ไม่มีหมวดหมู่

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -12 ม.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป *ป.ตรีทุกสาขา,พนักงานสื่อสาร,วิศวกร (ด้านโยธา),นักวิชาการเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

“กรมพัฒนาที่ดิน”

ลิงค์: https://iqepi.com/22086/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป *ปริญญาตรีทุกสาขา,พนักงานสื่อสาร,วิศวกร (ด้านโยธา),นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,280-15,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 12 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสื่อสาร
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน – ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร รับ-ส่งข่าวสารด้วยระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต รวมทั้งระบบสื่อสารสารสนเทศอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร (ด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธาตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกรมพัฒนาที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดินด้านวิศวกรรม – ความรู้ด้านการออกแบบงานระบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ดินด้านวิศวกรรมและการจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำ – ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้าง ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน – ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) – ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 – ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทําแผนงาน งบประมาณประจําปี และการเบิกจ่ายงบประมาณ – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกรมพัฒนาที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2) ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น – ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร – การอนุรักษ์ดินและน้ำ – การจัดการดิน – การปรับปรุงบำรุงดิน – การวางแผนการใช้ที่ดิน – การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมัครงาน กรมพัฒนาที่ดิน งานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาที่ดิน 2557 สอบ กรมพัฒนาที่ดิน 57 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14