กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -9 ม.ค. 2558  นักประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/21933/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 9 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางนิเทศศาสตร์ หรือ ทางสื่อสารมวลชน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
โดยการทดสอบความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ดังรายละเอียดตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ใช้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง และผู้ที่จะถือว่าสอบผ่านจะต้องได้คะแนนในภาคนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
วิธีการประเมิน : ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักที่จำเป็นของตำแหน่ง
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเต็ม 100 คะแนน และผู้ที่จะถือว่าสอบผ่านในภาคนี้จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments