กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ธ.ค. -16 ก.พ. 2558  นักเรียนนายสิบแผนที่รุ่นที่ 57 ปีการศึกษา 2558


ฝากประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการกองทัพไทย

“กองบัญชาการกองทัพไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/21695/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบแผนที่รุ่นที่ 57 ปีการศึกษา 2558
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ธ.ค. – 16 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ รุ่นที่ ๕๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

การเลือกสถานศึกษาเพือเข้ารับการศึกษาต่อ บุตรหลาน นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ปกครองคงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการศึกษา หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีงานรองรับหรือไม่ ก็ยังไม่อาจทราบได้

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก (สี่แยก จปร.) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ข้างกองบัญชาการกองทัพบก หรือ เยื้องสนามมวยราชดำเนิน) ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ดี จึงขอเชิญชวนลูกผู้ชาย สัญชาติไทย โสด ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปี ถึง 20 ปี (ในปี พ.ศ.2558 จะรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2538-2541) เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร 2 ปี เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ) รับรองว่ามีงานทำแน่นอน โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย และแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี (รายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาได้จากเอกสารที่แนบ)

ปีนี้โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จะอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ และต้องการซื้อใบสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผ่นที่ ได้มีโอกาสสั่งซื้อใบสมัคร และสมัครสอบทางไปรษณีย์ ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายตา่งๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร รวมทั้งประหยัดเวลาอันมีค่ายิ่งของนักเรียนด้วย

การจำหน่ายใบสมัคร

– สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (ถือวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)

– ซื้อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

การรับสมัคร

– สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (ถือตามวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)

– สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หากนักเรียนสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์แล้ว ไม่สามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ตามกำหนด ใบสมัครของนักเรียนยังสามารถนำไปใช้ในการสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร (ตามวันเวลาที่กำหนด)

ในทำนองเดียวกัน หากนักเรียนซื้อใบสมัครด้วยตนเองแล้ว แต่ไม่สามารถไปสมัครด้วยตนเองได้ ใบสมัครของนักเรียนก็สามารถนำไปใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์ได้ (ตามวันเวลาที่กำหนด)

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร หวังด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งว่า คงมีโอกาสได้ต้อนรับท่านเข้าสู่ โรงเรียนของลูกผู้ชาย หากมีปัญหาข้อขัดข้องสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ประการใด นักเรียนสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ

โทร. 0-2281-8662, 0-2282-0113 และ 0-2281-8669 หรือที่ www.rtsd.mi.th/school/

ขั้นตอนการสั่งซื้อใบสมัครสอบเข้าเป้นนักเรยีนนายสิบแผนที่ ทางไปรษณีย์

นักเรียนที่มีความสนใจจะสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ สามารถกระทำไ้ดง่ายมาก เพียงแค่นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ธนาณัติสั่งจ่าย (งดธนาณัติ On Line) ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโท หญิง ลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เลขที่ 111 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อม ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้นำฝากให้ชัดเจน ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ 150.- บาท

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับธนาณัติและตรวจสอบหลักฐานทางการเงินเรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสารการสมัครสอบให้ถึงนักเรียนทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ที่มีไว้ในทันที ซึ่งเอกสารที่นักเรียนจะได้รับประกอบด้วย 8 รายการ ดังนี้

 1. ใบสมัครเข้าเป็นนนักเรียนนายสิบแผนที่ (สีเหลือง) จำนวน 1 ฉบับ
 2. ระเบียบการรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 3. ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ จำนวน 1 ฉบับ
 4. คำแนะนำการส่งเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์ จำนวน 1 ฉบับ
 5. ซองจดหมายเปล่าเพื่อจ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครสอบเอง (สีขาว) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ซองบรรจุเอกสารการสมัครเพื่อส่งถึง โรงเรียนแผนที่ฯ (สีน้ำตาล) จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบตรวจหลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ จำนวน 1 ฉบับ
 8. ใบเสร็จรับเงินค่าใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

ขั้นตอนการส่งเอกสารสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ทางไปรษณีย์

 1. ให้ผู้สมัครกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน ชัดเจน และอ่านง่าย
 2. ธนาณัติสั่งจ่าย (งดธนาณัติ On Line) ปณ.หลานหลวง 10102 ในนาม เรืออากาศโท หญิง ลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เลขที่ 111 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อม ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้นำฝากให้ชัดเจน ราคารวมค่าสมัครและค่าจัดส่งชุดละ 140.- บาท
 3. นำต้นขั้วธนาณัติใส่ในซองบรรจุเอกสาร (สีน้ำตาล)
 4. เขียนจ่าหน้าซองจดหมาย (สีขาว) ถึงตัวผู้สมัครเอง ให้ชัดเจน-อ่านงา่ย
 5. ตรวจความถูกต้องของเอกสาร ตามข้อ 1, ข้อ 2 ข้อ 4 และที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัครก่อนนำใส่ซองบรรจุเอกสารการสมัครเพื่อส่งถึง โรงเรียนแผนที่ฯ (สีต้ำตาล) ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการได้ตามใบตรวจหลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ แผนที่ หากครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้ลงลายมือชื่อของผู้สมัครเพื่อรับรองการส่งเอกสารในใบตรวจหลักฐานฯ แล้วแนบใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือ EMS ถึง เรืออากาศโท หญิง ลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เลขที่ 111 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 6. หลังจาก โรงเรียนแผนที่ ฯ ได้รับเอกสารและตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะจัดส่งบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ EMS (ซองจดหมาย ตามข้อ 4)

หากผู้สมัครมีข้อขัดข้อง สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ โทร. 0-2281-8662, 0-2282-0113 และ 0-2281-8669 หรือที่ www.rtsd.mi.th/school/

การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
หลักสูตร 2 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาสาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 (ไม่รับหลักสุตรเทียบเท่า)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.2 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ.2538-2541)

1.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดได้

2. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร

2.1 ใบสมัครของ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

2.2 รูปถ่ายสี ขนาด 4×6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

2.3 ใบสูติบัตรของผู้สมัคร (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

2.4 ใบสำคัญทหารกองเกิน สด.9 (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

2.5 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

2.6 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด (ตัวจริงพร้อมสำเนา

2.7 ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. 1-ป) หรือใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.5-ป) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่าสอบความรู้แล้ว แต่ยังไม่ทราบผล โดยให้โรงเรียนระบุสายวิชาทาี่เรียน และระดับคะแนนเแลี่ยสะสม 5 เทอม (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
(กรณีผู้สมัครไม่มีหลักฐานตามที่ระบุข้างต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าหน้าที่จะไม่รับสมัคร)

2.8 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร หรือบิดามารดา ให้นำหลักฐานมาแสดง (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

2.9 หลักฐานการรับราชการ (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

2.10 หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครสอบวิชาทาหรได้ ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารของ กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทาหร (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

2.11 หลักฐานแสดงเพื่อขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่กรณีพิเศษ ตามที่ทางราชการกำหนด (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

3. สิทธิเมื่อเป็นนักเรียนายสิบแผนที่

3.1 นักเรียนายสิบแผนที่จะต้องอยู่ประจำ ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

3.2 ได้รับเครื่องแต่งกาย และส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด

3.3 ได้รับเงินเดือน และเบื้ยเลี้ยงประจำวัน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่กองบัญชาการกองทัพไทย มีคำสั่งบรรจุให้เป็นนักเรียนนายสิบแผนที่

3.4 นัเกรียนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ 1 ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มีคะแนนความประพฤติดี จะได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

3.5 เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแล้ว ได้รับคุณวุฒิในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตราของ กรมแผนที่ทหาร, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ กองทัพอากาศ ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และ จ่าอากาศตรี ป.1 ชั้น 20.5 รับเงินเดือน 11.400.- บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 885.- บาท (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2557) และจะต้องรับราชการสังกัด กระทรวงกลาโหม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ

4. สถานที่ วัน เวลา การรับสมัคร กำหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ

4.1 การจำหน่ายใบสมัคร

– สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (ถือวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)

– ซื้อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

4.2 การรับสมัคร

– สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (ถือตามวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)

– สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

4.3 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาฟิสิกส์ป วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ ถ้าสอบได้ต่ำกว่าร้อยละ 30 ถือว่าไม่ผ่านการสอบรอบแรก

4.4 ประกาศผลการสอบภาควิชาการ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ และ www.rtsd.mi.th/school/

4.5 การตรวจร่างกายและเอกซเรย์ วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ กองพยาบาล กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยณไมตรี ข้างกระทรวงกลาโหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

4.6 การสอบพลศึกษา วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 และสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

4.7 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ และ www.rtsd.mi.th/school/

4.8 รับฟังคำชี้แจงการทำสัญยาและมอบตัว ผู้สอบได้ตัวจริง และตัวสำรอง รับฟังคำชี้แจงการทำสัญยาและมอบตัวในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 และ 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เขตพรนคร กรุงเทพฯ

4.9 ทำสัญญาและมอบตัว ผู้ที่สอบได้ ตัวจริง วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00-15.30 น. และผู้ที่สอบได้ ตัวสำรอง ให้รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 08.00-12.00 น. (เพื่อพร้อมทำสัญญาและมอบตัวตามลำดับที่สอบได้เมื่อตัวจริงสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

4.10 รายงานตัวเข้ารับการศึกษา วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

5. ค่าใช้จ่าย

– ค่าใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร ชุดละ 100.- บาท (สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ 150.- บาท โดยส่งธนาณัติสั่งจ่าย (งดธนาณัติ On Line) ปณ. หลานหลวง 10102 ในนาม เรืออากาศโท หญิง ลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เลขที่ 111 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อม ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้นำฝากให้ชัดเจน)

– ค่าสมัคร จำนวน 100.- บาท (สมัครทางไปรษณีย์ ราคารวมค่าสมัครและค่าจัดส่งชุดละ 140.- บาท โดยส่งธนาณัติ สั่งจ่าย (งดธนาณัติ On Line) ปณ.หลานหลวง 10102 ในนาม เรืออากาศโท หญิง ลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เลขที่ 111 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อม ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้นำฝากให้ชัดเจน)

– ค่าเอกซเรย์ และตรวจร่างกาย จำนวน 530.- บาท

สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่

โรงเรยีนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร โทรศัพท์ 0-2281-8662, 0-2282-0113 (เฉพาะเวลาราชการ) และ 0-2281-8669 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่เว็บไซต์

สมัครงาน กองบัญชาการกองทัพไทย งานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัคร สอบ กองบัญชาการกองทัพไทย 2557 สอบ กองบัญชาการกองทัพไทย 57 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments