กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -28 ม.ค. 2558  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมวิชาการเกษตร

“กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/22018/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 15,000-23,100
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 28 ม.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านการจัดการศัตรูพืช)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช ทางกีฏวิทยา ทางการจัดการศัตรูพืช ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช ทางอารักขาพืช หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการพืชสวน การจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช
ชนิดของศัตรูพืชสวนที่สำคัญ ชีววิทยา นิเวศวิทยา ลักษณะการทำลาย การต้านทานของพืชที่มีต่อศัตรูพืชที่สำคัญ ความเสียหายของผลผลิต และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านงานวิจัยพืชสวน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการวิจัยและการวิจัยและพัฒนาด้านพืชสวน การเขตกรรม การปรับปรุงพันธุ์ วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยา และวิทยาการเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
2. ความรู้ทางกีฏวิทยา
3. ความรู้ทางแมลงศัตรูพืชกักกันและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกักกัน
4. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น


ชื่อตำแหน่ง : นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านกีฏวิทยา ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลง รวมทั้งการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
2. ความรู้พื้นฐานทางด้านแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร และการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ ควบคุมแมลงศัตรูพืช
3. ความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดจำแนกชนิดแมลงศัตรูธรรมชาติ
4. ความรู้พื้นฐานทางด้านการเพาะเลี้ยงขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ
5. การประยุกต์ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในพื้นที่
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช)
อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปรับปรุงพันธุ์พืช ทางพืชสวน ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา

สมัครงาน กรมวิชาการเกษตร งานราชการ กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมวิชาการเกษตร 2557 สอบ กรมวิชาการเกษตร 57 กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments