งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กทม. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง (ม.นวมินทราธิราช ม.ในกำกับของ กทม.)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กทม.

“กทม.”

ลิงค์: https://iqepi.com/21112/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง (ม.นวมินทราธิราช ม.ในกำกับของ กทม.)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป
—————————————–

ด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดีและสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 ข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ข้อ 15 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การค้ำประกัน และการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี ในตำแหน่งว่าง จำนวน 17 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป บริหารระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา บริหารระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประมวลผล

1.3 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา บริหารระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภามหาวิทยาลัย

1.5 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

1.6 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

1.7 ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

1.8 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

1.9 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

1.10 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

1.11 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

1.12 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

1.13 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

1.14 ตำแหน่งนักวิจัย ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

1.15 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 11แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) อายุการรับสมัคร

(1.1) ระดับปฏิบัติการ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และต้องไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

(1.2) ระดับชำนาญการ และบริหารระดับต้น อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์และต้องไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์

(2) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน

ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

(3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(5) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ

บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ

(6) ไม่เคยถูกลงโทษเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้ข้อบังคับนี้

(7) ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.1 ผู้สมัครในตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์การบริหารงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

3.2 ผู้สมัครในตำแหน่งระดับชำนาญการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะต้องมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.3 ผู้สมัครในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ จะต้องได้รับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารทรัพยากรบุคคล

3.4 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/6 ถนนขาว แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที 26 ธันวาคม 2557 ภายในเวลาทำการ (08.00 – 16.00 น.)

5. เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สมัคร

5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

5.2 ใบแสดงคะแนนผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ และปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ โดยระบุบสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

5.4 สด.8 หรือ สด.9 หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับราชการทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับเพศชาย)

5.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

5.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

5.7 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

6. เงื่อนไขการรับสมัคร

6.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจํานวน 300 บาท

– ผู้สมัครในระดับปฏิบัติการ สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

– ผู้สมัครในระดับชำนาญการและบริหารระดับต้น สมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง

6.2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันโมฆะสำหรับผู้นั้นค่าธรรมเนียม จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. วิธีการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป

7.1 ภาคการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

(ก) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป การวิเคราะห์และการใช้เหตุผล

– ระดับปฏิบัติการใช้วิธีการสอบแบบปรนัยและอัตนัย

– ระดับชำนาญการและบริหารระดับต้นใช้วิธีการสอบแบบอัตนัย

(ข) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการสอบครั้งนี้ กำหนดให้การสอบภาคข้อเขียนต้องได้คะแนนในวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ จึงจะตรวจข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ จึงจะผ่านการสอบข้อเขียน

7.2 ภาคการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย

(ก) การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นสมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่นๆ

(ข) การทดสอบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด

8. เกณฑ์การตัดสิน

ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

จะประกาศให้ทราบทั่วกันภายในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ กระดานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/6 ถนนขาว แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 และ www.nmu.co.th

10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หากมีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกัน และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

11. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


เอกสารแนบท้ายมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง (ดาวน์โหลด)

นักจัดการงานทั่วไปบริหารระดับต้น 1 นักจัดการงานทั่วไปบริหารระดับต้น 2

นักวิชาการศึกษาบริหารระดับต้น 1 นักวิชาการศึกษาบริหารระดับต้น 2 นักวิชาการศึกษาบริหารระดับต้น 3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนบริหารระดับต้น 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนบริหารระดับต้น 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนบริหารระดับต้น 3

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 2

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 1 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 2

นิติกร ชำนาญการ 1 นิติกร ชำนาญการ 2

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิจัยปฏิบัติการ 1 นักวิจัยปฏิบัติการ 2

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สมัครงาน กทม. งานราชการ กทม. รับสมัคร สอบ กทม. 2557 สอบ กทม. 57 กทม. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments