Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -5 มี.ค. 2558  ข้าราชการในกองทัพอากาศ 621 อัตรา ชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  คลิก

ภาคผนวก ก  คลิก

ภาคผนวก ข – และผนวก ข-2  คลิก

ภาคผนวก ค-1 , ผนวก ค-2 , ผนวก ง , ผนวก จ, ผนวก ฉ , ผนวก ช , ผนวก ซ และผนวก ฌ  คลิก

ผนวก ก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตําแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กทม., กองบินต่างจังหวัด และ รร.การบิน
ลําดับ คุณวุฒิ ตําแหน่ง เพศ สถานที่ทํางาน จํานวน รหัสตําแหน่ง หมายเหตุ
ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์, ครูภาษา ช/ญ กทม. ๑๐๑๓
ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการวัดผล, ทางวัดผลและประเมินผล การศึกษา, ทางครุศาสตร, ทางศึกษาศาสตร, ทางการศึกษา นายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ช/ญ กทม. ๑๐๒๓
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทางโสตทัศน ศึกษา, ทางครุศาสตร, ทางศึกษาศาสตร, ทางการศึกษา นายทหารการศึกษา กทม. ๑๐๓๑
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการวัดผล, ทางวัดผลและประเมินผล การศึกษา, ทางครุศาสตร, ทางศึกษาศาสตร, ทางการศึกษา นายทหารการศึกษา, นายทหารทะเบียนประวัติ, นายทหารวิจัยและพัฒนาการทดสอบ
, นายทหารสื่อการศึกษา
กทม. ๑๐๔๑
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ทางสถาปตยกรรมไทย หรือในสาขาวิชา ใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตรกรรม, ทางประติมากรรม นายทหารการอาคาร ช/ญ กทม. ๑๐๕๓
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี, ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบัญชีการเงิน, ทางการบัญชีบริหาร, ทางเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง, ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ, ทางเศรษฐศาสตรการคลัง, ทางเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ นายทหารตรวจสอบ กทม. ๑๐๖๑
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร นายทหารการกสิกรรม ช/ญ กทม. ๑๐๗๓
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคณิตศาสตร อาจารย กทม. ๑๐๘๑
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทหารมาตรฐาน, นายทหารปฏิบัติการคอมพิวเตอร, นายทหารโปรแกรม คอมพิวเตอร, นายทหารวิเคราะหและพัฒนาระบบ, นายทหารกรรมวิธีขอมูล, รองหัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีขอมูล ช/ญ กทม. ๑๐๙๓ คะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา ๒.๘๐
๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทหารทะเบียนประวัติ ช/ญ กทม. ๑๑๐๓
๑๑ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทหารบูรณะโปรแกรม กทม. ๑๑๑๑ คะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา ๒.๘๐
๑๒ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางประวัติศาสตร นายทหารบรรณสาร ช/ญ กทม. ๑๑๒๓
๑๓ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางภูมิศาสตร, ทางภูมิศาสตรและ ภูมิศาสตรสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภูมิสารสนเทศ, ทางภูมิศาสตรสารสนเทศศาสตร นายทหารขาวอากาศ ช/ญ กทม. ๑๑๓๓
๑๔ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมเครื่องกล นายทหารเครื่องมือกล ช/ญ กทม. ๑๑๔๓
๑๕ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟา วิศวกร, นายทหารเทคโนโลยีอวกาศ ช/ญ กทม. ๑๑๕๓ คะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา ๒.๘๐
๑๖. ปริญญาตรี …
– ๒ –
ลําดับ คุณวุฒิ ตําแหนง เพศ สถานที่ทํางาน จํานวน รหัสตําแหนง หมายเหตุ
๑๖ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกร กทม. ๑๑๖๑
๑๗ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม นายทหารการสุขาภิบาล ช/ญ กทม. ๑๑๗๓
๑๘ ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร นายทหารพระธรรมนูญ ช/ญ กทม. ๑๑๘๓
สุราษฎร์ธานี
เชียงใหม่
ประจวบคีรีขันธ์
ลพบุรี
๑๙ ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร, รัฐศาสตร, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ หรือใน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษา นายทหารการฝึกศึกษา, นายทหารเชื้อเพลิงภาคพื้น, นายทหารบริการสินค้า กทม. ๑๑๙๑
๒๐ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ทางการออกแบบ, ทางนิเทศศิลป นายทหารการพิมพ์และจัดทําเล่ม ช/ญ กทม. ๑๒๐๓
๒๑ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร นายทหารสังคมสงเคราะห์ ช/ญ กทม. ๑๒๑๓
๒๒ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ทัศนมาตรศาสตร หรือวิทยาศาสตรสายตา นายทหารสันทัดงาน ช/ญ กทม. ๑๒๒๓
๒๓ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย นายทหารเทคนิคการแพทย์ ช/ญ กทม. ๑๒๓๓ มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย
๒๔ ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบําบัด นายทหารกายภาพบําบัด ช/ญ กทม. ๑๒๔๓ มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ กายภาพบําบัด
รวมทั้งสิ้น ๔๗
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่จะบรรจุ โดยคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments