กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 1 ธ.ค. -15 ก.พ. 2558  นักเรียนจ่าอากาศ


ฝากประชาสัมพันธ์

“กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/19904/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าอากาศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 15 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็น

นักเรียนจ่าอากาศ ปี 2558

1. เป็นชายโสด อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) ส่าหรับในปี 2558 นี้
ต้องเป็นผู้ที เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2540 เท่านั้น
2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
2.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.1.1 สาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2.1.2 สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผล
การเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2.1.3 กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 6 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญา
บัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4. มีอวัยวะรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของ
ร่างกายตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการ
ตรวจร่างกายทางแพทย์ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
5. เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิด
ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด
หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบัน
การศึกษาใด ๆ
10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
11. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณะเพศ
12. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
13. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใด ๆ บนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

วิธีการสมัครเข้าเป็น.. นักเรียนจ่าอากาศ ปี 2558

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครทาง INTERNET (ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57 ถึงวันที่ 15 ก.พ.58) ระบบรับสมัครออนไลน์จะพิสูจน์
ทราบบุคคลจากเลขประจาตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจาตัวประชาชนให้ถูกต้อง และผู้สมัคร
จะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
4.1 เตรียมรูปถ่ายของผู้สมัคร รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นแต่งกายชุด
นักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ขนาดรูป 120 x 150 pixels และ
ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
4.2 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.atts.ac.th เพื่ออ่านคาแนะนาเบื้องต้น
4.3 กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” ศึกษาขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ
4.4 กดปุ่ม “ใบสมัครออนไลน์”
4.5 UPLOAD รูปถ่าย
4.6 กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกช่องทางการชาระเงิน
4.7 กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร” เพื่อส่งใบสมัครเข้าสู่ระบบ
4.8 พิมพ์เอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครพร้อมกับพิมพ์ใบแจ้งการ
ชาระเงิน หากผู้สมัครไม่สามารถพิมพ์ใบชาระเงินได้ในคราวเดียวกับการส่งใบสมัครเข้าระบบ ผู้สมัครสามารถ
พิมพ์ใบชาระเงินภายหลังได้ โดยกลับไปที่ www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน์” และคลิก
“พิมพ์ใบชาระเงิน”
4.9 ชาระเงินตามวิธีการที่ผู้สมัครเลือกไว้ เป็นเงิน 370 บาท กับเงินค่าบริการในแต่ละวิธี
ของการเลือกชาระเงินดังนี้.-
4.9.1 ชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครจนถึงวันที่
18 ก.พ.58 ในเวลาทาการของธนาคาร
4.9.2 ชาระเงินทาง KTB ONLINE หรือ ATM ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครจนถึงวันที่
15 ก.พ.58 เวลา 24.00 น. พ้นกาหนดนี้ให้ชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเพียงช่องทางเดียว
4.10 การ DOWNLOAD ระเบียบการฉบับผู้สมัครทาง INTERNET ผู้สมัครสามารถเข้าไป
DOWNLOAD หรือพิมพ์ระเบียบการได้หลังจากชาระเงินแล้ว 5 วัน โดยกลับไป ที่ www.atts.ac.th
คลิก “สมัครออนไลน์” และคลิก “พิมพ์ระเบียบการสมัคร”
4.11 การตรวจสอบรูปถ่าย ผู้สมัครต้องเข้าไปตรวจสอบรูปถ่ายที่ UPLOAD ไว้แล้วว่า
ถูก ต้อ ง ห รือ ไ ม่ ใ น สัป ด า ห์ถัด จ า ก ที่ไ ด้ส่ง ใ บ ส มัค ร ไ ป แ ล้ว โ ด ย ก ลับ ไ ป ที่ www.atts.ac.th
คลิก “สมัครออนไลน์” และคลิก “ตรวจสอบรูปถ่าย” แล้วทาตามขั้นตอนที่แนะนาที่หน้าจอ รูปถ่ายของผู้สมัคร
ต้องถูกต้องจึงจะสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจาตัวผู้สมัครได้ หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องให้ดาเนินการ
ตามคาแนะนาที่หน้าจอ
ผู้สมัครทาง INTERNET ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครพร้อมกับบัตรประจาตัว
ประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบทุกรายการ ทั้งการสอบภาควิชาการ การ
สอบความถนัดและวิภาววิสัย การสอบสัมภาษณ์ พลศึกษา และการตรวจร่างกาย
ทางการแพทย์
ผู้สมัครทาง INTERNET ที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องนาใบสมัครฉบับจริง
พร้อมทั้ง หลักฐานการสมัครที่ระบุไว้ใน ข้อ 3 ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว
และลงชื่อรับทราบผลการสอบภาควิชาการ วันที่ 30 มี.ค.58
4.12 การพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจาตัวผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับ
จริงและบัตรประจาตัวสอบได้ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดจากวันที่ชาระเงินแล้วหรือวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดจากที่
ได้แก้ไขรูปถ่ายและโรงเรียนจ่าอากาศรับรอง รูปถ่ายถูกต้อง แล้ว โดยกลับไ ปที่ www.atts.ac.th
คลิก “สมัครออนไลน์” และคลิก “พิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจาตัวสอบ”
4.13 การแก้คาผิด หรือแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ ให้ศึกษาที่ www.atts.ac.th คลิก
“สมัครออนไลน์” และคลิก “สารพันปัญหา”
หมายเหตุ 1. คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร ถ้าปรากฏภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบการนี้ ถือว่าเป็นเจตนาไม่บริสุทธิ์ของผู้สมัครและ
โรงเรียนจ่าอากาศ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้
2. เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ว่าไม่ต้องส่งต้นฉบับจริง ให้ผู้สมัครทาสาเนา
หรือถ่ายเอกสาร พร้อมทั้งเจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
เอกสารทุกฉบับ (ยกเว้นกรณีที่ได้ระบุไว้อย่างอื่น)
1. คุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มและคะแนนที่เพิ่มเป็นพิเศษ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.2543 ดังนี้.-
1.1 สาเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ได้คะแนนเพิ่ม
ร้อยละ 3, 4, 5, 6 และ 7 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น ตามลาดับ (ตัวอย่างใบแบบคารับรองใน ผนวก จ)
1.2 ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการหรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทาหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือมี
การปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็น
ทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ได้คะแนนเพิ่ม ร้อยละ 5 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
1.3 ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการใน
หน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบาเหน็จบานาญพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือได้รับเงินค่าทาขวัญตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการ
และลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 10
ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
2. วิธีการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม
2.1 พิมพ์บัตรประจาตัวผู้สมัครจากระบบการรับสมัครออนไลน์
2.2 พิมพ์แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม จาก http://www.atts.ac.th หรือ ใช้แบบรายงาน ขอรับสิทธิ์
คะแนนเพิ่ม ผนวก ค ของระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2558 (ถ้ามี) แล้วกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน
2.3 แนบหลักฐานที่ตนได้รับสิทธิ์ตามข้อ 1.1 –1.3 ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด ดูตัวอย่าง แบบหนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหาร และแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณ จาก http://www.atts.ac.th หรือ
ผนวก จ และ ผนวก ฉ ของระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2558 ตามลาดับ (ถ้ามี)
2.4 จัดส่งเอกสารตามข้อ 2.1 – 2.3 ด้วยตนเองหรือผู้แทนให้ที่กาลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ ชั้น 2 อาคารกอง
บังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ 02-534-3711 หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่กาลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ รหัสไปรษณีย์ 10210 วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า “ส่งหลักฐานคะแนนเพิ่มพิเศษ”
ตั้งแต่วันที่พิมพ์บัตรประจาตัวผู้สมัครได้ จนถึง วันที่ 9 มี.ค.58 ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางเป็น
สาคัญ
3. ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ในขณะเดียวกัน ให้ถือเกณฑ์ตามข้อ 1.3
แต่อย่างเดียว
4. ผู้ที่ได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ 1.2 หรือข้อ 1.3 ถ้าเป็นผู้ที่สอบวิชาทหารได้ตามความในข้อ 1.1 ด้วย ก็ให้
เพิ่มขึ้นอีกเกณฑ์ของชั้นวิชาที่สอบได้
5. ถ้ามีการสอบคัดเลือกหลายรอบ ให้เพิ่มคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดนี้ทุกรอบ
6. โรงเรียนจ่าอากาศ จะไม่รับพิจารณา หากผู้สมัครไม่ส่งสาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัครไปพร้อมหลักฐานขอคะแนนเพิ่ม
และผู้สมัครอาจเสียสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มนั้นไปด้วย
การสอบคัดเลือก จะกระทาตามลาดับดังนี้
1. การสอบภาควิชาการ (วันที่ 22 มี.ค.58)
1.1 วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ตามหลักสูตร
ปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ คะแนนรวมทั้งสิ้น 700 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้.-
– วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
– วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
– วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 175 คะแนน
– วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 125 คะแนน
(เนื้อหาในแต่ละวิชาครอบคลุมความรู้ตามระดับที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติ)
1.2 การปฏิบัติในการสอบ และข้อห้ามต่าง ๆ
1.2.1 ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อเข้าแถวรวมพล
1.2.2 ผู้เข้าสอบช้ากว่ากาหนดเวลา เกิน 20 นาที หมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ
1.2.3 วางบัตรประจาตัวสอบไว้บนโต๊ะสอบ ถ้าบัตรหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการคุมสอบ
ทราบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าห้องสอบ
1.2.4 ห้ามนาเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การคานวณและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
1.2.5 ระวังอย่าให้กระดาษคาตอบฉีกขาด มีรอยยับหรือสกปรก
1.2.6 ห้ามเปิดปัญหาสอบ จนกว่าจะได้รับคาสั่ง
1.2.7 ห้ามพูดคุยหรือปรึกษากัน หากสงสัยให้ยกมือขึ้นและถามกรรมการคุมสอบเท่านั้น
1.2.8 ห้ามนาปัญหาสอบออกนอกห้องสอบเด็ดขาด
1.2.9 ห้ามทาลักษณะท่าทางหรือส่งสัญญาณที่สื่อได้ว่ากระทาการทุจริตการสอบ ถ้าผู้ควบคุมการ
สอบตรวจพบ จะถือว่าผู้เข้าสอบหมดสิทธิ์สอบ
2. การสอบความถนัด (100 คะแนน) และสอบวิภาววิสัย
2.1 ให้ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการไปพร้อมที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ 3 เม.ย.58
เวลา 07.00 น. (ต้องเตรียมดินสอ 2B พร้อมยางลบ เพื่อใช้ในการสอบด้วย)
2.2 การสอบเพื่อวัดและประเมินความสามารถในประสบการณ์ การฝึกฝนตนเองที่ได้รับหรือสั่งสม
ไว้จนเกิดเป็นทักษะพิเศษเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมด้านนั้นๆ ได้อย่างดี
3. การตรวจร่างกายทางแพทย์ สอบสัมภาษณ์ และสอบพลศึกษา
3.1 ให้ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการไปพร้อมกันที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลา ที่กาหนด
3.2 การตรวจร่างกายทางแพทย์ (ให้ผู้สมัครงดอาหาร ยาและน้าก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย
6 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่จะนาผู้สมัครไปรับการตรวจร่างกายทางแพทย์จากคณะกรรมการกรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้สมัคร
ต้องเสียค่าตรวจร่างกายทางแพทย์ตามที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรียกเก็บ(จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบ
ภาควิชาการ) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องไม่เป็นโรค หรือความพิการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า
ด้วยพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วย มาตรฐานการตรวจ
ทางแพทย์ฯ ซึ่งการตรวจร่างกายทางการแพทย์นั้น จะยึดถือ
“การตัดสินใจของคณะกรรมการทางการแพทย์ถือเป็นที่สิ้นสุด”
3.3 การสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) จะสอบทางด้านลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา และความรู้
ทั่วไปที่ควรทราบ ดังนี้
3.3.1 การปฏิบัติตามคาสั่ง 20 คะแนน (ความเข้าใจคาสั่ง, ความรวดเร็ว, ความถูกต้อง,
ความเข้มแข็ง และควบคุมอารมณ์)
3.3.2 ลักษณะทหาร 20 คะแนน (ความสมส่วน, ความสมบูรณ์ส่วนบน, ความสมบูรณ์
ส่วนล่าง, ลักษณะการเคลื่อนไหว และความเหมาะสมส่วนรวม)
3.3.3 ท่วงทีวาจา 20 คะแนน (เสียงดัง, ไม่ติดอ่าง, ความชัดเจน, ความปกติของเสียง
และความถูกต้องของภาษาพูด)
3.3.4 ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน (ความคล่องแคล่วในการตอบ, ตัดสินใจ รวดเร็ว
ถูกต้อง, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ความเชื่อมั่นในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์)
3.3.5 ความรู้รอบตัว 20 คะแนน (เกี่ยวกับตนเอง, การทหาร, กองทัพอากาศ, การเมือง
และศาสนา, สังคม, วัฒนธรรม)
3.4 การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 5 สถานี รวม 100 คะแนน ดังนี้
(ให้นาชุดกีฬา และกางเกงว่ายน้าไปด้วย)
3.4.1 สถานีที่ 1 ดึงข้อราวเดี่ยว 10 ครั้ง 20 คะแนน
3.4.2 สถานีที่ 2 วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร 20 คะแนน
3.4.3 สถานีที่ 3 ลุก-นั่ง จับเวลา 30 วินาที 20 คะแนน
3.4.4 สถานีที่ 4 ยืนอยู่กับที่กระโดดไกล 20 คะแนน
3.4.5 สถานีที่ 5 ว่ายน้า จับเวลา ระยะทาง 50 เมตร 20 คะแนน

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ 2557 สอบ กองทัพอากาศ 57 กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กองทัพอากาศ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 มี.ค. 2558
สอบวันที่: 22 มี.ค. 2558
ประกาศผลสอบ: 27 มี.ค. 2558
เว็บไซต์สมัครสอบ กองทัพอากาศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments