ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ **ปริญญาตรีทุกสาขา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

“ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง”

ลิงค์: https://iqepi.com/22275/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ **ปริญญาตรีทุกสาขา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ (หลายอัตรา)

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ นั้น ได้ดำเนินงานเพื่อให้สถานศึกษา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน


เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น การสร้างขบวนการขับเคลื่อนฯ จะมีขอบเขตการดำเนินงาน 4 แผนงาน ควบคู่กันไปดังนี้

แผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างแกนกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำหน้าที่ขยาย เชื่อมโยง และพัฒนาเครือข่ายแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ร่วมกัน เพื่อให้สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ นำเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ และขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง

แผนงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษาวิจัย โดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นแนวทาง วิธีการ ตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการ ดำเนินชีวิต การพัฒนาวิชาการจะเน้นการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อให้มีแนวทางเลือกในการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ และการสร้างระบบเตือนภัยเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในสังคม

แผนงานสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยสร้างรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ เช่น ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน วิทยากรกระบวนการ ครู ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักการเมือง เป็นต้น ให้มีโอกาสไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบัติ จนสามารถตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ แล้วเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ น้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้ การสร้างรูปบบกระบวนการเรียนรู้นี้ จะเน้นการร่วมคิด ร่วมทำเพื่อหารูปแบบ การหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และเหมาะสม ตลอดจนสร้างความพร้อมของแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สามารถนำไปดำเนินการต่อได้ เองอย่างต่อเนื่อง

แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างกระแส สังคม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวงกว้าง ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคำนึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะต้องมีวิธีการและรูปแบบในการสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสอดคล้องกับเนื้อหาและแนวคิดของหลักปรัชญาฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ขณะนี้ ศูนย์ฯเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าร่วมงานกับมูลนิธิยุวสถิรคุณหลายอัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หลายอัตรา

คุณสมบัติ
– เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ อายุไม่เกิน 35 ปี  
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
– สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และไม่มีพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการออกปฏิบัติงาน และพักค้างคืนต่างจังหวัดได้
– เห็นคุณค่าและความสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเลื่อมใสในศาสนา
– มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– สามารถบริหาร จัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี
– มีความรู้ความสนใจด้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรทางการศึกษา
– มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบ ปฏิภาณ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
– มีทักษะการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม พร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
– หากมีประสบการณ์ทำงานกิจกรรมหรือบริหารโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะต้องห้าม
– เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
– เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในงานด้านต่างๆ
1. ติดต่อ ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างองค์กรเครือข่าย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. ค้นคว้ารวบรวมความรู้ และพัฒนางานวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
3. รับผิดชอบงานธุรการ เช่น งานประสานงาน งานจัดทาฐานข้อมูล งานจัดเตรียมและจัดเก็บเอกสาร จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดการอบรมต่างๆ ฯลฯ
4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
5. มีใจให้บริการ ช่วยเหลือ และแนะนำแก่บุคคลที่ติดต่อกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีแก่มูลนิธิ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครงาน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
6. เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยตนเอง หัวข้อ “การอยู่ร่วมกันแบบชาวพุทธในสังคมไทย”
7. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลักฐานประสบการณ์ทำงาน

ผู้ที่สนใจสมัครงานดังกล่าว ให้กรอกใบสมัครและส่งเอกสารตามข้อ 1 – 7 (Digital File) ทางอีเมล์มาที่ oranut.k@vyouth.org หากคุณสมบัติและเอกสารครบจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรณัฐ โทร. 0 2787 7033-4  ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง งานราชการ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง รับสมัคร สอบ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 2557 สอบ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 57 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments