กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ธ.ค. -16 ม.ค. 2558  หลายตำแหน่ง

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมการบินพลเรือน”

ลิงค์: https://iqepi.com/20838/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ธ.ค. – 16 ม.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ National Single window (NSW)
(๒) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระดับเครือข่าย ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๓) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
(๔) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
(๕) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยากและซับซ้อนที่ได้วางแผนไว้แล้ว รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน ประยุกต์ความต้องการ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
2. ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบต่าง ๆ ที่ใช้ภายในหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
(2) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน และเจ้าหน้าที่ในทีมงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 120 คะแนน
– ความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis & Feasibility Study) วางแผนแก้ไขปัญหา (Algorithm Design) การเขียน โปรแกรม (Program Coding) การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม(Program Testing & Debugging)
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์
2. วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 50 คะแนน
– พระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์
– ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์
3. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
(การแปลสรุปบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาสิทธิการบิน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจรจาสิทธิการบิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์
– กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ และการเจรจาสิทธิการบิน
– แนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ และการเจรจาสิทธิการบิน
– ความเคลื่อนไหว การพัฒนาตลาด และศักยภาพของการขนส่งทางอากาศ ของภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบปัญหาการขนส่งทางอากาศของไทย
– นโยบายการบินของประเทศต่างๆ
(2) จัดทำข้อพิจารณาเพื่อกำหนดท่าทีในการจัดทำและทบทวนความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
(3) จัดการประชุมคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อกำหนดท่าทีในการจัดทำและทบทวนความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
(4) ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการนัดหมายการเจรจา ตลอดจนต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนของต่างประเทศในการเจรจาการบิน
(5) เข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยในการเจรจาการบิน
(6) จัดทำรายงานผลการเจรจาทำความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศเสนอกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ คณะรัฐมนตรี หรือรัฐสภา เพื่อทราบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี
(7) ติดตาม หรือดำเนินการให้เอกสารการตกลงมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ แล้วแต่กรณี
(8) ให้ข้อมูล หรือข้อคิดเห็น หรือคำปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ และการเจรจาสิทธิการบิน
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แจง แก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบินและดำเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้ทางด้านการวิเคราะห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน 100 คะแนน
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
– Structure , Vocabulary
– Reading Comprehension
– Writing and Translation


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการการบิน ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางการจัดการท่าอากาศยาน และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการขนส่ง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการจัดระบบงานอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศที่ท่าอากาศยานภายในประเทศและท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ บทบัญญัติภาคผนวก 9 แห่งอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศรวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ในการเข้า-ออกประเทศของอากาศยาน ผู้โดยสาร ลูกเรือ สัมภาระ สินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และสิ่งของอื่น ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ และนำมาดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้อง เพื่อนำมาปรับใช้เป็นมาตรฐานการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศของประเทศ
(๓) พิจารณาเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติของประเทศไทย ในการดำเนินกิจการ ท่าอากาศยานสากลที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศที่แตกต่างจากบทบัญญัติของภาคผนวก 9 แห่งอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกเพื่อแจ้งต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบัญญัติฯ และประโยชน์ของประเทศชาติ
(๕) ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศของประเทศ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ตลอดจนเสนอแนะให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศของประเทศ
(๖) จัดทำและดำเนินการให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามโปรแกรมการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศระดับชาติ ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด
(๗) ให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นสากล และเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ ตามภาคผนวก 9 ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติกับหน่วยงานด้านพิธีการเข้า – ออกประเทศ
(๘) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ เพื่อนำเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ พร้อมทั้งประสานและติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๙) ดำเนินการให้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินเป็นสนามบินศุลกากร
(๑๐) จัดทำประมวลข้อมูลและปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเรื่องการเข้า-ออกของอากาศยาน ผู้โดยสาร ลูกเรือ สัมภาระสินค้า ไปรษณียภัณฑ์และสิ่งของอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบัน และนำส่งให้มีการออกประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบิน
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนในการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับการจัดระบบงานด้านอำนวยความสะดวก เช่น ท่าอากาศยาน คลังสินค้า ไปรษณีย์ เขตปลอดอากร ฯลฯ
(1๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) จัดทำรายงานและเผยแพร่วิชาการทางด้านขนส่งและคมนาคม เพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนา และมีการต่อยอดความรู้
(2) สอน อบรม และทดสอบทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อประกอบ
การพิจารณา อนุมัติใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะประเภทต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับ
งานคมนาคมขนส่ง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 200 คะแนน
(การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการการบิน ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางการจัดการท่าอากาศยาน และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการขนส่งการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายภายในและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
(๒) พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
(๓) เสนอแนะให้มีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ การจัดตั้ง การกำกับ ดูแล และตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
(4) จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนการควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนการฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(5) กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
จัดทำรายงานและเผยแพร่วิชาการทางด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนา และมีการต่อยอดความรู้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 100 คะแนน
และการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
(การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการจัดการจราจรทางอากาศ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการการบิน ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการขนส่งการจราจรทางอากาศ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) การกำกับดูแลและตรวจสอบการประกอบการให้บริการจราจรทางอากาศ และบริการสื่อสารการบิน
(2) พิจารณาตรวจสอบเอกสารด้านการการจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบิน เพื่อส่งออกประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP – Thailand)
(3) ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติหรือมาตรฐานต่างๆ ว่าด้วยการให้บริการจราจรทางอากาศ การให้บริการสื่อสารการบิน และแผนภูมิการเดินอากาศ
(4) ดำเนินการในฐานะเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการอากาศวิถี และคณะอนุกรรมการพิจารณากรณีอากาศยานใกล้จะชนกัน
(5) พิจารณา เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วยการบริการจราจรทางอากาศ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเรื่องการจราจรทางอากาศ และการออกใบอนุญาตต่างๆ
(6) พิจารณาและดำเนินการทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเพื่อออกใบอนุญาต และเพิ่มศักยในใบอนุญาตพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
(7) ตรวจสอบการประกอบการให้บริการจราจรทางอากาศ และผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศให้ได้มาตรฐาน
(8) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
จัดทำรายงานและเผยแพร่วิชาการทางด้านขนส่งและคมนาคม เพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงาน มีการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนา และมีการต่อยอดความรู้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้ทางด้านการบิน 100คะแนน
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
(การแปลสรุปบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านไฟฟ้า และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำข้อมูล รายละเอียดประกอบการจัดหา ซ่อมปรับปรุงเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยาน
(2) ควบคุมการติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน
(3) ศึกษา ค้นคว้า หาแนวทางปรับปรุงในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้งานในการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 170 คะแนน
– ความรู้ด้านมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
– ความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าสนามบิน
– ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
– ความรู้พื้นฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัย
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสนามบิน 30 คะแนน


เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมการบินพลเรือน งานราชการ กรมการบินพลเรือน รับสมัคร สอบ กรมการบินพลเรือน 2557 สอบ กรมการบินพลเรือน 57 กรมการบินพลเรือน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการบินพลเรือน :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 06 ก.พ. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบกรมการบินพลเรือน คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments