จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 28 พ.ย. -23 ธ.ค. 2557  บรรณารักษ์


ฝากประชาสัมพันธ์

“จุฬาฯ”

ลิงค์: https://iqepi.com/19254/ หรือ
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศึกษา สารสนเทศทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษ์ศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
4.1 จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
4.2 วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
4.3 ทำบรรณานุกรม
4.4 ทำดรรชนี
4.5 ทำสาระสังเขป
4.6 จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด
4.7 ให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด
4.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
4.9 ศึกษาค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด
4.10 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
4.11 จัดเก็บและค้นคืนฐานข้อมูลวิชาการ
4.12 การใช้เทคโนโลยีในงานสารสนเทศ
4.13 เก็บรวมรวมสถิติต่างๆ
4.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 5. วิธีการคัดเลือก
5.1 การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
5.1.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
5.1.2 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง (ความรู้
คอมพิวเตอร์)
5.1.3 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินทัศนคติ Attitude Test และประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
5.2 การทดสอบโดยส่วนงาน/หน่วยงาน
5.2.1 ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
5.2.2 สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 3. ความรู้ความสามารถ
3.1 สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลหลักของห้องสมุดได้ด้วยวิธีการสืบค้นที่ซับซ้อน
มากขึ้น
3.2 สามารถรวบรวมบรรณานุกรมในหัวข้อต่างๆ จากฐานข้อมูลหลักของห้องสมุดได้
3.3 มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถวางแผนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้
อย่างมีระบบ
3.4 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3.5 เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :

สมัครงาน จุฬาฯ งานราชการ จุฬาฯ รับสมัคร สอบ จุฬาฯ 2557 สอบ จุฬาฯ 57 จุฬาฯ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน จุฬาฯ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments