การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ธ.ค. -13 ม.ค. 2558  วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,นักบัญชี,นักบริหารงาน,นักบริหารงานพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร


ฝากประชาสัมพันธ์

“การประปานครหลวง (กปน.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/21744/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,นักบัญชี,นักบริหารงาน,นักบริหารงานพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 126+สำรอง
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ธ.ค. – 13 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 126 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ตำแหน่งและคุณวุฒิ

1. วิศวกร จำนวน 82 อัตรา

1.1 วิศวกร (โยธา) จำนวน 50 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา

1.2 วิศวกร (ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วัดคุม/เครื่องวัด) จำนวน 20 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุม วัดคุม หรือระบบเครื่องมือวัด

1.3 วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 6 อัตรา   ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

1.4 วิศวกร (สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) จำนวน 3 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ หรือแหล่งน้ำ

1.5 วิศวกร (โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 2 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือไฟฟ้าสื่อสาร

1.6 วิศวกร (อุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้สมัครสอบในคุณวุฒิ วศ.ม. ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ วศ.บ. สาขาเดียวกับคุณวุฒิ วศ.ม.

ผู้สมัครสอบในตำแหน่งวิศวกรสาขาที่สภาวิศวกรกำหนดเป็นสาขาวิศวกรรมควบคุม จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. อนุโลมให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินขอมีใบ ก.ว. แทนได้ และจะต้องนำใบ ก.ว.มายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน

ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนวใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรี จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

2. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนวใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรี จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

3. นักบัญชี จำนวน 28 อัตรา ปริญญาตรี หรือปริญญาโททางการบัญชี

4. นักบริหารงาน จำนวน 7 อัตรา ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หากมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office, Open Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. นักบริหารงาน (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 3 อัตรา ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และผ่านหลักสูตรวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 6 วิชาพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของ กปน. (หากมีความรู้ความสามารถด้าน Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หากสามารถใช้งานโปรแกรม SAP: Material Management Module จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

7. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

8. นิติกร (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) ปริญญาตรีหรืปริญญาโททางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

ข. คุณสบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร วันที่ 13 มกราคม 2558)

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีหรือปริญญาโท ตามคุณวุฒิที่กำหนดสำหรับตำแหน่งในข้อ ก. โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าว จะต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาซึ่ง ก.พ. ได้มีการรับรองไว้แล้ว และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร (13 มกราคม 2558) กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาและระเบียนผลการศึกษา (transcript) ฉบับสมบูรณ์มายื่นในวันรายงานตัวผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และให้นำใบปริญญาบัตรมายื่นภายหลัง

4. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 115 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2543 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 1 ท้ายประกาศฯ

5. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

5.1 TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ทดสอบทักษะ Listening และ Reading) หรือ

5.2 TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ

5.3 TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ

5.4 IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน

ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันที่ กปน. สอบข้อเขียน (วันที่ 13 มกราคม 2556 – 22 กุมภาพันธ์ 2558)

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับสถาบันที่จัดสอบ โดยเกณฑ์คะแนนจะพิจารณาเช่นเดียวกับข้อ 5.1-5.4 หาก กปน. ตรวจสอบในภายหลัง ปรากฎว่าผู้สมัครรายใดไม่มีผลการทดสอบตามที่ประกาศกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้และไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือก/บรรจุในตำแหน่งที่รับสมัครต่อไป

6. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

7. กรณีมีความรู้ทางด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค. กำหนดการรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบและการชำระเงิน

1. เปิดรับสมัครทุกวันทาง Internet ผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ โดยให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ รายละเอียดการรับสมัคร และคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการกรอกใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ http://job.mwa.co.th คลิกที่ “กรอกใบสมัครออนไลน์”

(2) ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กำหนด ในระบบการรับสมัครด้วยไฟล์นามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หากผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนดังกล่าว ณ วันสมัคร ให้เลือกกรอกข้อมูลในช่อง “ขอส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายหลัง” และแนบไฟล์ผลคะแนนฯ โดยระบุเลขประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัคร ในระบบรับสมัคร หัวข้อ “ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ” ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

(3) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยระบบจะออกเลขที่ชำระเงินและใบแจ้งการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(4) พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงิน

2. นำใบแจ้งการชำระเงิน (ตามข้อ ง.1 (3)) ไปชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 170 บาท ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2557 – 14 มกราคม 2558 โดยสามารถชำระเงินผา่นทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทาง Internet จำนวน 30 บาท (ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการสอบ) เมื่อชำระเงินแล้วให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามข้อ ง.2 แล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว

จ. เงื่อนไขการสมัครสอบ

1. ให้ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

2. ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ทั้งนี้ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137

3. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 115 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2543 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นเป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารที่มิใช่ที่ทางราชการออกให้ หรือขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือ พ.ร.บ. หรือข้อบังคับ กปน. ข้างต้น กปน. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือเข้าเป็นพนักงาน โดยอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

ข. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขยีนจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบให้ทราบในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ที่เว็บไซต์ http://job.mwa.co.th

ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันเดียวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิสอบข้อเขียนและแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียน

ข. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบข้อเขียน

– บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายเจ้าของบัตร

– บัตรเข้าสอบ ซึ่งพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ http://job.wa.co.th ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการตรวจสอบเลขประจำตัวสอบและสถานที่สอบ

ฉ. วิธีการสอบคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน มี 2 วิชา คือ

(1) วิชาเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

(2) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และสารสนเทศ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง

สำหรับขอบเขตเนื้อหาวิชาทีสอบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ท้ายประกาศฯ

2. การประเมินทัศนคติ/พฤติกรรม/สมรรถนะ และการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)

ฌ. การพิจารณาบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้

1. กปน. จะพิจารณาบรรจุเมื่อทราบผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมว่าท่านเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนการบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลืกได้ให้เป็นพนักงาน

2. กปน. ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือหน่วยงานที่จะบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นพนักงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของงานและความสมัครใจของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ และหากผู้สมัครสอบไม่พึงประสงค์บรรจุตามที่ กปน. กำหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิการบรรจุเป็นพนักงาน

3. กปน. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่างๆ ตามบัญชี ก และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสำรองตามบัญชี ข มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ฯ และหรือมีการเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งเดียวกัน และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาทยอยบรรจุตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ผูกพันว่าผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสำรองตามบัญชี ข จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานทุกคน

4. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เมื่อได้รับการบรรจุทดลองปฏิบัติงานที่หน่วยงานใดแล้ว จะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ จะต้องปฏิบัติงานที่หน่วยงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงานและอยู่ในดุลยพินิจของ กปน.

ญ. อัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

กปน. จะบรรจุบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ทดลองปฏิบัติงาน โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาของแต่ละตำแหน่งงานที่ กปน. เปิดรับสมัคร ตามข้อ ก. ดังนี้

1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อัตรา 17,830 บาท

2. ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่นๆ ยกเว้นคุณวุฒิ วศ.บ. อัตรา 16,830 บาท

3. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) อัตรา 22,580 บาท

4. ปริญญาโท คุณวุฒิอื่นๆ ยกเว้นคุณวุฒิ วศ.ม. อัตรา 20,30 บาท

ผู้สมัครสอบจะต้องหมั่นติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ผ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 025040123 ต่อ 1562,1579,1649,1686 โทรสาร 0 2504 0179ม 0 2504 0072 E-mail: recrusec@mwa.co.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557

(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

**มีหลายหน้าท่านกำลังอ่านหน้า 1 จาก 17 หน้า สุดท้าย »

สมัครงาน การประปานครหลวง (กปน.) งานราชการ การร ประปานครหลวง (กปน.) รับสมัคร สอบ การประปานครหลวง (กปน.) 2557 สอบ การประปานครหลวง (กปน.) 57 การประปานครหลวง (กปน.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การประปานครหลวง (กปน.) :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ การประปานครหลวง (กปน.) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments