งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -5 มี.ค. 2558  ข้าราชการในกองทัพอากาศ 621 อัตรา ชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  คลิก

ภาคผนวก ก  คลิก

ภาคผนวก ข – และผนวก ข-2  คลิก

ภาคผนวก ค-1 , ผนวก ค-2 , ผนวก ง , ผนวก จ, ผนวก ฉ , ผนวก ช , ผนวก ซ และผนวก ฌ  คลิก

ผนวก ก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตําแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กทม., กองบินต่างจังหวัด และ รร.การบิน
ลําดับคุณวุฒิตําแหน่งเพศสถานที่ทํางานจํานวนรหัสตําแหน่งหมายเหตุ
ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษอาจารย์, ครูภาษาช/ญกทม.๑๐๑๓
ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการวัดผล, ทางวัดผลและประเมินผล การศึกษา, ทางครุศาสตร, ทางศึกษาศาสตร, ทางการศึกษานายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาช/ญกทม.๑๐๒๓
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทางโสตทัศน ศึกษา, ทางครุศาสตร, ทางศึกษาศาสตร, ทางการศึกษานายทหารการศึกษากทม.๑๐๓๑
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการวัดผล, ทางวัดผลและประเมินผล การศึกษา, ทางครุศาสตร, ทางศึกษาศาสตร, ทางการศึกษานายทหารการศึกษา, นายทหารทะเบียนประวัติ, นายทหารวิจัยและพัฒนาการทดสอบ
, นายทหารสื่อการศึกษา
กทม.๑๐๔๑
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ทางสถาปตยกรรมไทย หรือในสาขาวิชา ใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตรกรรม, ทางประติมากรรมนายทหารการอาคารช/ญกทม.๑๐๕๓
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี, ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบัญชีการเงิน, ทางการบัญชีบริหาร, ทางเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง, ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ, ทางเศรษฐศาสตรการคลัง, ทางเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณนายทหารตรวจสอบกทม.๑๐๖๑
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตรนายทหารการกสิกรรมช/ญกทม.๑๐๗๓
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคณิตศาสตรอาจารยกทม.๑๐๘๑
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศนายทหารมาตรฐาน, นายทหารปฏิบัติการคอมพิวเตอร, นายทหารโปรแกรม คอมพิวเตอร, นายทหารวิเคราะหและพัฒนาระบบ, นายทหารกรรมวิธีขอมูล, รองหัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีขอมูลช/ญกทม.๑๐๙๓คะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา ๒.๘๐
๑๐ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศนายทหารทะเบียนประวัติช/ญกทม.๑๑๐๓
๑๑ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศนายทหารบูรณะโปรแกรมกทม.๑๑๑๑คะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา ๒.๘๐
๑๒ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางประวัติศาสตรนายทหารบรรณสารช/ญกทม.๑๑๒๓
๑๓ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางภูมิศาสตร, ทางภูมิศาสตรและ ภูมิศาสตรสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภูมิสารสนเทศ, ทางภูมิศาสตรสารสนเทศศาสตรนายทหารขาวอากาศช/ญกทม.๑๑๓๓
๑๔ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมเครื่องกลนายทหารเครื่องมือกลช/ญกทม.๑๑๔๓
๑๕ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟาวิศวกร, นายทหารเทคโนโลยีอวกาศช/ญกทม.๑๑๕๓คะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา ๒.๘๐
๑๖. ปริญญาตรี …
– ๒ –
ลําดับคุณวุฒิตําแหนงเพศสถานที่ทํางานจํานวนรหัสตําแหนงหมายเหตุ
๑๖ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมโยธาวิศวกรกทม.๑๑๖๑
๑๗ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมนายทหารการสุขาภิบาลช/ญกทม.๑๑๗๓
๑๘ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตรนายทหารพระธรรมนูญช/ญกทม.๑๑๘๓
สุราษฎร์ธานี
เชียงใหม่
ประจวบคีรีขันธ์
ลพบุรี
๑๙ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร, รัฐศาสตร, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ หรือใน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษานายทหารการฝึกศึกษา, นายทหารเชื้อเพลิงภาคพื้น, นายทหารบริการสินค้ากทม.๑๑๙๑
๒๐ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ทางการออกแบบ, ทางนิเทศศิลปนายทหารการพิมพ์และจัดทําเล่มช/ญกทม.๑๒๐๓
๒๑ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรนายทหารสังคมสงเคราะห์ช/ญกทม.๑๒๑๓
๒๒ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ทัศนมาตรศาสตร หรือวิทยาศาสตรสายตานายทหารสันทัดงานช/ญกทม.๑๒๒๓
๒๓ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยนายทหารเทคนิคการแพทย์ช/ญกทม.๑๒๓๓มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย
๒๔ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบําบัดนายทหารกายภาพบําบัดช/ญกทม.๑๒๔๓มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ กายภาพบําบัด
รวมทั้งสิ้น๔๗
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่จะบรรจุ โดยคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4