ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -15 ม.ค. 2558  ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ป.ตรีสาขาบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/22173/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส สายกำกับสถาบันการเงิน (57)

ความรับผิดชอบหลัก

 

·         ตรวจสอบฐานะ ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของสถาบันการเงิน และบริษัทในเครือ

·         ดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากบริการของสถาบันการเงิน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

·         สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

·         มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

·          คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หรือ เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

·         จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา)  การเงิน  บัญชี  หรือ เศรษฐศาสตร์ 

·         หากมีประสบการณ์ในการทำงานสถาบันการเงิน หรือภาคธุรกิจสำคัญ  หรือเป็น CFA  เป็น CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·         มีความรู้ หรือสนใจในธุรกิจสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและหลักการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

·         มีความรู้ในเชิงธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ธุรกิจทั้งในระดับภาพรวมอุตสาหกรรม และในรายกิจการได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

·         มีจิตใจรักงานตรวจสอบ  ไม่ย่อท้อต่องานที่ท้าทาย และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

·         มีความใฝ่รู้ ติดตามข่าวสาร และสามารถนำความรอบรู้มาประยุกต์ใช้กับงานได้

·         ช่างสังเกต แยกแยะ มี Common sense และมีตรรกะ สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ

·         มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายใน ธปท. ได้

·         ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามสถานการณ์ โดยไม่สูญเสีย การทำงานโดยยึดมั่นในหลักการ ยืนตรง มองไกล ยื่นมือและติดดิน

การทดสอบ

1.   การสอบข้อเขียน
2.   ทดสอบด้านจิตวิทยา
3.   การสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
และสิทธิประโยชน์

·         อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ
ผู้ตรวจสอบ : ระดับวุฒิปริญญาตรี 28,500 บาท ปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท
ผู้ตรวจสอบอาวุโส: ระดับวุฒิปริญญาตรี 42,800 บาท ปริญญาโท 45,650 บาท หรือ ปริญญาเอก 48,500 บาท

·         เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน  เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

 

ปิดรับสมัคร

15 มกราคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753
หรือ E-mail ที่  Recruit2@bot.or.th

;) ดูรายละเอียดการประกาศ ธปท.  เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
(แผ่นพับ : 1. สมัครงาน ฝึกงาน   2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์)

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments