งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -23 ม.ค. 2558  นิติกรปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมเจ้าท่า

“กรมเจ้าท่า”

ลิงค์: https://iqepi.com/22112/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 23 ม.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : (๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
(๒) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมพาณิชยนาวี ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขความตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
1.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อนำข้อมูล ไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ โดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
วิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
– ความรู้พื้นฐานในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS)
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุสัญญาด้านความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้แก่ International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC),1969 , International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND),1971 , Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC),1976
วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
วิชาที่ 3 ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
– มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสามารถจับประเด็นสำคัญของบทความได้อย่างถูกต้อง
– การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

สมัครงาน กรมเจ้าท่า งานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัคร สอบ กรมเจ้าท่า 2557 สอบ กรมเจ้าท่า 57 กรมเจ้าท่า เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ กรมเจ้าท่า คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6