งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -5 มี.ค. 2558  ข้าราชการในกองทัพอากาศ 621 อัตรา ชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ผนวก ค – ๑

 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

พ.ศ.๒๔๙๗

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

 

 

 

 

 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๔๙๗ คือ

ขอ ๑ ใหยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

 

 

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ขอ ๒ โรคหรือสภาพรางกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามมาตรา ๔๑

(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา

(ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลว การมองเห็นยัง

 

อยูในระดับต่ํากวา ๓/๖๐ หรือลานสานตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา

(ข) สายตาไมปกติ คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูใน

ระดับ ๖/๒๔ หรือต่ําวาทั้งสองขาง

(ค) สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอรทั้ง

 

สองขาง

 

(ง) ตอแกวตาทั้งสองขาง (Bilateral Cataract) (จ) ตอหิน (Glaucoma)

(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ขาง (Optic Atrophy) (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนทั้งสองขาง

(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู

(ก)   หูหนวกทั้งสองขาง    คือตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่     ๕๐๐-๒,๐๐๐ รอบ

 

ตอวินาทีหรือเกินกวา ๕๕ เดซิเบล จึงจะไดยินทั้งสองขาง

(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองขาง

(ค) เยื่อแกวหูทะลุทั้งสองขาง

(๓) โรคของหวใจและหลอดเลือด

(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง

(ข) ลิ้นหัวใจพิการ

(ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง

(ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย

(จ) หลอดเลือด …

 

 

 

(จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง

(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลศรี ษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเปนอันตราย

(๔) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด

(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางถาวรและอาจเปนอันตราย

(ข) ภาวะมามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย

(๕) โรคของระบบหายใจ

(ก) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)

(ข) โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis)

 

(ค) โรคหดื

(Asthma)

 

(ง) โรคของระบบหายใจที่ทําใหสมรรถภาพปอดลดลงอยางถาวรจน Forced Expiratory

Volume in One Second ต่ํากวา ๒ ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคาปกติ

(๖) โรคของระบบปสสาวะ

(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง

(ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)

(ค) ไตวายเรื้อรัง

(ง) ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystic Kidney)

(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ

(ก) ขออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป

(ข) แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติ ดังตอไปนี้

๑. แขน ขา มือ หรือเทา ดวนหรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหม

 

ที่สุดแลวก็ยังใชการไมได

 

 

พิการถึงขั้นใชการไมได พิการถึงขั้นใชการไมได

 

 

พิการถึงขั้นใชการไมได พิการถึงขั้นใชการไมได

 

๒. นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได

๓. นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว

๔. นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือ

 

 

๕. นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได

๖. นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือ

 

 

๗. นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือ

 

 

๘. นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอโคนนิ้วหรือ

 

 

(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร

(ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัด หรือแข็งที่อชนิดถาวร

 

 

 

(จ) กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลใหอวัยวะ สวนหนึ่งสวนใดใชการไมได

(๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัน

(ก) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร

(ข) ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร

(ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร

(ง) เบาหวาน

(จ) ภาวะอวน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index)

ตั้งแต ๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป

(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรธาตุ สารอาหาร ดุลยสารน้ํา

อเล็กโทรลัยทและกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย

(๙) โรคติดเชื้อ

(ก) โรคเรื้อน

(ข) โรคเทาชาง

(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได

(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา

(ก) จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาวปญญา ๖๙ หรือต่ํากวานั้น

(ข) ใบ(Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง(Aphasia)ชนิดถาวร

(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทําใหมีอาการชัก(Seizures) อยางถาวร

(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเทา ชนิดถาวร

(จ) สมองเสื่อม(Dementia)

(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทําใหเกิดความผิดปกติอยางมาก

ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร

(ช) กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis)

(๑๑) โรคทางจิตเวช

(ก) โรคจิตหรือโรคที่ทําใหจิตผิดปกติอยางรุนแรงและถาวร

(๑๒) โรคอื่น ๆ

(ก) กระเทย (Hermaphrodism)

(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)

(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดรายแรง (Chronic Active Hepatitis)

(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)

(จ) คนเผือก (Albino)

(ฉ) โรงลูปสอิริธิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus)

(ช) กายแข็งทั่วรางกาย (Systemic Sclerosis)

 

 

 

(ซ) รูปวิปริตตาง ๆ ไดแก

(๑) จมูกโหว

(๒) เพดานโหวหรือสูงหรือลิ้นไกสั้นพูดไมชัด

 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

 

รฐั

มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เสนาะ เทียนทอง

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 

ผนวก ค – ๒

 

(สําเนา)

 

ระเบียบกองทัพอากาศ วาดวยมาตรฐานการตรวจทางแพทยของบุคคลที่สมัครเขารับราชการ เปนผูปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ

พ.ศ.๒๕๑๘

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานการตรวจทางแพทยของบุคคลที่สมัครเขารับราชการเปน ผูปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้

 

ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยมาตรฐานการตรวจทางแพทยของ บุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนผูปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘”

 

ขอ ๒   ลักษณะโรคและความพิการที่ไมสามารถรับราชการในกองทัพอากาศ คือ

๒.๑   โรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามกฎกระทรวงออกตามความใน

มาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๒.๒   โรคความดันโลหิตสูง วัดทานั่ง สูงกวาเกณฑดังนี้

๒.๒.๑ อายุ ๓๕ ป ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท

๒.๒.๒ อายุ ๓๕ – ๔๕ ป ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท

๒.๒.๓ อายุเกิน ๔๕ ปขึ้นไป ๑๕๕/๙๐ มิลลิเมตรปรอท

๒.๓   โรคเบาหวาน

๒.๔   โรคพิษสุราเรื้อรัง

๒.๕   โรคติดยาเสพติดใหโทษ

๒.๖   โรคหรือความพิการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวแลว ซึ่งเจากรมแพทยทหารอากาศ

เห็นวาไมสามารถรับราชการได

ขอ ๓   ใหเจากรมแพทยทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ ขอ ๔    ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 

ประกาศ         ณ       วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน    พ.ศ.๒๕๑๘ (ลงชื่อ) พลอากาศเอก      ก.      เดชะตุงคะ

(กมล เดชะตุงคะ)

รักษาราชการ ผูบัญชาการทหารอากาศ

 

 

ผนวก ง (เปนทหารกอน ๑ พ.ย.๕๐) (แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มเฉพาะสังกัดกองทัพอากาศ)

 

ที……/๕๗                                                                  สวนราชการ…………………

………………………………

………………………………

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา…………(ชื่อ…สกุล……ผูขอหนังสือรับรอง ฯ)…..…………. เคยรับราชการเปนทหารกองประจําการสังกัด………………(หนวยที่เปนทหารกองประจําการ)……………. ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นที่ ๑ เมื่อ……………………………

 

๑. รับราชการในกองประจําการตามปกติ

๖ เดือน                ตั้งแต ………….…………ถึง………………………..

๑ ป                    ตั้งแต ……………….……ถึง………………………..

๑ ป ๖ เดือน           ตั้งแต ……………..……..ถึง………………………..

๒ ป                    ตั้งแต ……………..……..ถึง………………………..

๒. สมัครอยูรับราชการตอคราวละ ๑ ป ไมเคยสมัครอยูรับราชการตอ

สมัครอยูรับราชการตอรวม…………….ป ตั้งแต…………….ถึง…………..

๓. ไดรับคัดเลือกเปนทหารกองประจําการดีเดน ไมเคยไดรับการคัดเลือกเปนทหารกองประจําการดีเดน

ไดรับการคัดเลือกเปนทหารกองประจําการดีเดน ประจําป………………….

 

 

 

ใหไว ณ วันท…่

……..เดือน…………………พ.ศ……….

 

 

(ลงชื่อ)……………………………………….. (..… พิมพชื่อเต็ม.…..)

(ตําแหนง)……………………………..

 

 

ผนวก จ (เปนทหารหลัง ๑ พ.ย.๕๐) (แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มเฉพาะสังกัดกองทัพอากาศ)

 

ที……./๕๗                                                                  สวนราชการ…………………

……………………………………

……………………………………

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา…………(ชื่อ…สกุล……ผูขอหนังสือรับรอง ฯ)………….…………. เคยรับราชการเปนทหารกองประจําการสังกัด…(หนวยที่เปนทหารกองประจําการ)…เมื่อ…………………….….. ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นที่ ๑ เมื่อ……………………………

ระหวางรับราชการกองประจําการ ไมเคยสมัครใจอยูรับราชการตอ

สมัครใจอยูรับราชการตอ รวม……ป ตั้งแต……………….ถึง………………..

 

 

 

ใหไว   ณ   วันท…่

……..เดือน…………………พ.ศ……….

 

 

(ลงชื่อ)……………………………………….. (..… พิมพชื่อเต็ม.…..)

(ตําแหนง)……………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หนังสือรับรองฉบับนี้ ใหใชในการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มไดจนกวาจะหมดสิทธิในการสมัครสอบ)

 

ผนวก ฉ

เนื้อหาวิชาการสอบภาควิชาการ (รอบแรก)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)    แบงออกเปนการสอบพื้นฐานความรูทั่วไปของผูที่จะเปน ขาราชการชั้นสัญญาบัตรหรือขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (ตามตําแหนงที่สมัครสอบ) และความรูพื้นฐาน

 

ตามคุณวุฒิตามตําแหนงทีส่

มัครสอบ

 

๑. ผูสมัครสอบเขารับราชการเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี) และ ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปน ขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบวิชาดังนี้

๑.๑ พื้นฐานความรูทั่วไป ปรนัย ๖๐ ขอ (๖๐ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชาดังตอไปนี้

๑.๑.๑ คณิตศาสตร

๑.๑.๒ ภาษาไทย

๑.๑.๓ ภาษาอังกฤษ

๑.๑.๔ ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

๑.๑.๕ ความรูพื้นฐานกฎหมายทั่วไป

๑.๒ ความรูพื้นฐานตามคุณวุฒิตามตําแหนงที่สมัครสอบ ๙๐ ขอ (๙๐ คะแนน)

๒. ผูสมัครสอบเขารับราชการเปนขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย)

โดยใชขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบเฉพาะ

วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป ตามขอ ๑.๑

๓. ผูสมัครสอบในตําแหนงนายทหารพระธรรมนูญ ความรูพื้นฐานตามคุณวุฒิ ใชขอสอบแบบปรนัย

๔ ตัวเลือก โดยมีขอบเขตวิชาที่สอบดังนี้

๓.๑   กฎหมายแพงและพาณิชย

๓.๒   กฎหมายอาญา

๓.๓   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

๓.๔   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๓.๕   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘

๓.๖   พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖

๓.๗   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

๓.๘   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

๓.๙   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒

 

ผนวก ช

เกณฑตัดสินการสอบคัดเลือก

 

๑. การสอบรอบภาควิชาการ (รอบแรก)

๑.๑   ตําแหนงคุณวุฒิปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กําหนดน้ําหนักคะแนนวิชาพื้นฐานความรูทั่วไป :            วิชาพื้นฐานความรูตาม

คุณวุฒิที่สมัครเปน ๔๐ : ๖๐

๑.๒   ตําแหนงคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดน้ําหนักคะแนนวิชาความรูทั่วไปเทากับ

 

๑๐๐

 

๑.๓   ผูที่ผานเกณฑการสอบรอบแรก ตองเปนผูที่สอบไดคะแนนไมนอยกวา รอยละ ๖๐

๑.๔   การประกาศผลสอบรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลขสมัครสอบโดย

 

คัดเลือกผูที่ผานเกณฑเอาไวไมเกินจํานวน ๔ เทาของอัตราที่เปดรับ (แตไมนอยกวา ๕ คน) ยกเวนในบาง ตําแหนงที่คณะกรรมการมีมติเปนอยางอื่น

๒. การสอบรอบสอง

๒.๑    กําหนดน้ําหนักคะแนนสอบ การสอบภาควิชาการ (รอบแรก) : การสอบสัมภาษณ :

ทดสอบสมรรถภาพรางกาย เปน ๓๐ : ๖๐ : ๑๐ (กรณีไมมีการสอบภาคปฏิบัติ)

๒.๒    กําหนดนํ้าหนักคะแนนสอบ การสอบภาควิชาการ (รอบแรก) : การสอบสัมภาษณ :

การสอบภาคปฏิบัติ : ทดสอบสมรรถภาพรางกาย เปน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ (กรณีมีการสอบภาคปฏิบัติ)

๒.๓ การประกาศผลการสอบรอบสอง (กรณีไมมีการสอบภาคปฏิบัติ) ผูสมัครสอบคัดเลือกที่

ไดคะแนนรวมในการสอบรอบสองมากกวา เปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา หากมีคะแนนรวมเทากัน ผูที่ไดคะแนน

การสอบสัมภาษณมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา หากยังมีคะแนนเทากันอีก ผูที่ไดลําดับที่ในการสอบรอบ

แรกดีกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา

๒.๔ การประกาศผลการสอบรอบสอง (กรณีมีการสอบภาคปฏิบัติ) ผูสมัครสอบคัดเลือกที่ได

คะแนนรวมในการสอบรอบสองมากกวา เปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา กรณีมีคะแนนรวมเทากัน ผูที่ไดคะแนน

การสอบภาคปฏิบัติมากกวา เปนผูที่อยูในลําดับสูงกวา หากยังมีคะแนนเทากันอีกผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณ

มากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา หากยังมีคะแนนเทากันอีก ผูที่ไดลําดับที่ในการสอบรอบแรกดีกวาเปนผูที่

อยูในลําดับที่สูงกวา

๒.๕ ผูที่สอบผานรอบแรกแตขาดสอบรอบสองหรือรอบสุดทาย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง หรือสอบไมผานเกณฑอยางใดอยางหนึ่งจากการทดสอบสมรรถภาพรางกาย การสอบสัมภาษณทวงที

วาจา หรือการสอบภาคปฏิบัติ (ถามี) จะถือวาสอบไมผานรอบสอง

 

ผนวก ซ

เกณฑการใหคะแนนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย

 

 

การลุกนั่งจํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดใน 1 นาที             น้ําหนักคะแนน = 1(ครั้ง/นาที)
เพศอายุ50 คะแนน40 คะแนน30 คะแนน20 คะแนน10 คะแนน
ชาย18 – 2945 – 5241 – 4432 – 4028 – 3120 – 27
30 – 3943 – 5138 – 4229 – 3724 – 2815 – 23
หญิง18 – 2932 – 3530 – 3125 – 2923 – 2419 – 22
30 – 3930 – 3726 – 2917 – 2513 – 165 – 12

 

 

 

 

การดันพื้นจํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดใน 1 นาที             น้ําหนักคะแนน = 1(ครั้ง/นาที)
เพศอายุ50 คะแนน40 คะแนน30 คะแนน20 คะแนน10 คะแนน
ชาย18 – 2946 – 5541 – 4530 – 4025 – 2915 – 24
30 – 3941 – 5036 – 4025 – 3520 – 2410 – 19
หญิง18 – 2928 – 3424 – 2717 – 2313 – 166 – 12
30 – 3928 – 3424 – 2717 – 2313 – 166 – 12

 

 

 

 

วิ่ง/เดิน2.4 ก.ม.จํานวนเวลาที่ปฏิบัติไดเปนนาทีและวินาที (นาที/วินาที)                     น้ําหนักคะแนน = 3
เพศอายุ50 คะแนน40 คะแนน30 คะแนน20 คะแนน10 คะแนน
ชาย18 – 297.55 – 10.1110.12 – 11.2711.28 – 14.0014.01 – 15.1615.17 – 17.32
30 – 399.14 – 11.3211.33 – 12.5212.53 – 15.3115.32 – 16.5016.51 – 19.28
หญิง18 – 2912.56 – 15.1715.18 – 16.3916.40 – 19.2219.23 – 20.4320.44 – 23.04
30 – 3912.34 – 15.5415.55 – 17.3617.37 – 20.5021.00 – 22.4122.42 – 26.02

 

 

 

 

ลุกนั่ง : ดันพื้น : วิ่ง/เดิน 2.4 กม. = 1 : 1 : 3

 

ผนวก ฌ กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

 

รายการวัน/เวลาสถานที่
. รับสมัครทางอินเทอรเน็ต(ทางเดียว)พฤหัสบดี ๑๕ ม.ค. – พฤหัสบดี ๕ มี.ค.๕๘(ไมเวนวันหยุดราชการ)http://job.rtaf.mi.thhttp://rtafcareer.thaijobjob.comhttp://www.person.rtaf.mi.th
. สอบภาควิชาการจันทร ๖ เม.ย.๕๘เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)แจงใหผูสมัครทราบตั้งแต วันศุกรที่ ๒๗ มี.ค.๕๘ ทาง- http://job.rtaf.mi.th

http://rtafcareer.thaijobjob.com

http://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙

. ประกาศผลสอบรอบแรก รายงานตัว รับเอกสารสอบรอบสองพฤหัสบดี ๑๖ เม.ย. – จันทร ๒๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ)http://job.rtaf.mi.thhttp://rtafcareer.thaijobjob.comhttp://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙

– รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ

. ทดสอบสมรรถภาพรางกายจันทร ๒๐ เม.ย.- พฤหัสบดี ๒๓ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น.– สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)และแจงใหทราบในวันรายงานตัวรอบแรก
. ทดสอบภาคปฏิบัติจันทร ๒๗ เม.ย.- อังคาร ๒๘ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.หัวหนาสายวิทยาการเปนผูกําหนดและแจงใหทราบในวันรายงานตัวรอบแรก
. สอบสัมภาษณพฤหัสบดี ๒๓ เม.ย.- ศุกร ๘ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (เวนวันหยุดราชการ)– ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ- โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ- โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

และแจงใหทราบในวันรายงานตัวรอบแรก

. ประกาศผลสอบรอบสองรายงานตัวรับสัญญา และ รปภ.๑พฤหัสบดี ๑๔ พ.ค.- จันทร ๑๘ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ)http://job.rtaf.mi.thhttp://rtafcareer.thaijobjob.comhttp://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙

– รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ

. ตรวจรางกาย และพิมพลายนิ้วมือจันทร ๑๘ พ.ค.- พุธ ๒๐ พ.ค.๕๘เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ตรวจรางกาย เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. พิมพลายนิ้วมือแบงตามสถานที่ คือ- กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ- พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ
. ประกาศผลรอบสุดทาย (ผลการตรวจรางกาย) โดยไมรวม ถึงคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ตองพิจารณาและตรวจสอบเอกสารใหครบถวนอีกครั้งศุกร ๒๙ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.http://job.rtaf.mi.thhttp://rtafcareer.thaijobjob.comhttp://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙
๑๐. ทดสอบความถนัดบุคคล และวิภาววิสัยอังคาร ๒ มิ.ย.๕๘เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)และแจงใหทราบในวันรายงานตัวรอบสอง
๑๑. สงและตรวจสัญญา พรอม รปภ.๑พุธ ๓ มิ.ย.- ศุกร ๕ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.– พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4