ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 -25 ธ.ค. 2557  นิติกร,กลยุทธ์การตลาด,ระบบงานคุณภาพ


ฝากประชาสัมพันธ์

ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

“ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/20533/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,กลยุทธ์การตลาด,ระบบงานคุณภาพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 25 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก

เป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ ปฏิบัติงานด้านนิติกร และปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์

การตลาด ประจาส่วนงาน ธ.ก.ส. สานักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1 พนักงานปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ

ทาหน้าที่เกี่ยวกับ สอบทาน วิเคราะห์ระบบงานต่าง ๆ เทียบกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติ

ที่ดีพร้อมร่วมดาเนินการพัฒนากับเจ้าของระบบงานต่าง ๆ ทาหน้าที่ตรวจประเมินภายใน จัดทารายงานผลการ

ตรวจประเมินตนเอง และแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ร่วมดาเนินการกับเจ้าของกระบวนการในการจัดทารายงานผล

การดาเนินงาน ธ.ก.ส. สื่อสาร ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจแก่พนักงานทั่วทั้ง

องค์กร ติดตามประเมินผลการดาเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ

และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 พนักงานปฏิบัติงานด้านนิติกร

ทาหน้าที่ร่วมกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ทุกประเภทของธนาคาร งานกฎหมายธุรกิจและกฎหมายต่างประเทศ งานประสานงานการค้าระหว่างประเทศ งาน

สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของเครือข่ายธนาคาร งานสนับสนุนและประสานงานในภารกิจที่รับผิดชอบแก่กลุ่มงาน

กฎหมายประจาฝ่ายกิจการสาขาภาคและส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 พนักงานปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์การตลาด

ทาหน้าที่ศึกษาวิจัยความต้องการ พฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของ

ธนาคาร วิเคราะห์ วิจัยสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาการตลาด

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ-เงินฝาก การจัดทาแผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของธนาคาร งานกาหนดกลยุทธ์และ

วางแผนงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ งานสนับสนุนข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลธุรกิจ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย

2

2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

2.1 พนักงานปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ ไม่สูงกว่าหรือเทียบเท่าระดับ 10 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธ.ก.ส.สานักงานใหญ่ จานวน 1 อัตรา

– สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้านบริหารธุรกิจ

หรือเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

– มีประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการประเมินในระบบประเมินคุณภาพ

SEPA หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น เช่น TQA หรือ PMQA สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานหรือกระบวนการทางาน เพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงได้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

– มีความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผล

คะแนนทดสอบ TOFEL (แบบ Paper) ไม่น้อยกว่า 442 หรือ TOFEL (แบบ CBT) ไม่น้อยกว่า 94 หรือ TOFEL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 42 หรือผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

– มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ การนาเสนองาน และการเขียน

รายงานการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ

– สามารถทางานภายใต้ความกดดันสูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ

2.2 พนักงานปฏิบัติงานด้านนิติกร ไม่สูงกว่าหรือเทียบเท่าระดับ 9 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายกฎหมาย ธ.ก.ส.สานักงานใหญ่ จานวน 1 อัตรา

– สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านนิติศาสตร์

สาขากฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ รวมทั้งสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ตามหลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

– มีประสบการณ์การทางานด้านกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายธุรกิจ หรือกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

– มีความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผล

คะแนนทดสอบ TOFEL (แบบ Paper) ไม่น้อยกว่า 480 หรือ TOFEL (แบบ CBT) ไม่น้อยกว่า 135 หรือ TOFEL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.7 หรือผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3

– สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (Microsoft word, excel,

PowerPoint , Internet)

– สามารถทางานภายใต้ความกดดันสูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ

2.3 พนักงานปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์การตลาด ไม่สูงกว่าหรือเทียบเท่าระดับ 9 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส.สานักงานใหญ่ จานวน 6 อัตรา

– สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการตลาด

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ สถิติประยุกต์ การเงินการธนาคาร หรือวิศวกรรมการเงิน

จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

– มีประสบการณ์การทางาน ดังนี้

1) ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินระหว่างประเทศ (Trade Finance) หรือการ

ลงทุนระหว่างประเทศ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2) ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) หรือการตลาด

เคลื่อนที่เร็ว (FMCG) มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3) ด้านวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อใช้ตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจในการบริหาร

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

4) ด้านวิเคราะห์การตลาดผลิตภัณฑ์และการวิจัยตลาด มีระยะเวลารวมกัน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี

– มีความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผล

คะแนนทดสอบ TOFEL (แบบ Paper) ไม่น้อยกว่า 442 หรือ TOFEL (แบบ CBT) ไม่น้อยกว่า 94 หรือ TOFEL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 42 หรือผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

– มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ การสื่อสาร

การนาเสนอ การคิดอย่างเป็นระบบ และความรอบรู้เชิงธุรกิจ

– สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (Microsoft word, excel,

PowerPoint , Internet)

– สามารถทางานภายใต้ความกดดันสูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ

– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือปฏิบัติงานนอกเวลาได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

3.2 มีความขยัน อดทน รู้จักพัฒนาตนเอง อัธยาศัยดี มีใจให้บริการ

3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์

3.5 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น

โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพ

ยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน

การบาบัดรักษาของทางราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรง

อันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการหรือออกจาก

องค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น

3.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ

สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ

หรือรอการกาหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี

3.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน หรือผู้ช่วยพนักงานของ ธ.ก.ส. มาก่อน

4. การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.jobtopgun.com ตั้งแต่วันที่ 11-25 ธันวาคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีจานวนผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารจะขยายระยะเวลาการรับสมัครต่อไปอีกไม่เกิน 15 วัน และธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร

5. การคัดเลือก

5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

และผู้สมัครต้องนาเสนอผลงานของตนเองที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการสัมภาษณ์เป็นผู้พิจารณาโดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยธนาคารจะทาการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนาผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก

5

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนสัมภาษณ์และจะบรรจุ

แต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลาดับตามอัตราว่างของส่วนงาน

7. อัตราเงินเดือน

ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกาหนด

อัตราค่าจ้างของธนาคาร

8. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพื่อปรับปรุงแก้ไขตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งในอีก 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที

9. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน

ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเรียงลาดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกาหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคารพร้อมทั้งทาหนังสือค้าประกันตามที่ธนาคารกาหนด สาหรับผู้มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการเรียกตัว ธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองไว้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2560

ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกาหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลาดับ

10.เงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร

ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร โดยจะจัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

และตัวชี้วัดความสาเร็จ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า

ร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคาร

มีสิทธิ์เลิกจ้างได้

6

ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ทุกขั้นตอน และจะตรวจสอบอีกครั้งเมื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและวันรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทาการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทางานกับ ธ.ก.ส. ได้และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทาให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสอบเข้าทางานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2557

ลงชื่อ สุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล

(นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล)

รองผู้จัดการ ทาการแทน

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สมัครงาน ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานราชการ ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบ ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557 สอบ ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 57 ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ธ.ก.ส.คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments