สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ธ.ค. 2557  นักวิชาการ,นักวิจัย


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/19905/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการ,นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


นักวิจัย/ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง
วันที่ประกาศ 11/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เภสัชศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : งานวิจัยทางด้านเคมี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือเภสัชศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินการวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานของห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอง
2 รายงานผลการปฏิบัติงาาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
3 ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายของห้องปฏิบัติการ
4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการ/ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
วันที่ประกาศ 17/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาชีววิทยา (พืช) / เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช และ/ หรือ พันธุศาสตร์ (พืช)
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : การปฏิบัติงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อและเซลล์พืช ชีวโมเลกุลชองพืช เช่น การโคลนยีน พันธุวิศวกรรมในพืช เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะและความเชี่ยวชาญในเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อพืช เช่น เทคนิค somatic embryogenesis and protoplast culture และเทคนิคการโคลนยีนและพันธุวิศวกรรมในพืช
2 สามารถปฏิบัติงานในการดูแลห้องปฏิบัติการตามระบบสากลเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการได้
3 มีประสบการณ์ในการจัดและฝึกอบรมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้
4 มีความรู้ความสามารถในการดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ครู ที่เข้ามาฝึกปฏิบัติงานและดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และสามารถติดตามความก้าวหน้า เสนอแนะแนวทางแก้ไของแผนงานในข้างต้นได้อย่างเหมาะสม
5 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
6 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี และสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันที

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 รับผิดชอบการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรู้ในการฝึกอบรมสำหรับนักเรียน ครู และดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
2 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ครู ที่เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร รวมถึงรับหน้าที่ในการต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
3 สามารถจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
4 สนับสนนการจัดกิจกรรมวิชาการ การบรรยายพิเศษของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments