สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ธ.ค. 2557  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/19907/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 39
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้จัดการ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์
วันที่ประกาศ 01/11/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการบริหารทีมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
2 บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3 บริหารจัดการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
4 บริหารและจัดการทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
5 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

:/


นักวิเคราะห์/งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ 17/01/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด การบริหารเทคโนโลยี
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : การพัฒนาบุคลากรหรือการบริการด้านฝึกอบรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะในการขายหลักสูตร การประสานงานต่างประเทศ มีมุมมองทางธุรกิจและเทคโนโลยี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เป็นลูกค้าของกิจกรรม
2 ประสานงานและให้ข้อมูลบริการแก่ลูกค้า และ/หรือ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3 ออกแบบหลักสูตร/หัวข้อ คัดเลือกวิทยากร จัดการฝึกอบรม/สัมมนา และประเมินผลการฝึกอบรม
4 บริหารจัดโครงการด้านการฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน
5 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

:/


นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์
วันที่ประกาศ 13/03/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและการจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สื่อสารภาษาอังกฤษได้
2 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการและการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
2 บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3 บริหารจัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
4 บริหารและประสานงานและร่วมมือกับทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่่เป้าหมาย
5 จัดทำและ update ข้อมูลซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัย
6 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจับคู่ธุรกิจและติดตามผล
7 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

:/


นักวิเคราะห์/งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ
วันที่ประกาศ 18/04/2014

เพศ : หญิง
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : งานสนับสนุนทางการตลาด ดูแลบริหารจัดการองค์กร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
2 มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 งานทางด้านการตลาดและการขาย เช่น ประสานงานทางด้านการตลาดและการขายห้องอบรมและสัมมนา ติดต่อหากลุ่มเป้าหมายลูกค้าในการมาเช่าห้องอบรม/สัมมนา
2 งานทางด้านเอกสารและสารบรรณ ได้แก่การดูแลประสานงานทางด้านเอกสาร งานสารบรรณ เอกสารเข้า-ออก ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร (ผู้อำนวยการฯ) และงานทางด้านการประชุม, การจัดทำรายงานการประชุมต่าง ๆ

:/


ผู้ช่วยผู้จัดการ/ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์
วันที่ประกาศ 28/05/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด บริการลูกค้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ผ่านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
2 มีทักษะด้าน Professional Presentation&Negotiation
3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
4 มีทักษะด้านใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 R&D Coordination: วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลักดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัยใน สวทช.หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
2 Customer Portfolio Analysis ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ในการเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าใน อวท. และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
3 Integrate internal and external networks to create and deliver value to tarketed customers ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายในรวมทั้งพันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า ลูกค้าเป้าหมาย
4 Manage Customer Style วิเคราะห์งานผู้เช่า และตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยใน อวท.ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกในการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมใน อวท.รวมถึง รวมถึงบริหารจัดการ เครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครือข่าย
5 R&D Coordination วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงาน เชื่อมโยงและผลักดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัยในสวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
6 Non R&D Coordination and Tecnical Service Facilitation เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆของ สวทช. เช่น iTAP CD RDC STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ BOI อย. และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า อาทิ บริษัทออกแบบ สร้างห้องปฏิบัติการ บริษัท Logistic เป็นต้น
7 Create Credibility , Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client Trust สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้เช่า

:/


ที่ปรึกษา/งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ
วันที่ประกาศ 11/06/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
2 มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
3 มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
4 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word ,Excel,Powerpoint และสามารถสื่อสาร ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
5 หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และเครื่องมือแพทย์ หรืออุตสาหกรรมใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี วิเคราะห์ปัญหา และจัดหาผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการสนับสนุน (จัดทำรายงานผลโครงการ และควบคุมคุณภาพของโครงการ)
2 ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่งาน/หน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3 ให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง
4 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5 สรุป ประมวล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ
6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

:/


นักวิชาการ/ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย
วันที่ประกาศ 08/07/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์หรืออื่นๆ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : ด้านการประสานงาน การบริหารจัดการโครงการ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนหรือติดต่อกับชาวต่างชาติ หรือ วิเทศสัมพันธ์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2 ทักษะการประสานงานการจัดกิจกรรมของโครงการ การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม กิจกรรมนักศึกษา
3 ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าาน เขียน) ในระดับดีมาก
4 สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Word Excel ฐานข้อมูล และ Internet
5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Tokyo Institute of Technology และมหาวิทยาลัยไทย เพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด
2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (EXBOM) การจัดทำรายงานการประชุม
3 ประสานงานการประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดทำจดหมายข่าว โปสเตอร์และเอกสารเผยแพร่ และดูแล update ข้อมูลบนเว็ปไซต์โครงการ
4 อำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนแก่คณาจารย์จากทั้ง สวทช. และ Tokyo Institute of Technology และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
5 ประสานงานกิจกรรมของโครงการ และกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ งานมอบใบประกาศนียบัตร งานปฐมนิเทศ การฝึกอบรมการดูงาน ฯลฯ
6 จัดทำแผนงานงบประมาณ ข้อเสนอโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการรายไตรมาสและรายปี
7 การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินของโครงการ

:/


ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย/ฝ่ายวิจัยนโยบาย
วันที่ประกาศ 18/09/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีในสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตามลักษณะงานมาแล้ว 3 ปี ปริญญาเอกในสาขา Policy Research
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : ด้านการศึกษาวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ / การวิจัยเชิงนโยบาย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ปริญญาโท – มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อเสนอรายงานได้สละสลวยและตรงประเด็น
2 ปริญญาโท – มีทักษะในการอ่านบทความเชิง วิชาการด้านวิจัยนโยบายภาษาอังกฤษได้
3 ปริญญาโท – มีทักษะในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิมาเขียนรายงานเสนอได้
4 ปริญญาโท – มีความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง / มีทักษะด้านโปรแกรมทางสถิติที่เกี่ยวกับการประมวลผลระดับพื้นฐาน / มีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย / มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
5 ปริญญาโท – มีความรู้เบื้องต้นด้านกระบวนการวิจัย
6 ปริญญาเอก – มีความรู้ด้านกระบวนการวิจัย
7 ปริญญาเอก – มีความรู้เกี่ยวกับทิศทางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 ปริญญาเอก – มีทักษะในการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
9 ปริญญาเอก – มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
10 ปริญญาเอก – มีความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง / มีทักษะด้านโปรแกรมทางสถิติที่เกี่ยวกับการประมวลผลระดับพื้นฐาน / มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
11 ปริญญาเอก – มีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย / มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล/ผลงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปริญญาโท – เสนอความคิด และแก้ปัญหางานวิจัยนโยบาย ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา / ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สวทช. ได้ด้วยตนเองเพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
2 ปริญญาโท – วางแผนงานของตนให้สอดคล้องกับทีมงานและโครงการวิจัยเพื่อให้บรรจุผลตามเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนร่วมงานในการจัดทำแผนงาน / รวบรวม สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น สภาพภาพ / แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลาด เทคโนโลยี กฏหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีภายในองค์กร
3 ปริญญาโท – จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม/เสวนา และประสานงานทั้งภายในและภายนอก / จัดเก็บข้อมูล/เอกสาร บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัยนโยบายไว้กับองค์กร ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานของคนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
4 ปริญญาโท – มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น บทความวิชาการ บทความประชาสัมพันธ์ หนังสือ ฯลฯ
5 ปริญญาเอก – ริเริ่ม เสนอแนวความคิด และพัฒนางานวิจัยนโยบายที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ / ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สวทช. เพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ / จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย / บริหาร โครงการ ทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการวิจัยภายใต้คำแนะนำของผู้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับทีมงานและเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้ รวมทั้งสื่อสารให้ทีมงานมีความเข้าใจตรงกัน
6 ปริญญาเอก – ร่วมบริหารทรัพยากรที่ได้รับของโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Utilize) ตลอดจนเป็นพี่เลี้่ยงและสอนงานแก่ทีมงานในการบริหารโครงการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการวิจัย / บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงานผลของโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
7 ปริญญาเอก – รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการของแหล่งทุนและสามารถอธิบายงานให้แหล่งทุนเข้าใจภายใต้กรอบ / ระเบียบที่องค์กรกำหนด รวมทั้งส่งมอบสิ่งที่แหล่งทุนต้องการ / ริเริ่มเสนอแนวความคิด และ/หรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลหลังการให้บริการหรือส่งมอบงานกับแหล่งทุน
8 ปริญญาเอก – ผลิตผลงานทางวิชาการ โดยสามารถจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย จัดทำรายงานเชิงวิจัยนโยบาย หรือรายงานการศึกษาเพื่อเผยแพร่ หรือเขียน (ร่าง) เอกสารวิชาการ โดยเป็นผู้เขียนหลัก (Main Writer) และ/หรือเป็นผู้ร่วมผลงานชื่อแรก (First Author) ในการเขียนผลงานทางวิชาการ / มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือเผยแพร่ผลงานทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้คำปรึกษา และเขียนบทความ หนังสือ เป็นต้น

:/


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ประกาศ 16/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.2
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะในการเขียนบทความ หนังสือโต้ตอบ คำกล่าว สรุปการประชุมและการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
2 จัดทำฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
2 จัดกิจกรรม (การประชุม / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม / ปาฐกถา และอื่นๆ) ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4 ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานโครงการให้บรรจุตามเป้าหมาย
5 อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ขอทราบข้อมูล รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม
6 ต้อนรับแขกต่างชาติ และนำเยี่ยมชม สวทช./ ศูนย์แห่งชาติ และหน่วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
7 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ / กิจกรรม
8 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

:/


วิศวกร/งานวิศวกรรมและบริการอาคาร
วันที่ประกาศ 31/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานทั้งส่วนงานที่รับผิดชอบและงานที่ต้องติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 จัดทำแผนและงบประมาณในงานที่รับผิดชอบรวมถึงการควบคุมต้นทุนสำหรับการบริหารอาคาร
2 วางแผน ควบคุม และดูแลระบบงานซ่อม ระบบประกอบอาคารบำรุงตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
3 ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4 บริหารจัดการด้านพลังงานและเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
5 รวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมของระบบประกอบอาคาร และปรับปรุง
6 วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานบริหารอาคารและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
7 ออกแบบตกแต่งพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างตกแต่ง ปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนด
8 ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมให้เป็นไปตามขั้นตอนของระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน มอก.18001 มาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9 จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สรุปการใช้สาธารณูปโภค รายงานการอนุรักษ์พลังงาน
10 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/


วิศวกร/ฝ่ายอาคารสถานที่
วันที่ประกาศ 12/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 บริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำรายงาน และดำเนินกิจกรรมคาร์บอนฟุตพริ้นต์องค์กร สาธารณูปโภค งบประมาณ
2 บริหารจัดการประชุม ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย (Productivity, KPI, SLA, ความเสี่ยงองค์กรและรายงานประจำเดือน / ปี)
3 ประสานงานด้านระบบคุณภาพ (ISO9001, มอก.18001:2554, 5ส) ประสานงานและสื่อสารข้อมูลในภาวะวิกฤติและกิจกรรมต่าง ๆขององค์กร
4 ศึกษาและวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านพลังงานในภาพรวมเพื่อตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001
5 พัฒนาข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ
:/


นักวิเคราะห์/งานนโยบายและแผน
วันที่ประกาศ 21/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรื่อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : การจัดทำแผน บริหารแผน และติดตามรายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำและรวบรวมข้อมูล
2 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี
3 มีทักษะในการเขียนรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
4 หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำแผน บริหารแผนและติดตามรายงานผล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูล เช่น ข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน ทั้ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ประเมินผล
2 ประสานงานภายในและภายนอก สวทช. กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน/ตรวจสอบและประเมินผล/การปฎิบัติ รวมทั้งได้มาซึ่งข้อมูล/ข้อสรุป/งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3 จัดเตรียมข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทำ นำเสนอ และรายงานผล/ตรวจสอบและประเมินผลงานเทียบแผน/รายงานการวิเคราะห์/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนงาน กลยุทธ์/ผลการดำเนินงาน
4 ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ข้อมูลผลผลิต/ความก้าวหน้าโครงการ/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5 ให้ข้อมูล/คำแนะนำเบื้องต้นอิงตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผนและจัดประเภทค่าใช้จ่าย นโยบายองค์กร วิธีการปฎิบัติงาน การตรวจสอบและประเมินผล
6 จัดทำแผน/งบประมาณ/ติดตามผล/ปรับแผนและประเมินผลของหน่วยงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย ตามรูปแบบที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่

:/


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม /งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ 24/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Industrial Hygiene and Safety
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : ด้านมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การจัดการความปลอดภัย / การจัดการสิ่งแวดล้อม / การประเมินความเสี่ยง / กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2 เทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง / การทำแผนกรณีฉุกเฉิน
3 การใช้งานระบบ IT
4 ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3 วางแผนการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่องมือ / ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4 ดำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากกระบวนการปฏิบัติงาน
5 เก็บบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6 วิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7 จัดทำสื่อ / กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำป้ายเกี่ยวกับ Safety ต่างๆ
8 ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
9 ประสานงาน และ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

:/


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
วันที่ประกาศ 24/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML หรือ Python ได้เป็นอย่างดี
2 มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานทางด้าน BIG DATA
2 สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล GIS
3 สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย

:/


วิศวกร/ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย
วันที่ประกาศ 24/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Android Programing, PHP, MySQL, Ajax, JQuery, Java script

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีประสบการณ์ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์มาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศไทยเพื่อเกษตรไทยแบบพกพา (TAMIS)
2 ออกแบบและพัฒนามอดูลการลงทะเบียน (Reqistration)
3 ออกแบบและพัฒนามอดูลการประเมินผล (Assessment)
4 ออกแบบและพัฒนาการกำหนดพิกัดแปลงด้วยแผนที่อิสระพร้อมวิธีการคำนวณพื้นที่แบบหลายเหลี่ยม (Polygon)
5 ออกแบบและพัฒนาบันทึกข้อมูลแบบไฮบริดทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์
6 ทดสอบโปรแกรมลงทะเบียนเกษตรกร (TAMIS)
:/


วิศวกร/ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย
วันที่ประกาศ 24/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Android Programing, PHP, MySQL, Ajax, JQuery, Java script

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีประสบการณ์ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์มาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศไทยเพื่อเกษตรไทยแบบพกพา (TAMIS)
2 ออกแบบและพัฒนามอดูลการลงทะเบียน (Reqistration)
3 ออกแบบและพัฒนามอดูลการประเมินผล (Assessment)
4 ออกแบบและพัฒนาการกำหนดพิกัดแปลงด้วยแผนที่อิสระพร้อมวิธีการคำนวณพื้นที่แบบหลายเหลี่ยม (Polygon)
5 ออกแบบและพัฒนาบันทึกข้อมูลแบบไฮบริดทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์
6 ทดสอบโปรแกรมลงทะเบียนเกษตรกร (TAMIS)

:/


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฎิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร
วันที่ประกาศ 28/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 33 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Molecular Bacteriology
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Biochemistry, Microbiology หรือสาขาเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : Microbiology, Protein expression and gene expression analysis

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 Western blot, Molecular techniques, Bacterial culture, Aseptic technique, Primer design

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีน HSP90 ในกุ้งกุลาดำที่แต่ละสภาวะ
2 การสกัด DNA จากตัวอย่างลำไส้กุ้ง เพื่อนำไปศึกษาเปรียบเทียบประชากรแบคทีเรียในลำไส้
3 การเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
:/


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ
วันที่ประกาศ 28/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Engineering, Bioinformatics
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : sequence analysis, database, software development

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและจัดตั้งฐานข้อมูลของอ้อย ในโครงการ การระบุยีนที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำตาลและคุณลักษณะที่ดีทางการเกษตรในอ้อย โดยใช้เทคนิค RNA-seq ในการศึกษาการแสดงออกของยีนทั้งจีโนม
:/


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง
วันที่ประกาศ 26/04/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ประมง
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน :

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 เลี้ยงกุ้งกุลาดำในบ่อพลาสติกจากระยะ PL15 จนเป็นพ่อแม่พันธุ์อายุ 14 เดือน
2 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และ อัตรารอดของกุ้งทุกครอบครัวทุกเดือน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

:/


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานสนับสนุนบริหารหน่วยวิจัย
วันที่ประกาศ 28/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : การเขียนเอกสารเชิงวิชาการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การใช้คอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 บริหารงานสารบรรณ
2 การสนับสนุนด้านธุรการแก่บุคลากรวิจัย
3 บริหารจัดการการประชุมต่าง ๆ
4 การบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยในฐานข้อมูล
5 จัดทำเอกสารเบิก – จ่ายโครงการวิจัยและบันทึกงานในระบบสำนักงาน
6 ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

:/

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ
วันที่ประกาศ 28/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การประมง
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ทางทะเล, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดูแลสัตว์ทดลอง เตรียมอาหารทดลอง และจัดการระบบน้ำในงานทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำ
2 จดบันทึกข้อมูลพฤติกรรม และปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลอง
3 ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัติการ และจัดเตรียมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในงานทดลอง จัดเตรียมสารเคมีเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์
5 เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

:/


วิศวกร/งานระบบคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ 28/11/2014

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่อแม่ข่าย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ของศูนย์ฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2 ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย รวมทั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
3 วิเคราะห์หาสาเหตุ (root cause) และแก้ไขปัญหาเชิลึกที่เกิดขึ้น ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
4 จัดทำ User Account และกำหนด User Authorization ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
5 จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
6 ดูแลและตรวจสอบการสำรองข้อมูล รวมทั้งดำเนินการกู้ข้อมูล
7 เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Vulnerability/Patch Management) รวมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวัง ทดสอบช่องโหว่ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย

:/


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช
วันที่ประกาศ 28/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : Plant molecular biology

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินงานวิจัยด้านอณูชีววิทยาในพืช
2 เดินทางติดต่อ แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับผู้ร่วมโครงการวิจัยที่สังกัดสถาบันวิจัย / มหาวิทยาลัย
3 วงาแผนการทดลอง แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ผลการทดลอง และเขียนรายงานสรุปผลการทดลอง

:/


นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร
วันที่ประกาศ 28/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหาร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การพัฒนาองค์กรหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหากมีประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ intervention, เครื่องมือด้านการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน
2 การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอทั้งด้านการพูดและการเขียน
3 การวิเคราะห์ข้อมูล
4 การบริหารจัดการโครงการ
5 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาองค์กรต่างๆ
6 ความรู้ด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษา วินิจฉัยองค์กร เพื่อวางแผน และดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร และ พัฒนาบุคลากรขององค์กร
2 ประสานงานและดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาองค์กรตามนโยบายของ สวทช. เช่น ระบบคุณภาพ ISO 9001
3 วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนจัดทำและนำเสนอรายงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า
4 ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5 นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการทำงาน ระบบใหม่ ๆ ด้านพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและผลผลิตในองค์กร
6 ดูแลและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
7 การตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัย (ถูกต้อง ครบถ้วน)

:/


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฎิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร
วันที่ประกาศ 28/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 33 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Biotechnology
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : biochemistry หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : Bioinformatics

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์ข้อมูล meta genome เพื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆ
2 วิเคราะห์การแสดงออกของยีนจากข้อมูล microarray
3 ประมวลผลข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์จากข้อมูล pyrosequencing
4 จัดทำฐานข้อมูลสารเมตาโบไลท์ สำหรับการจัดเก็บ และสืบค้น และทำการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ

:/


นักวิเคราะห์/งานแผนกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 01/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : การจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การประเมินผลกระทบโครงการในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการจัดทำฐานข้อมูล มีทักษะด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี
2 มีความสามารถในการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงงานได้ดี
4 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานเพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานวิจัย
2 จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอผู้บริหารใช้ในการพิจารณาแนวทางการบริหารงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 วิเคราะห์ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่โครงการวิจัย

:/


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 01/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : อักษรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : งานธุรการ, งานบริหารทั่วไป, การจัดการประชุม / สัมมนา

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการจัดเตรียมเอกสาร ดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม
2 มีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฎิบัติ / แนวปฎิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในระดับต้น
5 มีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 รับผิดชอบการจัดประชุม รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ลงรับเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดส่งเอกสารออกทางไปรษณีย์ / พนักงานส่งเอกสาร
2 รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุสำนักงาน /อุปกรณ์สำนักงาน ให้พอเพียงเหมาะสมกับการใช้งานของฝ่าย
3 รับผิดชอบดำเนินการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
5 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน สวทช.และภายนอกองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานใน CPMO สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 ริเริ่ม พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อให้การบริหารงานถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน

:/


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 01/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Molecular Biology (ด้านสัตว์),Genetic (พันธุศาสตร์),ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านการเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์(พืชและสัตว์)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสือค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านพืช ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ
3 จัดเตรียมการประชุมหารือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4 รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน

:/


นักวิเคราะห์/งานบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 01/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีการอาหาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Product Development and Precessing), เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์, เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร, จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) , โภชนาการ (Nutrition) หรือ สาขาเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านนวัตกรรมอาหาร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสือค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ
3 จัดเตรียมการประชุมหารือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4 รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน

:/


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 01/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล วิศวกรรม Automation หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์โครงการด้านเครื่องจักรกล วิศวกรเครื่องกล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้า ตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านเครื่องกลและ Automation ร่วมกับผู้จัดกา และผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมการประชุมหารือ / สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3 รับผิดชอบการวางแผนการปฎิบัติงาน แผนงานโครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน

:/


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 01/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Microbial trial
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านโปรแกรมทรัพยากรฯ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านพืช ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัย หรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมการประชุมหารือ / สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3 รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน

:/


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 01/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุศาสตร์ด้านพืช, พันธุศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านเกษตรศาสตร์,วิทยาศาสตร์(พืช)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสือค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านพืช ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ
3 จัดเตรียมการประชุมหารือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4 รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน

:/


วิศวกร/หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน
วันที่ประกาศ 01/12/2014

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ออกแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
2 ออกแบบและเขียนแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ด้วย PCB Design Software
3 รวบรวม แก้ไข และจัดระเบียบแบบทางวิศวกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเขียนแบบ
4 ประสานงานกับทีมงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
5 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เมื่อมีภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
6 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์
วันที่ประกาศ 01/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี , วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office
2 มีทักษะการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติงานวิจัย เสนอความคิด และแก้ปัญหางานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก สวทชง
3 บันทึก รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
4 นำเสนอผลงาน เผยแพร่ผลงานในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติ

:/


นักวิเคราะห์/งานนโยบายและแผน
วันที่ประกาศ 02/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรื่อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : การจัดทำแผน บริหารแผน และติดตามรายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำและรวบรวมข้อมูล
2 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี
3 มีทักษะในการเขียนรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
4 หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำแผน บริหารแผนและติดตามรายงานผล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูล เช่น ข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน ทั้ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ประเมินผล
2 ประสานงานภายในและภายนอก สวทช. กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน/ตรวจสอบและประเมินผล/การปฎิบัติ รวมทั้งได้มาซึ่งข้อมูล/ข้อสรุป/งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3 จัดเตรียมข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทำ นำเสนอ และรายงานผล/ตรวจสอบและประเมินผลงานเทียบแผน/รายงานการวิเคราะห์/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนงาน กลยุทธ์/ผลการดำเนินงาน
4 ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ข้อมูลผลผลิต/ความก้าวหน้าโครงการ/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5 ให้ข้อมูล/คำแนะนำเบื้องต้นอิงตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผนและจัดประเภทค่าใช้จ่าย นโยบายองค์กร วิธีการปฎิบัติงาน การตรวจสอบและประเมินผล
6 จัดทำแผน/งบประมาณ/ติดตามผล/ปรับแผนและประเมินผลของหน่วยงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย ตามรูปแบบที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่

:/


เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล
วันที่ประกาศ 02/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์
2 ความรู้ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
3 ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
4 ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5 ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
6 ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
7 ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ กิจกรรมขนาดเล็กและกลางที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคลให้แล้วเสร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
2 ติดตาม รวบรวมข้อมูลของโครงการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้า สนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาระบบ การปรับปรุงโครงการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
3 คิดริเริ่ม และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง เครื่องมือ วิธีการทำงาน และระบบต่างๆที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคล
4 อธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ งานในความรับผิดชอบ ที่แสดงความเชื่อมโยงไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ที่ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
5 ถ่ายทอด นำเสนอข้อมูล ความรู้ที่ซับซ้อน เชิงเทคนิค ผลงานของตนเองให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้
6 จัดทำคู่มือและรวบรวมความรู้ในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลไว้กับองค์กร
7 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และแก้ปัญหาในขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบงานบรรลุวัตถุประสงค์

:/


ผู้อำนวยการฝ่าย/ฝ่ายประเมินผลองค์กร
วันที่ประกาศ 02/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี
ด้าน : งานบริหารจัดการ การประเมินผลงาน บริหารโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน บริหารโครงการ
2 ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของ สวทช.
3 ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของ สวทช.
4 ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารธุรกิจ
5 ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
6 ความรู้ / ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของ สวทช.
7 ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
8 ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร
9 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
10 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาและพัฒนาวิธีการในการประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. รวมถึงจัดให้มีกลไกการประเมินผลที่สนับสนุนให้การปฎิบัติงานของ สวทช.เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
2 เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงานของ สวทช. เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและต่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานพิจารณาการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินงานของ สวทช.และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์แห่งชาติให้มีกรประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงานของศูนย์ฯ
3 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงบประมาณ เครือข่ายการประเมินแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการประเมินผลองค์กรตามพันธกิจของหน่วยงานนั้น ๆ
4 ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
5 ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.
6 ผลักดันให้มีการนำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ไปสู่การปฎิบัติทั่วทั้งองค์กร
7 ส่งเสริม สื่อสาร พัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร สวทช.
8 รายงานผลการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
9 ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

:/


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ประกาศ 02/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
2 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี
3 มีทักษะในการเขียนรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
4 หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในจะได้รับกรพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ตรวจสอบหน่วยงาน / กระบวนการ / โครงการตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
3 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการภายในสำนักตรวจสอบภายใน
4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

:/


นักวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว
วันที่ประกาศ 04/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 36 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เคมีอินทรีย์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : ในงานวิจัยด้านเคมีอนินทรีย์ หรือวัสดุศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงงานวิจัยตามแผนของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว
2 ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

:/


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง
วันที่ประกาศ 04/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เภสัชศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : งานวิจัยทางเคมี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางหรือเภสัชศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินการวิจัย ตามข้อเสนอโครงการวิจัยและแผนงานของห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
3 ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายของห้องปฏิบัติการ
4 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments