ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -19 ธ.ค. 2557  พนักงานคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/19805/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.พนักงานคอมพิวเตอร์/พนักงานคอมพิวเตอร์ อาวุโส (1)

 • อายุไม่เกิน 28 ปี (นับถึงวันปิดสมัคร)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านการศึกษาด้าน คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และมีด้านบัญชีอย่าง น้อย 6 หน่วยกิต
 • มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Software Development ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้และสามารถพัฒนาระบบงานในรูปแบบ Web Application Windows Service, Web Service โดยใช้ JAVA, net ASP .net, VisualStudio.NET, C#, CSS, XHL หรือ Technology, .Net Framework
 • มีความรู้ในการพัฒนาและออกแบบรายงาน Crystal Reports, MS SQL (Stored Procedure) / อื่น ๆ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล ใน Relational Database, Microsoft SQL Server
 • มีทักษะด้าน Query, SQL Query และ Excel เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการดูแลหรือพัฒนาระบบด้าน ERP หรือ ระบบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงวิเคราะห์ มี ทัศนคติที่ดีในการบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความ อดทนต่อสภาวะกดดัน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้ อย่างรวดเร็ว
 • มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และ สนใจในการ พัฒนาตนเอง
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

2. พนักงานคอมพิวเตอร์/พนักงานคอมพิวเตอร์อาวุโส (2)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีความเชี่ยวชาญในการเขียนพัฒนาระบบ web application ด้วยภาษา Java บน UNIX platform และติดต่อกับฐานข้อมูลประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Oracle database และสามารถใช้ PL/SQL ได้ดี
 • สามารถใช้งานระบบ UNIX (Sun Solaris)ได้ดี สามารถเขียน shell script ได้
 • มีทักษะในการพัฒนา software ด้วยวิธี Object Oriented
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น


กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-1246 และ 0-2202-1951 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ 08.30 – 15.30 น. (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) งานราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัคร สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2557 สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 57 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments