ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ธ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/19910/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

· บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับกำหนด

· ควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

· ติดตาม ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

· บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

· สื่อสารและเผยแพร่ความรู้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้พนักงานเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและมีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

· การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

· มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม / การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ / การคำนวณเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

· สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

· มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

การรับสมัครและการคัดเลือก

· กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2557

· กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

· ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครเป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใดๆที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments