กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -16 ม.ค. 2558  นักวิชาการพาณิชย์ (สายงานสนับสนุน)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/21986/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ (สายงานสนับสนุน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 16 ม.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : (1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
(2)เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1)ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงการค้าเสรี การเปิดเสรีทางการค้า ในกรอบต่างๆ และดำเนินการด้านการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(2)ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงการค้าเสรี การเปิดเสรีทางการค้า ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสี่ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวง และยุทธศาสตร์ของกรม และแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (เป็นภาษาไทย/อังกฤษ)
1.ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการค้าระหว่างประเทศ/การวิเคราะห์แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ
3.ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัคร สอบ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2557 สอบ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 57 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments