Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -5 มี.ค. 2558  ข้าราชการในกองทัพอากาศ 621 อัตรา ชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ผนวก ข – ๑
ตำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร
กทม.
ลำดับ คุณวุฒิ ตำแหน่ง เพศ สถำนที่ ทำงำน จำนวน รหัสตำแหน่ง หมำยเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา/สาขางาน สารวจ เจ้าหน้าที่รังวัด กทม. ๒๐๑๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน สารวจ ช่างสนามบิน, เจ้าหน้าที่ระบบภูมิสารสนเทศ กทม. ๒๐๒๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง, โยธา เจ้าหน้าที่ยุทธการ, เจ้าหน้าที่วิศวกรรมโครงสร้าง, เจ้าหน้าที่สารวจและ แผนผัง, เจ้าหน้าที่สารวจออกแบบและประมาณการ, ช่างกาจัดสิ่งปฏิกูล, ช่างอาคาร, ช่างไม,้ เจ้าหน้าที่ช่างโยธา กทม. ๒๐๓๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานเครอื่ งกลอุตสาหกรรม, เครอื่ งมือกล, ซ่อมบารุงเครอื่ งจักรกล, ชิ้นส่วนเครอื่ งจักรกลเกษตร, เครอื่ งกลเกษตร, เมคคาทรอนิกส์ ช่างเทคนิค, เจ้าหน้าที่งานเย็บ, เจ้าหน้าที่เตรียมการ, เจ้าหน้าที่เบ็ดเตล็ด กทม. ๒๐๔๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานผลิตและตกแต่งสิ่งพิมพ,์ ออกแบบเสื้อผ้า, ตัดเย็บเสื้อผ้า, อุตสาหกรรมเสื้อผ้า, ธุรกิจเสื้อผ้า เจ้าหน้าที่ประกอบและตกแต่ง ช/ญ กทม. ๒๐๕๓
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป,์ การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน,์ เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ เจ้าหน้าที่การภาพ, เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย, ช่างเขียน กทม. ๒๐๖๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี เสมียนการเงิน ช/ญ กทม. ๑๗ ๒๐๗๓
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี เสมียนงบประมาณ, เจ้าหน้าที่บริหารกาลังพล, เสมียนการเงิน กทม. ๒๐ ๒๐๘๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร,์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่บูรณาการระบบสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่อุปกรณ์การศึกษา, เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล, เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ช/ญ กทม. ๑๑ ๒๐๙๓
๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร,์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบูรณะโปรแกรม, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร,์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสงครามสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล, เจ้าหน้าที่จัดการศึกษา, เจ้าหน้าที่ทดสอบ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล
, เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่สารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์การสอน,
กทม. ๑๓ ๒๑๐๑
๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ เสมียน, เจ้าหน้าที่วิทยาการ, เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ กทม. ๓๘ ๒๑๑๑
๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ เสมียน, เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและสัญญา, เจ้าหน้าที่บริหารกาลังพล,
เจ้าหน้าที่การจ้าง, เจ้าหน้าที่หลักฐานและสัญญา, เจ้าหน้าที่จัดหา
ช/ญ กทม. ๒๑๒๓ ๑๓. ประกาศนียบัตร …
– ๒ –
ลำดับ คุณวุฒิ ตำแหน่ง เพศ สถำนที่ ทำงำน จำนวน รหัสตำแหน่ง หมำยเหตุ
๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานไฟฟ้ากาลัง ช่างเครอื่ งปรับอากาศ, ช่างไฟฟ้า, ช่างเทคนิค, เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสด,ุ เจ้าหน้าที่เทคนิค กทม. ๒๑๓๑
๑๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุและยุทโธปกรณ,์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการ ขนส่ง, เจ้าหน้าที่รับ – ส่งพัสดุและยุทโธปกรณ,์ เจ้าหน้าที่เอกสารการจ้าง กทม. ๒๑๔๑
๑๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครอื่ งกล อุตสาหกรรม, เครอื่ งกลเกษตร, เครอื่ งมือกล, ซ่อมบารุงเครอื่ งจักรกล, ชิ้นส่วนเครอื่ งจักรกลเกษตร, ไฟฟ้ากาลัง, ก่อสร้าง, โยธา เจ้าหน้าที่เทคนิคการดับเพลิงอากาศยาน, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกู้ภัย, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิงอากาศยาน, เจ้าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุง คุณภาพงาน กทม. ๑๒ ๒๑๕๑
๑๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, ไฟฟ้ากาลัง พลขับรถ, พลขับ, พลขับรถกู้ภัย กทม. ๒๔ ๒๑๖๑ – ผ่านการรับราชการทหาร กองประจาการมาแล้ว หรือ สาเร็จหลักสูตรการฝึกวิชา ทหารชั้นปที ี่                                                                                                   ๓
– อายตุ ั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี
– ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.
– มีใบอนญุ าตขับขี่รถยนต์
๑๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ,
แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร
เจ้าหน้าที่บริการจัดเลี้ยง, เจ้าหน้าที่โภชนาการ, เจ้าหน้าที่บารุงเลี้ยง ช/ญ กทม. ๒๑๗๓
๑๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส,์ เมคคาทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่แผนและกาหนดงาน, เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว, เจ้าหน้าที่ สถิติและวิเคราะห,์ ช่างเครอื่ งวัด, ช่างซ่อมบารุง, ช่างซ่อมบารุงคอมพิวเตอร,์ เจ้าหน้าที่เขียนแบบ, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่เครอื่ งมือเครอื่ งใช,้ เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ, ช่างอาวุธ, เจ้าหน้าที่เทคนิค, เจ้าหน้าที่อุปกรณ์การศึกษา
, เจ้าหน้าที่สื่อสาร, เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส,์ เจ้าหน้าที่คลังสรรพาวุธ
กทม. ๒๒ ๒๑๘๑
๑๙. ประกาศนียบัตร …
– ๓ –
ลำดับ คุณวุฒิ ตำแหน่ง เพศ สถำนที่ ทำงำน จำนวน รหัสตำแหน่ง หมำยเหตุ
๑๙ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม กทม. ๒๑๙๑
๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวชิ าชีพทุกสาขา สูทกรรม กทม. ๒๒๐๑ มีความรู้ด้านอาหารและ โภชนาการ
๒๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่การฝึก, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการละเมิด
, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดหา,
เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบการ
ส่งกาลังบารุง, เจ้าหน้าที่สรรพกาลัง, เจ้าหน้าที่กิจการอาเซียน, เจ้าหน้าที่
ประสานการป้องกันและเผชิญเหตุภัยพิบัต,ิ เจ้าหน้าที่เสริมสร้างอุดมการณ,์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล, เจ้าหน้าที่มาตรฐานความปลอดภัย
ภาคพื้น, เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความปลอดภัยการบิน, เจ้าหน้าที่การข่าว,
เจ้าหน้าที่กาลังพล, เจ้าหน้าที่คลังพัสดุเชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่พัสด,ุ เจ้าหน้าที่
ยกกระบัตร, เจ้าหน้าที่เศรษฐกรรม, เจ้าหน้าที่สโมสร, เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและ
สถิต,ิ เจ้าหน้าที่พลาธิการ, เจ้าหน้าที่พัสด,ุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,
เจ้าหน้าที่การข่าว, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ,์ เจ้าหน้าที่ส่งกาลังบารุง, เสมียน
สัสด,ี เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ, เจ้าหน้าที่เกียกกาย,
เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสด,ุ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, เจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน,
เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุมสินค้า, เจ้าหน้าที่บริการสินค้า, เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน,์
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
กทม. ๑๓๘ ๒๒๑๑
๒๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่พัสด,ุ เจ้าหน้าที่กิจการวิทยุโทรทัศน,์ เจ้าหน้าที่ข่าว ช/ญ กทม. ๒๒๒๓
๒๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ กทม. ๒๒๓๒
๒๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศหญิง กทม. ๑๐ ๒๒๔๒ – อายตุ ั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี
– ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๕ ซม.
– สถานภาพโสด
รวมทั้งสิ้น ๓๕๗
 ห ม ำย เ ห ตุ ขอสงวนสิทธใิ์ นการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่จะบรรจุ โดยคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ผนวก ข – ๒
ตำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบตั ร กองบนิ ต่ำงจังหวัด และ รร.กำรบนิ
ลำดับ คุณวุฒิ ตำแหน่ง เพศ สถำนที่ทำงำน จำนวน รหัสตำแหน่ง หมำยเหตุ
ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานการบัญชี เสมยี นการเงิน ช/ญ นครราชสีมา ๓๐๑๓
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
อุดรธานี
พษิ ณุโลก
สงขลา
นครปฐม
ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานการบัญชี เสมยี นการเงิน, เสมียนงบประมาณ เชียงใหม่ ๓๐๒๑
พษิ ณุโลก
สงขลา
นครปฐม
ประกาศนยี บตั รวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานพณิชยการ เสมียน, เจ้าหนา้ ที่จัดหา นครราชสีมา ๓๐๓๑
ลพบุรี
นครสวรรค์
ประจวบคีรีขันธ์
อุบลราชธานี
อุดรธานี
เชียงใหม่
พษิ ณุโลก
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
นครปฐม
ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานอิเล็กทรอนกิ ส์, เมคคาทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีแผนและกาหนดงาน, เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส,์ เจ้าหนา้ ท่ีโปรแกรมและระบบข้อมูล นครราชสีมา ๓๐๔๑ ๕. ประกาศนียบัตร …
นครสวรรค์
สงขลา
– ๒ –
ลำดับ คุณวุฒิ ตำแหน่ง เพศ สถำนที่ทำงำน จำนวน รหัสตำแหน่ง หมำยเหตุ
ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานก่อสร้าง, โยธา ช่างโยธา, เจ้าหน้าที่ช่างโยธา, ช่างประปา, ช่างอาคาร ลพบรุ ี ๓๐๕๑
นครสวรรค์
ประจวบคีรีขันธ์
เชียงใหม่
นครปฐม
ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานไฟฟา้ กาลัง ช่างไฟฟา้ , ช่างปรับอากาศ, ช่างเครื่องปรับอากาศ ลพบรุ ี ๓๐๖๑
นครสวรรค์
เชียงใหม่
พษิ ณุโลก
นครปฐม
สุราษฎร์ธานี
ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครอ่ื งกล เกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครือ่ งจักรกลเกษตร, ไฟฟา้ กาลัง, ก่อสรา้ ง, โยธา เจ้าหน้าที่ดับเพลิง นครราชสีมา ๓๐๗๑
นครสวรรค์
ประจวบคีรขี ันธ์
เชียงใหม่
พษิ ณุโลก
สงขลา
ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องมือกล, ซ่อม บารุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, เครื่องกลเกษตร, เมคคาทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ลพบุรี ๓๐๘๑
ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานยานยนต์ ช่างพาหนะ, ช่างยานพาหนะ, เจ้าหน้าทขี่ นส่ง, เจ้าหน้าท่ขี นส่งประจาอากาศยาน นครราชสีมา ๓๐๙๑ ๑๐. ประกาศนียบัตร …
นครสวรรค์
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
นครปฐม
ลพบุรี
เชียงใหม่
พษิ ณุโลก
– ๓ –
ลำดับ คุณวุฒิ ตำแหน่ง เพศ สถำนที่ทำงำน จำนวน รหัสตำแหน่ง หมำยเหตุ
๑๐ ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานยานยนต์,   ไฟฟา้ กาลัง พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง นครราชสีมา ๓๑๐๑ – ผ่านการรับราชการทหารกอง ประจาการมาแล้ว หรือสาเร็จ หลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
– อายุตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี
– ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ลพบุรี
นครสวรรค์
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
อุดรธานี
เชียงใหม่
พษิ ณุโลก
สงขลา
นครปฐม
๑๑ ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานวจิ ิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยกี าร ถ่ายภาพและวดิ ิทัศน์, เทคโนโลยศี ิลปกรรม, คอมพวิ เตอร์กราฟกิ , เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ เจ้าหน้าที่การภาพ นครราชสีมา ๓๑๑๑
ประจวบคีรขี ันธ์
สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี
พษิ ณุโลก
๑๒ ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานเทคนคิ คอมพวิ เตอร์, คอมพวิ เตอร์ธรุ กิจ,
คอมพวิ เตอร์กราฟฟกิ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหนา้ ท่ีการข่าว ช/ญ อุบลราชธานี ๓๑๒๓
อดุ รธานี
๑๓ ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ สาขาวชิ า/สาขางานเทคนิคคอมพวิ เตอร์, คอมพวิ เตอร์ธรุ กิจ,
คอมพวิ เตอร์กราฟฟกิ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าทเี่ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหนา้ ที่การข่าว นครสวรรค์ ๓๑๓๑
สุราษฎร์ธานี
๑๔ ประกาศนียบตั รวชิ าชีพสาขาวชิ า/สาขางานโทรคมนาคม, อเิ ล็กทรอนิกส์ ช่างชุมสายโทรศัพท,์ ช่างซ่อมเคเบิ้ล นครราชสีมา ๓๑๔๑
นครสวรรค์
๑๕ ประกาศนยี บัตรวชิ าชีพ ทกุ สาขา หรอื มัธยมศึกษาตอนปลาย สูทกรรม, ผู้บังคับหมสู่ ูทกรรม นครราชสีมา ๓๑๕๑ มคี วามรู้ดา้ นอาหาร และโภชนาการ
นครสวรรค์
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี
พษิ ณุโลก
สงขลา
นครปฐม
๑๖. มัธยมศึกษา …
– ๔ –
ลำดับ คุณวุฒิ ตำแหน่ง เพศ สถำนที่ทำงำน จำนวน รหัสตำแหน่ง หมำยเหตุ
๑๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าทกี่ ารข่าว, เจ้าหน้าท่กี าลังพล, เจ้าหนา้ ที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพนั ธ์, เจ้าหน้าที่ นิรภัย, เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิต,ิ เจ้าหนา้ ทพี่ สั ดุ, เจ้าหน้าทคี่ ลังพสั ด,ุ เจ้าหน้าทีค่ ลัง, เจ้าหน้าท่ี สโมสร, เจ้าหน้าท่ีพสั ดุเชื้อเพลิง, เจ้าหน้าทเี่ ติมเช้ือเพลิง, เจ้าหน้าท่พี ลาธกิ าร, เจ้าหน้าทเี่ ศรษฐกรรม
, เจ้าหน้าที่สงเคราะห,์ เจ้าหน้าที่ยกกระบัตร
นครราชสีมา ๓๑๖๑
ลพบรุ ี
นครสวรรค์
ประจวบคีรขี ันธ์
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
อุดรธานี
เชียงใหม่
พษิ ณุโลก
สงขลา ๑๐
นครปฐม
๑๗ มธั ยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่สารวตั รทหารอากาศหญิง สุราษฎร์ธานี ๓๑๗๒ – อายุต้ังแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี
– ส่วนสูงไม่ต่ากวา่   ๑๖๕ ซม.
– สถานภาพโสด
อุดรธานี
รวมทั้งสิ้น ๒๑๗
 หมำยเ หต  ุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ขอสงวนสิทธใิ์ นการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่จะบรรจุ โดยคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบคุ คลเขา้ รับราชการในกองทัพอากาศ ประจาปงี บประมาณ     ๒๕๕๘
ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments