มรภ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -16 ธ.ค. 2557  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการศึกษา


ฝากประชาสัมพันธ์

“มรภ.สกลนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/19075/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 19,500-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 16 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ รองรับเทคโนโลยีเว็บต่างๆ และรองรับ
การใช้งานกับทุกอุปกรณ์ รวมถึงเว็บเบราเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ
3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม PHP, C#, JAVA
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL และ Oracle
5. มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารเทศ ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
6. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
7. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
8. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
9. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการห้องเรียนและห้องประชุม งานบริการอินเทอร์เน็ต
แก่นักศึกษา
10. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการให้บริการคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานพัฒนาโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานพัฒนาโปรแกรมอื่นๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาโบราณคดี หรือ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
2. มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี การจัดการวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ผู้มีผลงาน หรือบทความทางวิชาการเกี่ยวกับทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และงานสารบรรณรับหนังสือเข้า และส่งหนังสือออก
5. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
6. มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร เพื่อนำไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคมในหอวัฒนธรรมชีวิต (พิพิธภัณฑ์) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ที่ประสานงานภาคสนาม การจัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับท้องถิ่นศึกษา เทือกเขาภูพานหนองหาร ลุ่มแม่น้ำสงครามและชายขอบแม่น้ำโขง อันนำไปสู่การศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ สอบได้

สมัครงาน มรภ.สกลนคร งานราชการ สกลนคร มรภ.สกลนคร รับสมัคร สอบ มรภ.สกลนคร 2557 สอบ มรภ.สกลนคร 57 มรภ.สกลนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.สกลนคร :ตนเอง  

.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments