันการฟอกเงิน),ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานกำกับธุรกิจธนาคาร)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/22476/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานป้องกันการฟอกเงิน),ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานกำกับธุรกิจธนาคาร)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานกำกับธุรกิจธนาคาร)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วิเคราะห์กฎ ระเบียบ และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และพรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน เพื่อสรุปสาระสำคัญนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎดังกล่าว
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกฎเกณฑ์ของทางการไทยและต่างประเทศ เพื่อกำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสาขาต่างประเทศ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
หากมีผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC (ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน) หรือ TOEFL หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่สมัคร
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร มีความรู้และเข้าใจในกฎ ระเบียบ และประกาศของทางการ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
ใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้
สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

การรับสมัครและการคัดเลือก

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 7 มกราคม 2558
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานป้องกันการฟอกเงิน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
จัดทำนโยบาย และระเบียบปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ของทางการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางการ
ดูแลระบบ KYC/CDD และ ระบบ NORKOM เพื่อติดตามไม่ให้ลูกค้าเกิดความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
วิเคราะห์และติดตามการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ให้คำปรึกษาหารือด้านการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
มีผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษที่อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่สมัคร ได้แก่ TOEIC (ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน) หรือ TOEFL หรือ IELTS
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร มีความรู้และเข้าใจในกฎ ระเบียบ และประกาศของทางการ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
ใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้
สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 7 มกราคม 2558
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments