สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ธ.ค. 2557  นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/19906/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


นักวิเคราะห์/งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ประกาศ 24/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : สถิติ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การออกแบบและวิเคราะห์ฐานข้อมูล (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย การวางแผนและกลยุทธ์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาข้อมูลและ/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของฝ่าย เพื่อวิเคราะห์หรือออกแบบแผนการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายและสำนักงานฯ
2 รับผิดชอบ ดูแล บริหารจัดการข้อมูลของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ทั้งนโยบาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติและโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
3 ร่วมออกแบบระบบฐานข้อมูลทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของทีมงาน/ฝ่าย
4 ประสานงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง
วันที่ประกาศ 04/12/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เภสัชศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : งานวิจัยทางเคมี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางหรือเภสัชศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินการวิจัย ตามข้อเสนอโครงการวิจัยและแผนงานของห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
3 ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายของห้องปฏิบัติการ
4 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments