กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -5 มี.ค. 2558  ข้าราชการในกองทัพอากาศ 621 อัตรา ชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/21698/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการในกองทัพอากาศ 621 อัตรา ชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 621
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ม.ค. – 5 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2558 รวม 621 อัตรา

1. ข้าราชการในกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร
– คุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี จำนวน 43 อัตรา
– คุณวุฒิระดับ ปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา

รวม 47 อัตรา

2. ข้าราชการในกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
– คุณวุฒิระดับ ม.6 จำนวน 228 อัตรา
– คุณวุฒิระดับ ปวช. จำนวน 344 อัตรา
– คุณวุฒิระดับ ปวส. จำนวน 2 อัตรา

รวม 574 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2558

โดยรายละเอียด ตำแหน่ง และสาขาวิชาที่รับสมัคร จะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับสอบถามรายละเอียดต่างๆ (ในวันและเวลาราชการ)

– รายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครสอบข้าราชการกองทัพอากาศ โทร. 025-342-402-3,5 และ 025-342-440-1

– รายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพอากาศ โทร.025 348 587-91

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ 2557 สอบ กองทัพอากาศ 57 กองทัพอากาศ เปิดสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


 

(สำเนา)
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑. กล่าวนำ
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการ
ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๖๒๑ อัตรา
๒. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๒.๑ บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน ๔๗ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก ดังนี้
๒.๑.๑ ระดับปริญญาโท ๔ อัตรา
๒.๑.๒ ระดับปริญญาตรี ๔๓ อัตรา
๒.๒ บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน
๕๗๔ อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตามผนวก ข – ๑ และผนวก ข – ๒ ดังนี้
๒.๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒ อัตรา
๒.๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๔๔ อัตรา
๒.๒.๓ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๒๘ อัตรา
๒.๓ ตำแหน่งที่บรรจุ ณ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน ต้องอยู่รับราชการที่หน่วย
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๓ ปี จึงจะมีสิทธิขอย้ายได้
๓. คุณวุฒิการศึกษา
๓.๑ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
หรือสถานศึกษาที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ ต้องมีคุณวุฒิในสาขาตรงตามตำแหน่งที่เปิด
รับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
ไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓, หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕,
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่สำนักงาน ก.พ.แก้ไขเพิ่มเติม หรือทาง
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ ยกเว้นรหัสตำแหน่ง ๑๐๙๓, ๑๑๑๑ และ ๑๑๕๓ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๘๐
๓.๒ ผู้สำเร็จ …
– ๒ –
๓.๒ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๓.๓ สำหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กำหนดไว้ในตาม ข้อ ๓.๑ หรือ ๓.๒ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบดำเนินการประสานกับสถานศึกษา เพื่อขอเอกสารยืนยันว่า สำนักงาน ก.พ.ได้รับรองหลักสูตรการศึกษาที่สำเร็จมาว่ามีคุณวุฒิตรงตามที่ประกาศรับสมัคร โดยนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ภายในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓.๔ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คุณวุฒิปริญญา ใช้ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พร้อม Transcript และประกาศนียบัตรวิชาชีพ, มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน โดยระบุวันสำเร็จการศึกษาจากผู้มีอำนาจลงนาม
๔. คุณสมบัติทั่วไป
๔.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๔.๒ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ (ผนวก ค – ๑) และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ (ผนวก ค – ๒)
๔.๓ มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่น ตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ ตามผนวก ข – ๑ หรือ ข – ๒
๔.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๔.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๔.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๔.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
๔.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๔.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๔.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี
๔.๑๑ ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
๔.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
๔.๑๓ คุณสมบัติตามข้อ ๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๙ – ๔.๑๒ ถือผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ทหารอากาศเป็นข้อยุติ
๕. คุณสมบัติเฉพาะ
๕.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๕.๑.๑ ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๓ – พ.ศ.๒๕๔๐)
๕.๑.๒ ผู้สมัครสอบ …
– ๓ –
๕.๑.๒ ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๘ – พ.ศ.๒๕๔๐) ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ ตามผนวก ข – ๑ หรือ ข – ๒
๕.๒ ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือก หรือไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการในปี พ.ศ.๒๕๕๘ หากยังไม่พ้นภาระทางทหารดังกล่าว สอบได้ถือว่าสละสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๓ มีคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ครบถ้วน และตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่สมัครสอบ ตามผนวก ก และ ข
๕.๔ นายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (นำมายื่นในวันรายงานตัวรอบสอง)
๕.๕ ข้าราชการอื่นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยบรรจุให้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัคร
๕.๖ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๖. การรับสิทธิพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ
๖.๑ ผู้สมัครที่เป็นทหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว ให้รับสิทธิพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๗๒๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
๖.๑.๑ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มทุกขั้นตอนของการสอบ
๖.๑.๒ ผู้ที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อคราวละ ๑ ปี เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๑ ต่อปี ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ โดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ตามผนวก ง
๖.๑.๓ ทหาร …
ระยะเวลารับราชการในกองประจำการ
คะแนนเพิ่ม
๑. รับราชการ ๖ เดือน ๒. รับราชการ ๑ ปี ๓. รับราชการ ๑ ปี ๖ เดือน ๔. รับราชการ ๒ ปี
๒ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น ๓ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น ๔ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น ๕ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
– ๔ –
๖.๑.๓ ทหารกองประจำการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการดีเด่นตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ โดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ตามผนวก ง
๖.๑.๔ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป) ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ สำหรับผู้ที่รับราชการในกองประจำการครบ ๒ ปี และผู้ที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อปี ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ โดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ตามผนวก จ
๖.๑.๕ ผู้ที่จะขอรับสิทธิตามข้อ ๖.๑.๑ – ๖.๑.๔ ให้ยื่นแบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ (ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการกองบิน ฯ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ของหน่วยต้นสังกัดก่อนปลดจากกองประจำการ หรือ กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือรับรอง)
๗. การสมัครสอบ
๗.๑ วิธีการสมัครสอบ
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th, http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน ๓๕๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ ๓๒๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB Online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ภายในเวลาทำการของธนาคาร (ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร) ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๗.๒ เงื่อนไขในการสมัครสอบ
๗.๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ ตำแหน่งที่จะสมัครสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา, คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตำแหน่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา, คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน และ/หรือ ตรงตามที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที
๗.๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อคณะกรรมการ ในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๗.๒.๓ ผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดข้อมูล ลงในใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ให้ครบถ้วน กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิในการสมัครสอบ หรือไม่
๗.๒.๔ ผู้สมัครสอบ …
– ๕ –
๗.๒.๔ ผู้สมัครสอบต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด
๗.๒.๕ ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือก ยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งในสถานที่กรุงเทพปริมณฑล หรือต่างจังหวัด หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตามที่กำหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี
๗.๒.๖ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น ไม่สามารถนำคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น
๗.๒.๗ ผู้สมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครได้หลายตำแหน่ง แต่มีสิทธิสอบเพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น
๗.๒.๘ การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต เป็นการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งถือว่าผู้สมัครสอบได้รับทราบและเข้าใจในประกาศรับสมัครรวมถึงเอกสารแนบท้ายประกาศ ตลอดจนผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณวุฒิการศึกษา, คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศทุกประการ
๗.๒.๘.๑ กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศการรับสมัคร และอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา
๗.๒.๘.๒ กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม้จะส่งหลักฐานหรือสัญญาแล้วก็ตาม ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ข้างต้นไม่มีสิทธิเข้ารับราชการหรือหากมีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้
๗.๓ ขั้นตอนการสมัครสอบ
๗.๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนรวมทั้งยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆตามประกาศนี้ก่อนทำการกรอกใบสมัคร
๗.๓.๒ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปดำเนินการสมัครสอบที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th, http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th
๗.๓.๓ เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กำหนดในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด (-) หรือตามคำแนะนำการสมัคร
๗.๓.๔ นำรูปถ่ายสี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายในคราวเดียวไม่เกิน ๓ เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด แต่งกายชุด นักศึกษา ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ สแกนเข้าระบบไว้ในที่กำหนดตามแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร โดยระบุชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดรูป ๑๒๐ x ๑๕๐ pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน ๕๐ Kbytes รายละเอียดให้ศึกษาที่หน้าเว็บไซต์ของการสมัครสอบ
๗.๓.๕ ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก
๗.๓.๖ สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินของธนาคารทันที หลังจากกรอกใบสมัครและได้ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว
๗.๓.๗ นำแบบฟอร์ม …
– ๖ –
๗.๓.๗ นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงิน ค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB Online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร หากพ้นกำหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร
๗.๓.๘ เมื่อชำระเงินแล้ว ๓ วันทำการ (นับตั้งแต่วันชำระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สอบ โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ โดยให้นำบัตรประจำตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ส่วนใบสมัครให้มายื่นภายหลังจากการประกาศชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกพร้อมหลักฐานตามข้อ ๑๐
๗.๔ ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ออกรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบให้แล้วเท่านั้น
๘. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก)
๘.๑ วัน เวลาสอบ ในวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
๘.๒ สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งสถานที่ และหมายเลขห้องสอบให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ
๘.๓ การสอบในคุณวุฒิปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ แบ่งออกเป็น
๘.๓.๑ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป จำนวน ๖๐ ข้อ
๘.๓.๒ วิชาพื้นฐาน ความรู้ตามคุณวุฒิที่สมัคร จำนวน ๙๐ ข้อ
๘.๔ การสอบในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นข้อสอบวิชาพื้นฐานและความรู้ทั่วไป แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ
๘.๕ เนื้อหาการสอบภาควิชาการ ตามผนวก ฉ
๘.๖ การแต่งกาย ชุดสุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใส่รองเท้าแตะ)
๘.๗ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรสอบรวมทั้งเอกสารที่แสดงว่าเป็นตัวจริงของตนเองมาเข้าสอบ
๘.๘ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ผู้เข้ารับการสอบจะต้องนำ ดินสอ 2B มาใช้ทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบเท่านั้น เนื่องจากการตรวจคำตอบกระทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงานถูกต้องเมื่อใช้ ดินสอ 2B ทำเครื่องหมาย ห้ามนำกระดาษหรือตำรา เครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือระบบดิจิตอล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ฯลฯ
๘.๙ หากเข้าห้องสอบช้าเกินกว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะถือว่าขาดสอบวิชานั้น ๆ
๘.๑๐ ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น
๘.๑๑ หากการดำเนินการสอบพบการทุจริตในการสอบ คณะกรรมการ ฯ มีสิทธิยกเลิกการสอบและผลการสอบทั้งหมดโดยไม่คืนค่าสมัครสอบแต่อย่างใด และผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่เมื่อจัดให้มีการสอบอีกครั้ง
๘.๑๒ เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือก ตามผนวก ช
๙. การประกาศผล …
– ๗ –
๙. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก)
๙.๑ การประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
สามารถตรวจผลสอบทางโทรศัพท์ระบบบริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ – ๘๘๘ – ๕๔๙ (นาทีละ ๙ บาท ทั่วประเทศ) และตรวจผลสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://job.rtaf.mi.th, http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th
๙.๒ การประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการและการรายงานตัวของผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก)
ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และให้ผู้ที่สอบผ่านทุกตำแหน่งมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารการสอบรอบสอง พร้อมทั้งยื่นเอกสารตามข้อ ๑๐ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
๑๐. การยื่นหลักฐานของผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก)
ให้ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑๐.๑ ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต (พร้อมลงลายมือชื่อจริง)
๑๐.๒ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ๑ ชุด
๑๐.๓ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด ในระดับคุณวุฒิและสาขาที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑๐.๓.๑ คุณวุฒิปริญญาโท – ตรี ใช้ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript)
๑๐.๓.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา
๑๐.๓.๓ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา
๑๐.๓.๔ หนังสือรับรองผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรจากสถานศึกษา
๑๐.๔ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง เพื่อแสดง วัน เดือน ปี เกิด สัญชาติที่ชัดเจน
๑๐.๔.๑ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกันกับผู้สมัคร ให้นำทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา มาแสดงด้วย
๑๐.๔.๒ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ให้นำใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาด้วย
๑๐.๕ สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๑๐.๖ หลักฐานทางทหาร สด.๓ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ รด.ปี ๓ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด มาแสดงด้วย
๑๐.๗ ให้ผู้ที่สอบผ่านฯ รับรองสำเนาหลักฐานการสมัครและรายงานตัวทุกฉบับ
๑๑. การสอบคัดเลือกรอบสอง
ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) และดำเนินการตามข้อ ๑๐ เท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง โดยผู้ผ่านการสอบภาควิชาการจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกขั้นตอน หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดแล้ว จะถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ
๑๑.๑ การทดสอบ …
– ๘ –
๑๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพร้อมในการเข้ามารับราชการเป็นทหาร กำหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ โดยรับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มทำการสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
๑๑.๑.๑ การทดสอบประกอบด้วย สถานีต่าง ๆ ดังนี้
๑๑.๑.๑.๑ สถานีที่ ๑ ลุกนั่ง (SIT – UP) จับเวลา ๑ นาที
๑๑.๑.๑.๒ สถานีที่ ๒ ดันพื้น (PUSH – UP) จับเวลา ๑ นาที
๑๑.๑.๑.๓ สถานีที่ ๓ วิ่ง ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร
๑๑.๑.๒ เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามผนวก ซ
๑๑.๒ การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการวัดทักษะในการทำงานตามคุณลักษณะเฉพาะของตำแหน่งที่สมัคร ผู้ผ่านการสอบรอบแรก เฉพาะตำแหน่งที่ระบุให้มีการสอบภาคปฏิบัติต้องเข้ารับการทดสอบ กำหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ และ วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
๑๑.๓ การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน่วยงาน ในด้านบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวและอื่น ๆ กำหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เว้นวันหยุดราชการ) รายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เริ่มสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
๑๑.๓.๑ สถานที่สอบ
๑๑.๓.๑.๑ ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี (เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร) สอบ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด หรือโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงหรือ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๑๑.๓.๑.๒ ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร) สอบ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง หรือ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๑๑.๓.๒ คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ เพื่อสังเกตดูท่วงทีวาจาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑๑.๓.๒.๑ บุคลิกลักษณะ ๒๐ คะแนน
๑๑.๓.๒.๒ การใช้ความรู้ ๒๐ คะแนน
๑๑.๓.๒.๓ ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน
๑๑.๓.๒.๔ ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน
๑๑.๓.๒.๕ ความรู้ทั่วไป ๒๐ คะแนน
๑๑.๓.๓ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านการทดสอบ
๑๑.๔ การแต่งกาย ชุดสุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใส่รองเท้าแตะ) และให้เตรียมชุดกีฬามาผลัดเปลี่ยนสำหรับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
๑๒. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบรอบสอง
๑๒.๑ การประกาศ …
– ๙ –
๑๒.๑ การประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
สามารถตรวจผลสอบทางโทรศัพท์ระบบบริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ – ๘๘๘ – ๕๔๙ (นาทีละ ๙ บาท ทั่วประเทศ) และตรวจผลสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://job.rtaf.mi.th, http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th
๑๒.๒ การประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการและการรายงานตัวของผู้ผ่านการสอบรอบสอง
ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และให้ผู้ที่สอบผ่าน (ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง) มารายงานตัวเพื่อรับเอกสารการทำสัญญา ในวัน และสถานที่ ดังกล่าว พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้
๑๒.๒.๑ หลักฐานตามข้อ ๑๐
๑๒.๒.๒ หลักฐานการได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ถ้ามี)
๑๒.๒.๓ หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น
๑๒.๒.๔ หลักฐานฉบับตัวจริง เจ้าหน้าที่จะคืนให้เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จในวันที่ยื่นหลักฐาน
๑๒.๓ หากผู้ที่สอบผ่าน (ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง) มารายงานตัวเกินวันที่กำหนดตาม ข้อ ๑๒.๒ ถือว่าสละสิทธิในทุกกรณี
๑๒.๔ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวสำรองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่กองทัพอากาศอาจจะเรียกเข้าบรรจุในตำแหน่ง ตามคุณสมบัติและคุณวุฒิที่กองทัพอากาศต้องการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑๓. การปฏิบัติของผู้สอบผ่านรอบสอง (เฉพาะตัวจริง)
ให้ผู้ที่ผ่านการสอบในรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) ดำเนินการตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑๓.๑ การตรวจร่างกาย
๑๓.๑.๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
๑๓.๑.๒ ให้ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ทหารอากาศ ถือเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวโดยจะไม่มีการตรวจซ้ำอีกไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
๑๓.๑.๓ ชำระค่าตรวจร่างกาย ณ ห้องปฏิบัติการ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ คนละ ๕๓๐ บาท และค่าพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คนละ ๑๐๐ บาท และไม่สามารถเรียกคืนได้
๑๓.๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือและรับหนังสือสัญญา พร้อม รปภ.๑
พิมพ์ลายนิ้วมือและรับหนังสือสัญญา พร้อม รปภ.๑ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ (อาคาร ๑๐๑๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.พร้อมชำระค่าพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ คนละ ๑๐๐ บาท
๑๓.๓ การแต่งกาย ชุดสุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใส่รองเท้าแตะ)-
๑๔. การประกาศ …
– ๑๐ –
๑๔. การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย เป็นการประกาศผลของผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ทหารอากาศหรือกรณีอื่น ๆ เท่านั้น โดยประกาศในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘สามารถตรวจผลสอบทางโทรศัพท์ระบบบริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ – ๘๘๘ – ๕๔๙ (นาทีละ ๙ บาท ทั่วประเทศ) และตรวจผลสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://job.rtaf.mi.th, http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th
๑๕. การปฏิบัติของผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
ให้ผู้ที่ผ่านการสอบรอบสุดท้าย (ผ่านการตรวจร่างกาย) ให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑๕.๑ เข้ารับการทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
๑๕.๒ ส่งและตรวจสัญญา, รปภ.๑, เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ และ ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม ตามข้อ ๑๗.๖ ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
๑๕.๓ ผู้ที่ผ่านการสอบรอบสุดท้ายซึ่งได้จัดทำสัญญาเข้ารับราชการแล้ว ยังไม่ถือเป็นข้อผูกพันกับทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการและเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ
๑๖. การตรวจสอบผลคะแนน
ผู้สมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ และตรวจสอบได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น
๑๖.๑ ผลคะแนนสอบวิชาการ (รอบแรก) ภายในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๖.๒ ผลคะแนนสอบรอบสอง ภายในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๖.๓ ผลคะแนนสอบรอบสุดท้าย ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗. สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๑๗.๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๕๕๐ บาท
๑๗.๒ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๗.๓ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๑,๔๐๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๒,๒๘๕ บาท)
๑๗.๔ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๙,๓๓๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐,๘๓๐ บาท)
๑๗.๕ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๘,๖๑๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐,๑๑๐ บาท)
๑๗.๖ ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุ ผลการสอบภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ทำงานและคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร จะได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม ปัจจัยละ ๐.๕ ขั้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ขั้น
๑๗.๗ ผู้ได้รับ …
– ๑๑ –
๑๗.๗ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะได้สิทธิที่พักอาศัย หรือค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด
๑๘. การเสียสิทธิในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ
๑๘.๑ ไม่มีบัตรสอบรวมทั้งเอกสารที่แสดงว่าเป็นตัวจริงของผู้สมัคร
๑๘.๒ เข้าห้องสอบช้าเกินกว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะถือว่าขาดสอบวิชานั้น
๑๘.๓ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการสมัครสอบหรือการสอบตามประกาศนี้
๑๘.๔ ทุจริตในการสอบ และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๑๘.๕ ขาดการสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสถานีใดสถานีหนึ่ง หรือขาดการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ หรือขาดสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือขาดการทดสอบภาคปฏิบัติ หรือขาดสอบความถนัดบุคคล หรือทดสอบวิภาววิสัย
๑๘.๖ ขาดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนดหรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ
๑๘.๗ แต่งกายไม่เหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแล้วลงความเห็นว่าผิดกาลเทศะ
๑๘.๘ ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนด
๑๙. ข้อมูลเพิ่มเติม
๑๙.๑ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ กองการสรรหากำลัง สำนักงานนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ – ๙๑ ในวันและเวลาราชการ
๑๙.๒ สอบถามขั้นตอนและวิธีสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ แผนกสถิติกำลังพล กองข้อมูลกำลังพล สำนักปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๔๐๒ – ๓, ๕ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๔๐ – ๑ ในวันและเวลาราชการ
๑๙.๓ กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ตามผนวก ฌ โดยตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของการสมัครได้ที่ http://job.rtaf.mi.th, http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อนึ่งการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ กองทัพอากาศดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่ กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พลอากาศโท ยรรยง คันธสร
(ยรรยง คันธสร)
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ประธานกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ 2557 สอบ กองทัพอากาศ 57 กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

animated_burning_campfire1เว็บไซต์สมัครสอบกองทัพอากาศคลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments