สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ม.ค. 2558  ผู้ช่วยวิจัย,วิศวกร,เจ้าหน้าที่พัสดุ


ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/22474/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย,วิศวกร,เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
วันที่ประกาศ 15/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script , HTML5 หรือ Python ได้เป็นอย่างดี
2 มีความรู้พื้นฐาน หรือทักษะทางด้าน GIS

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานทางด้าน BIG DATA
2 สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล GIS
3 สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
วันที่ประกาศ 15/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML5 หรือ Python ได้เป็นอย่างดี
2 มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน BIG DATA
2 สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล GIS
3 สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย


วิศวกร/ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์
วันที่ประกาศ 15/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล แมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : Biomedical Engineering Design/ Menufacturing

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
2 มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมการออกแบบ 3มิติ
3 สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
4 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์
2 ร่วมประสานงาน ผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์ และหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
3 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์
วันที่ประกาศ 15/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี (เคมีอินทรีย์)
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การสังเคราะห์ เคมีอินทรีย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 สังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์ และสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อพิสูจน์โครงสร้างทางเคมี และวิเคราะห์สมบัติอื่นๆ ของสารเคมีที่ได้รับมอบหมาย
3 ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
4 รวบรวมผลงานวิจัย วิเคราะห์ผล ประชุม รายงานผลและเผยแพร่ผลงาน


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว
วันที่ประกาศ 16/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี วัสดุศาสตร์ ปิโครเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงการตามงานวิจัยตามแผนของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว
2 รายงานผลปฏิบัติงาน ข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
3 ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4 ปฏิบัติงานตามหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่พัสดุ/งานพัสดุ
วันที่ประกาศ 17/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : มีประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง 2-3 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการการจัดซื้อต่างประเทศ หรือ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
2 เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ
3 มีประสบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4 สามารถใช้ดปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SAP หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 สรรหา (Sourcing) แหล่งขายสินค้า/บริการ พร้อมทั้งประสานงานให้ได้ข้อมูลการเสนอราคามาใช้ประกอบการตัดสินใจจัด ซื้อ/จ้าง เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ พัสดุ
2 เจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อ/จ้างเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ
3 จัดซื้อ/จ้างได้ถูกต้องภายในระยะเวลา/งบประมาณ/คุณสมบัติหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่กำหนดโดยเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบพัสดุ
4 จัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง เช่น ใบสั่งซื้อ/จ้าง สัญญา ใบตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับระเบียบพัสดุ
5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับพัสดุ/ ครุภัณฑ์/ บริการที่จัดซื้อ/จ้าง ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
6 จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7 วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8 จัดทำคู่มือการทำงาน พัฒนาฐานข้อมูล และจัดหาข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
9 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จ้างต่อผู้รับบริการ

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments