ไม่มีหมวดหมู่

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 -31 ม.ค. 2558  นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“กองทัพบก”

ลิงค์: https://iqepi.com/20998/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 31 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

0
ระเบียบการ
สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)
ประจำปีงบประมาณ 2558
1
คำนำ
ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อ สอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 นาย โดยบรรจุ เข้ารับราชการ ใน
1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน ระยะเวลาการศึกษา
20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ต่อไป
เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ในการสอบครั้งนี้ ศูนย์การทหารราบ จึงได้จัดทำระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ประจำปี 2558 ขึ้นมา เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมการสอบ รวมทั้งเป็นการแจ้งเตือนผู้สมัครสอบมิให้ไปหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้ และหากผู้สมัครสอบได้พบเห็นพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประสงค์จะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน โปรดแจ้งไปที่ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160 โทร. 0 3254 2468 ,0 3254 2455 – 8 ต่อ 54014,54016,54018,54133
ศูนย์การทหารราบ
2
ระเบียบการ
สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก
ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)
————————
ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติ ตามลำดับข้อให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้
ข้อ 1. ความมุ่งหมาย
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำ ศร. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ
ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 58 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน
30 เม.ย.58)
2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
2.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และว่ายน้ำเป็น โดยสามารถว่ายน้ำ ระยะ 50 เมตรได้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วยใด ๆ
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ปู่ หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ
2.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
2.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
2.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
2.11 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
2.14 ไม่เป็นผู้ตาบอดสี
3
ข้อ 3. ข้อกำหนด
3.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.2 เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง ประจำ ศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58 โดยได้รับยศ สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 13.5) ซึ่งจะได้รับเงินเดือน รวมค่าครองชีพ เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 10,000.- บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด
3.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ 3.2 แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 5 เดือน (20 สัปดาห์) หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการพิจารณาปรับย้ายไปรับราชการในหน่วย ต่าง ๆ
ของส่วนกำลังรบ ตามผลการฝึกอบรม และความเหมาะสม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม กองทัพบกจะดำเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการก็ได้
3.4 กรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้อง ตามข้อ 2 จะถูกปลดออกจากราชการทันที
ข้อ 4. หลักฐานการรับสมัครสอบ ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 3 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองตนเองว่า (สำเนาถูกต้อง) แล้วลงชื่อกำกับไว้ เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสำเนาเท่านั้น โดยมีหลักฐานดังนี้
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป และขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
4.2 หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร)
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา พร้อมตัวจริง กรณีนามสกุลบิดา และมารดาไม่ตรงกัน
จะต้องแนบสูติบัตร ของผู้สมัครเพื่อยืนยัน หรือให้อำเภอรับรองว่า เป็นบิดาและมารดาของผู้สมัครจริง
4.4 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
4.5 หนังสือสำคัญ สด.3 หรือ สด.8 (กรณียังไม่มี สด.๘ ให้หน่วยต้นสังกัดรับรองว่ารับราชการในกองประจำการ ในปีใด ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง)
4.6 ใบสำคัญทางการแพทย์ทหาร (ทบ.466-620) ให้แพทย์ระบุว่า “ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร” ที่ออกโดย รพ.ของทหาร เท่านั้น
4.7 หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
4.8 หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา
4.9 หลักฐานตามข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.7 ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ 4 อย่างละ 3 ฉบับ และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย ทั้งนี้ สำเนาเอกสารต่าง ๆ จะต้องชัดเจน ไม่เลือนราง หรือมีร่องรอย ขูดลบขีดฆ่า
4.10 รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ สอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ หมายเลขโทรศัพท์
0 3254 2468, 0 3254 2455 – 8 ต่อ 54014, 54016, 54018, 54113 หรือทาง www.infantry-center.com
ข้อ 5. กำหนดการรับสมัครสอบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
5.1 รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 16 – 31 ม.ค. 58 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5.2 ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ www.infantry-center.com
ข้อ 6. การสมัครสอบ
6.1 เขียนใบสมัครสอบให้ถูกต้องและชัดเจน ตามแบบตัวอย่างที่หน่วยรับสมัครติดไว้ และหลักฐาน ที่นำมาใช้สมัครสอบต้องเป็นหลักฐานที่เป็นจริง ถ้าหากตรวจพบว่าเอกสารเป็นเท็จ จะต้องถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายจนถึงที่สุด
4
6.2 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก่อนยื่นหลักฐานใบสมัครสอบ
6.3 ยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อออกบัตรประจำตัวสอบ
6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวสอบ พร้อมกับรับเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงคืน
(กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน)
6.5 เมื่อได้รับบัตรประจำตัวสอบแล้ว ต้องจดจำหมายเลขประจำตัวสอบ และนำบัตรประจำตัวสอบ
ติดตัวตลอดในห้วงการสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการ “จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ”
6.6 ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกครั้ง หากยังไม่ได้รับคืน ให้ติดตามสอบถามกับกรรมการรับสมัครสอบ ในวันนั้น หากมีเอกสารสำคัญสูญหายไป คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบ
6.7 กรณีทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจ จากนั้นนำหลักฐานใบรายงานประจำวัน รับแจ้งเอกสารหาย, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นเรื่องที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ เพื่อขออนุมัติ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ (ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก) ออกบัตรแทน
ข้อ 7. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม ผนวก ก)
7.1 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
7.2 วัน เวลาสอบ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
7.2.1 รายงานตัวเวลา 08.00 น. – 09.30 น.
7.2.2 สอบคัดเลือกเวลา 10.00 น. – 12.00 น.
7.3 การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ
7.3.1 ตรวจสอบที่นั่งสอบที่ระบุในบัตรประจำตัวสอบ
7.3.2 แต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืดรองเท้าแตะ
7.3.3 ให้นำดินสอดำอย่างอ่อน (2 บี) และยางลบ มาใช้ทำข้อสอบด้วย
7.4 การเข้าห้องสอบ
7.4.1 เวลา 08.00 น. ให้พร้อมที่หน้าห้องสอบของตัวเองเข้าแถวเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบ
7.4.2 ห้าม นำอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น เครื่องคิดเลข, นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
7.4.3 กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบตามลำดับ ให้นั่งตามผังที่นั่งสอบและผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชาชน” ไว้รับตรวจด้วย
7.4.4 เมื่อแจกปัญหาสอบและใบคำตอบแล้ว ห้าม เปิดปัญหาสอบก่อนที่หัวหน้าคณะกรรมการจัดการสอบสั่ง (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการจัดการสอบ)
7.4.5 เมื่อเริ่มทำข้อสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าห้องสอบทุกกรณี และผู้ที่เข้าสอบจะต้อง อยู่ในห้องสอบจนครบตามเวลาที่กำหนด จะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้
7.4.6 ห้าม นั่งผิดจากหมายเลขที่นั่งสอบของตนเองหรือลงหมายเลขประจำตัวสอบที่ไม่ใช่หมายเลขประจำตัวของตนเองในใบคำตอบ (กรณีนี้ จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
7.4.7 ห้าม แสดงกริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
7.5 คำแนะนำในการเขียนใบคำตอบแบบ เลือกข้อ
7.5.1 ฟังคำแนะนำในการเขียนใบคำตอบของกรรมการจัดการสอบให้เข้าใจ
7.5.2 ให้ระบายทึบด้วยดินสอดำให้เต็มช่องในช่องที่เลือกตอบเพียงช่องเดียว (ห้ามใช้หมึกระบาย)
ตัวอย่าง ถ้าเลือกคำตอบในข้อ 2
1.    
7.6 เมื่อหมดเวลาสอบ ให้วางเอกสารปัญหาสอบและกระดาษใบคำตอบไว้บนโต๊ะ ห้ามนำออกจาก ห้องสอบเป็นอันขาด (หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
5
ข้อ 8. กำหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
วันที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ และเว็บไซต์ ศร. (www.infantry-center.com)
ข้อ 9. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบในรอบสองซึ่งจะใช้เวลา ทำการสอบติดต่อกัน 4 วัน โดยจะต้องเข้ารับการสอบให้ครบทุกขั้นตอน หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดแล้ว
จะมีผลการสอบเป็น “ไม่ผ่านการสอบ”
9.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) วันที่ 19 – 20 ก.พ. 58 เวลา 06.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. (ท่าทดสอบและคะแนนตาม ผนวก ข)
9.2 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) วันที่ 21 – 22 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. (รายละเอียดตาม ผนวก ก) ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ (3) ชั้น 2 และชั้น 3
ข้อ 10. การประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดท้าย)
10.1 วันที่ 2 มี.ค. 58 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ และเว็บไซต์ ศร. (www.infantry-center.com)
10.2 ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด (ภาควิชาการ) และผ่านเกณฑ์การทดสอบ (รอบสอง) ทุกขั้นตอน
จะได้รับการประกาศชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุเป็นนายทหารประทวนอัตรา ส.อ. รับเงินเดือน ป.1 ชั้น 13.5 จำนวน 200 คน และจะประกาศบุคคลสำรองไว้สำรองอีกจำนวน 100 คน
10.3 กรณีมีผลการสอบ “คะแนนรวมเท่ากัน” คณะกรรมการดำเนินงาน จะพิจารณาคะแนน
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ
ข้อ 11. การรายงานตัวและทำสัญญา
รายงานตัวและทำสัญญา ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ วันที่ 5 – 8 มี.ค. 58 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ดังนี้
– ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1 – 70 รายงานตัว ฯ ในวันที่ 5 มี.ค. 58
– ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 71 – 140 รายงานตัว ฯ ในวันที่ 6 มี.ค. 58
– ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 141 – 200 รายงานตัว ฯ ในวันที่ 7 มี.ค. 58
– บุคคลสำรองลำดับที่ 1 – 100 และผู้ที่ตกค้างจากวันที่ 5-7 มี.ค. 58 รายงานตัว ฯ ในวันที่ 8 มี.ค. 58
– ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันที่ 8 มี.ค. 58 เวลา 16.30 ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 12. การค้ำประกัน
– ผู้ค้ำประกัน จะต้องเป็นข้าราชการประจำ ระดับ 3 ขั้นไป หรือเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ ประจำการ
ชั้นยศ ตั้งแต่ ร้อยตรี , เรือตรี , เรืออากาศตรี หรือ ร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป
– อายุของผู้ค้ำประกัน ต้องไม่เกิน 58 ปี (นับตามปี พ.ศ.เกิด)
– ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่น ไม่สามารถค้ำประกันได้
——————-
6
ผนวก ก การสอบคัดเลือก
( รายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ เหล่าทหารราบ )
1. สอบภาควิชาการ (รอบแรก)
– วันที่ 14 ก.พ. 58 เวลา 08.00 น. พร้อม ณ สนามสอบที่กำหนด
1.1 วิชาทั่วไป (พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1.1.1 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน
1.1.2 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
1.1.3 วิชาภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
1.1.4 วิชาความรู้ทั่วไป จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
1.2 วิชาทหารราบ จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
– ขอบเขตการสอบความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่
2. การสอบในขั้นต่อไป (รอบสอง) ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกจึงจะได้ทำการสอบในรอบสอง
2.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามผนวก ข)
– วันที่ 19 – 20 ก.พ. 58 เวลา 06.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. ทำการทดสอบ
ว่ายน้ำ 50 ม. ณ สระว่ายน้ำศูนย์การทหารราบ การแต่งกาย ชุดว่ายน้ำ ดันพื้น, ท่าลุกนั่ง, วิ่ง 2 กม.
ณ สนามกีฬากลางค่ายธนะรัชต์ การแต่งกาย ชุดกีฬา
2.2 การสอบสัมภาษณ์
– วันที่ 21 – 22 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ (3) ชั้น 2 และชั้น 3 เพื่อทดสอบ ด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และไหวพริบ (การแต่งกาย ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา )
2.3 การตรวจร่างกาย และตรวจโรค
– วันที่ 21 – 22 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ (3) ชั้น 2 และชั้น 3 มีหน้าที่ตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร, ตรวจร่างกายซึ่งผิดรูป, รอยแผลเป็น ,รอยสัก, การผิดปกติของการมองเห็น ตรวจตาบอดสี
7
ผนวก ข เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (อายุ 22 – 26 ปี)
ดันพื้น เวลา 2 นาที
ลุก-นั่ง เวลา 2 นาที
วิ่ง 2 กิโลเมตร
ครั้ง
คะแนน
ครั้ง
คะแนน
ครั้ง
คะแนน
ครั้ง
คะแนน
เวลา
คะแนน
เวลา
คะแนน
47
67
48
68
47
60
48
61
7.15
100
10.40
59
46
66
49
69
46
59
49
62
7.20
99
10.45
58
45
65
50
70
45
58
50
63
7.25
98
10.50
57
44
64
51
71
44
57
51
64
7.30
97
10.55
56
43
63
52
72
43
56
52
65
7.35
96
11.00
55
42
62
53
73
42
55
53
66
7.40
95
11.05
54
41
61
54
74
41
54
54
67
7.45
94
11.10
53
40
60
55
75
40
53
55
68
7.50
93
11.15
52
39
59
56
76
39
52
56
69
7.55
92
11.20
51
38
58
57
77
38
51
57
70
8.00
91
11.25
50
37
57
58
78
37
50
58
71
8.05
90
11.30
48
36
56
59
79
36
49
59
72
8.10
89
11.35
46
35
55
60
80
35
48
60
73
8.15
88
11.40
44
34
54
61
81
34
47
61
74
8.20
87
11.45
42
33
53
62
82
33
46
62
75
8.25
86
11.50
40
32
52
63
83
32
45
63
76
8.30
85
11.55
38
31
51
64
84
31
44
64
77
8.35
84
12.00
36
30
50
65
85
30
43
65
78
8.40
83
12.05
34
29
49
66
86
29
42
66
79
8.45
82
12.10
32
28
48
67
87
28
41
67
80
8.50
81
12.15
30
27
47
68
88
27
40
68
81
8.55
80
12.20
28
26
46
69
89
26
39
69
82
9.00
79
12.25
26
25
45
70
90
25
38
70
83
9.05
78
12.30
24
24
44
71
91
24
37
71
84
9.10
77
12.35
22
23
43
72
92
23
36
72
85
9.15
76
12.40
20
22
42
73
93
22
35
73
86
9.20
75
12.45
18
21
41
74
94
21
34
74
87
9.25
74
12.50
16
20
40
75
95
20
33
75
88
9.30
73
12.55
14
19
38
76
96
19
32
76
89
9.35
72
13.00
12
18
36
77
97
18
31
77
90
9.40
71
13.05
10
17
34
78
98
17
30
78
91
9.45
70
13.10
8
16
32
79
99
16
29
79
92
9.50
69
13.15
6
15
30
80
100
15
28
80
93
9.55
68
13.20
4
14
28
14
27
81
94
10.00
67
13.25
2
13
26
13
26
82
95
10.05
66
12
24
12
24
83
96
10.10
65
11
22
11
22
84
97
10.15
64
10
20
10
20
85
98
10.20
63
9
18
9
18
86
99
10.25
62
8
16
8
16
87
100
10.30
61
7
14
10.35
60
หมายเหตุ ว่ายน้ำ 50 ม. ใช้เกณฑ์ผ่าน ไม่คิดคะแนน
8
(ตัวอย่างใบสมัครสอบ)
ใบสมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)
หมายเลขใบสมัครสอบ………………………………….. หมายเลขประจำตัวสอบ………………………………
ชื่อ – นามสกุล……………………………………………………………………………………………………ผู้สมัคร ( ตัวบรรจง )
เกิด วันที่ …………….… เดือน ………………………. พ.ศ. ………………อายุ ……………….ปี สถานภาพ…………………………………………………
หมายเลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ผู้สมัคร บ้านเลขที่……………………..หมู่ที่…………….แขวง/ตำบล…………………………………เขต/อำเภอ…………………………………….. จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์………………….. ศาสนา………………….เชื้อชาติ………………………สัญชาติ…………………………
วุฒิการศึกษาสูงสุด ……………………………..คะแนนเฉลี่ย ………………..สถานศึกษา……………………………………………………………………..เขต/อำเภอ………………………………….จังหวัด ……………………………………………..หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ……………………………………..
บิดาชื่อ………………………………………………………..อายุ………………………………..อาชีพ………………………………..สถานภาพ…………………
มารดาชื่อ…………………………………………………….อายุ………………………………..อาชีพ…………………………………สถานภาพ………………..
ลายมือเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการรับสมัคร …………………………………………………………………………………..
(…………………………………………………….…………….)
เฉพาะเจ้าหน้าที่ ห้ามขีดเขียนใด ๆ ทั้งสิ้น
(ส่งหลักฐานการสมัครสอบเฉพาะแผ่นที่เป็นสำเนาและผู้สมัครสอบต้องลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง)
ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
9
หลักฐานการรับสมัครสอบ
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
2. ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร
3. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
5. สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8 หรือ สด.3
6. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
7. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา
8. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………………….
ได้ตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครสอบที่บันทึกไว้ข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว
ลายมือชื่อ …………………………………………………………………………………………………………… เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการรับสมัครสอบฯ
(……………………………………………………………………………………………….)
มี
ไม่มี
10
หนังสือสัญญาของผู้สมัครสอบเข้ารับการอบรมทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)
เขียนที่………………………………………………………….
วันที่ …………. เดือน ………………………………………………… พ.ศ ………………………….
ข้าพเจ้า………………………………………………………………หมายเลขประจำตัวประชาชน………………………………………………………..
มีความประสงค์ขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยยินดีปฏิบัติตามข้อความในสัญญาของผู้สมัครสอบดังต่อไปนี้
1. หลักฐานการสมัครสอบในวันรับสมัคร
1.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิใด ๆ ในการสอบครั้งนี้ และไม่เรียกร้องสิทธิในภายหลังแต่อย่างใดทั้งสิ้น
1.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สำเนาหลักฐานการสมัครสอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร และถูกต้อง ตามการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานทุกประการ และจะไม่ขอรับหลักฐานดังกล่าวคืนในทุกกรณี
2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์
2.1 ข้าพเจ้าจะไปรายงานตัวเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานที่ตามที่ศูนย์การทหารราบ กำหนด ข้าพเจ้าจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเข้ารับการทดสอบได้ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ
2.2 ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.1 ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)
3. การทำสัญญา
3.1 ถ้าศูนย์การทหารราบ ประกาศรับข้าพเจ้าเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) แล้ว และกำหนดรายงานตัวทำสัญญา ข้าพเจ้าจะนำผู้ปกครอง, คู่สมรส (ถ้ามี) และ ผู้รับรองไปทำสัญญา รวมทั้งหลักฐานตามที่ทางราชการกำหนด ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำสัญญา ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด
3.2 ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากทางราชการทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในทุกขั้นตอน เป็นเอกสารที่ทางราชการ ออกให้จริง และเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งปรากฏไว้ในประกาศรับสมัครจริง ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสอบและบรรจุเข้ารับราชการ
ลายมือชื่อ……………………………………………………………………….. ผู้สมัครสอบ
(…………………………………………………………………….)
ลายมือชื่อ……………………………………………………………………..พยาน
(…………………………………………………………………….)
เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการรับสมัครสอบ
บุคคลที่สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้สะดวกในระหว่างการสอบ การเรียกตัว การรายงานตัว
ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………………..เกี่ยวข้องเป็น………………………………………………..กับข้าพเจ้า
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….หมายเลขโทรศัพท์………………………………………………………
11
(ตัวอย่างหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา)
ที่ ……………./๒๕๕๘ หน่วย……………………………………………….
ที่ตั้งหน่วย…………………………………………
………………………………………………………..
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า …………………………………………………………หมายเลขประจำตัว
………………………………ตำแหน่ง………………………………………….ได้รับราชการในสังกัด…………………………………….. ตั้งแต่……………………………ถึง…………………………..เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่ เห็นควรให้เข้ารับการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ อัตราสิบเอก ของหน่วยในส่วนกำลังรบ เหล่าทหารราบ ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงชื่อ..…………………………………
(……………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………
หมายเหตุ ผู้ที่มีอำนาจลงนาม มีตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันหรือกองร้อยอิสระ
12
แผนผังศูนย์การทหารราบและเส้นทางเดินรถ
โรงพยาบาล
ค่ายธนะรัชต์
ไป อ.หัวหิน ถนนเพชรเกษม ไป จว.ประจวบคีรีขันธ์
สถานีรถไฟวังก์พง
สนามกีฬากลาง
ค่ายธนะรัชต์
กองบัญชาการ
ศูนย์การทหารราบ
กองรักษาการณ์
(หน้าค่าย)
อนุสาวรีย์
ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
กองบัญชาการ
โรงเรียนทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ
แหล่งสมาคมนายทหาร
ค่ายธนะรัชต์
13
คำแนะนำเพิ่มเติมและข้อพึงระมัดระวัง
ผู้สมัครสอบต้องอ่านคำแนะนำให้เข้าใจและในส่วนด้านท้ายเล่มจะมีตัวอย่างการจัดเตรียมเอกสารพร้อมที่ติดต่อสอบถามไขข้อข้องใจ ไว้ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งจะช่วยในการเตรียมการให้แก่ท่านมิให้เสียสิทธิในการสมัครสอบ
1. เอกสารที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ “ให้รีบติดต่อดำเนินการแต่เนิ่น”
– หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาจากหน่วยต้นสังกัด (ผู้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จะได้รับขั้นเพิ่ม ในการบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 0.5 ขั้น (ระดับ ป.1 ชั้น 14)
2. การไปติดต่อในสถานที่ราชการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่พิจารณารับสมัครสอบหรือไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ ( งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ เสื้อยืดคอกลม )
3. อย่าใช้เอกสารหรือหลักฐานเท็จ ถ้าตรวจสอบพบจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
4. คณะกรรมการจะรับไว้เฉพาะเอกสารสำเนาเท่านั้น ( แต่จะขอตรวจเอกสารฉบับจริงประกอบการรับสมัคร )
5. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ จะต้องนำไปแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มีการสอบ
6. ควรเตรียมเวลาที่ใช้ในการสอบและสำรวจสถานที่สอบ เพราะผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแล้วต้องสอบรอบที่สองติดต่อกันถึง 4 วัน และควรสำรวจสถานที่สอบให้ชัดเจน เนื่องจากต้องไปทำการทดสอบหลายแห่ง ซึ่งต้องเผื่อเวลาไว้แต่เนิ่นเพราะความ ไม่คุ้นเคยสถานที่ ตลอดจนสภาพการจราจรที่หนาแน่น
7. การดำเนินงานสอบ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการของ ศูนย์การทหารราบ ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบ การดำเนินงานซึ่งกันและกัน ดังนั้น อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าจะมีผู้ช่วยเหลือในการสอบได้
—————————————
สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติม
ให้ตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหลักที่ เว็บไซต์ศูนย์การทหารราบ “ WWW.INFANTRY-CENTER.COM ”
ซึ่งจะมีรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วน หากยังไม่เข้าใจ ให้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
ติดต่อสอบถามข้อขัดข้องเป็นส่วนรวม
ศูนย์การทหารราบ โทร.0 3254 2468, 0 3254 2455 – 8 ต่อ 54018, 54113 โทร.ทบ. 54018, 54113
14
กำหนดการรับสมัครบุคคล เข้ารับการฝึกอบรมทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่
เวลา
กิจกรรม
หมายเหตุ
1 ต.ค. 57 –
15 ม.ค. 58
ราชการ
– ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบโดย เหล่า/สายวิทยาการ, ยศ.ทบ., กร.ทบ. และ สลก.ทบ.
– ทำการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกผ่านทาง
สื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุ โทรทัศน์
16 – 31 ม.ค. 58
0800 – 1630
– ขอรับใบสมัครและสมัครสอบคัดเลือก ณ แหล่งสมาคม
นายทหารค่ายธนะรัชต์
– ไม่เว้นวันหยุดราชการ
การทดสอบ
14 ก.พ. 58
0800
1000 – 1200
– รายงานตัว
– สอบภาควิชาการ (5 วิชา คือ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาไทย, ความรู้ทั่วไป, และวิชาเหล่า)
– มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
วังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
17 ก.พ. 58
0800
– ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
จำนวน 500 นาย
– ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์
– เว็บไซต์ ศร. (www.infantry-center.com)
19 – 20 ก.พ. 58
0600
– ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
– ณ สนามกีฬากลางค่ายธนะรัชต์ และสระว่ายน้ำ
ศูนย์การทหารราบ
20 – 21 ก.พ. 58
0800
– การสอบสัมภาษณ์
– ตรวจร่างกาย ตรวจโรค
– ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ (3) ชั้น 2 และชั้น 3
2 มี.ค. 58
0800
– ประกาศผลสอบเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดท้าย)
– ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์
– เว็บไซต์ ศร. (www.infantry-center.com)
5 – 8 มี.ค. 58
0800 –
1630
– รายงานตัวทำสัญญา
– ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์
1 พ.ค. 58
0800
– ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงรายงานตัวเข้ารับการอบรม
– หากตัวจริงสละสิทธิ์ ศูนย์การทหารราบ จะเรียกตัวสำรองเข้ารับการอบรมทดแทนภายหลัง
– ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

สมัครงาน กองทัพบก งานราชการ กองทัพบก รับสมัคร สอบ กองทัพบก 2557 สอบ กองทัพบก 57 กองทัพบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 14 ก.พ. 2558
ประกาศผลสอบ: 17 ก.พ. 2558
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16