กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -17 ธ.ค. 2557  หลายตำแหน่ง (ชาย/หญิง)


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมสรรพาวุธทหารบก”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=18576 หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง (ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 315
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 17 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และ พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 315 อัตรา
1. พนักงานราชการ จำนวน 296 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้.
1.1 กลุ่มงานบริการ
1.1.1 พนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.1.2 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 23 อัตรา (ชาย)
1.1.3 ลูกมือช่าง จำนวน 4 อัตรา (ชาย)
1.1.4 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
1.1.5 พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.1.6 พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา (ชาย, หญิง)

1.2 กลุ่มงานเทคนิค
1.2.1 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.2 พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง) 1.2.3 ช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
1.2.4 ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
1.2.5 ช่างสรรพาวุธ
1.2.5.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 137 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.2 สาขาวิชาช่างโลหะ จำนวน 18 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 33 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.4 สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 35 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.5 สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 12 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.6 ช่างยางและพลาสติก จำนวน 5 อัตรา (ชาย)
2. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน จำนวน 19 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้.-

2.1 กลุ่มงานบริการ
2.1.1 พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา (ชาย, หญิง)
2.1.2 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
2.1.3 ลูกมือช่าง จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
2.1.4 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง) 2.1.5 พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)
2.1.6 พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)

2.2 กลุ่มงานเทคนิค
– ช่างสรรพาวุธ
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
– สาขาวิชาช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
– สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
– สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)
3. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้.-
3.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3.3 ประเภทชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้.-
3.3.1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้
3.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้
3.4 รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ.2522 – 2539
3.5 ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ.2537 – 2538 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจาการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปี พ.ศ.2558
3.6 ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และมีน้าหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป
3.7 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
3.9 ไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3.10 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
3.11 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
3.13 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.14 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดี สาหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ้างหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดาเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
3.15 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.1 กลุ่มงานบริการ
4.1.1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาสถานที่ และการรับ – ส่งเอกสาร และพัสดุ
4.1.2 ตำแหน่ง พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย มีบุคลิกลักษณะทหารดี และต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น
4.1.3 ตำแหน่ง ลูกมือช่าง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางช่าง
4.1.4 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
4.1.5 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ
4.1.6 ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4.2 กลุ่มงานเทคนิค สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) ในสาขาวิชา ดังนี้.-
4.2.1 ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.2 ตำแหน่ง พนักงานสถิติ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี หรือสาขาวิชาที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
4.2.3 ตำแหน่ง ช่างโยธา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโยธา เช่น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
4.2.4 ตำแหน่ง ช่างโลหะ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโลหะ หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาโลหะแผ่น, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น
4.2.5 ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ
4.2.5.1 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชากลุ่มแม่พิมพ์และโลหะแผ่น, สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง, สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาช่างปรับ
4.2.5.2 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโลหะ หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาโลหะแผ่น, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น
4.2.5.3 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง และสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4.2.5.4 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยานยนต์ หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาช่างยานยนต์ และสาขาวิชาเครื่องกล
4.2.5.5 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโยธา เช่น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
4.2.6 ตำแหน่ง ช่างยางและพลาสติก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

6. การสรรหาและการเลือกสรร
6.1 การสรรหา โดยวิธีสอบภาควิชาการ ใช้เนื้อหาความรู้ตามตำแหน่ง ดังนี้.-
6.1.1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ – สอบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)(วิชาภาษาไทย และวิชาประวัติศาสตร์ไทย) และสอบความรู้ทั่วไป
6.1.2 ตำแหน่ง พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ – สอบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) (วิชาภาษาไทย และวิชาประวัติศาสตร์ไทย) และสอบความรู้ทั่วไป
6.1.3 ตำแหน่ง ลูกมือช่าง – สอบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)(วิชาภาษาไทย และวิชาประวัติศาสตร์ไทย) และสอบความรู้ทั่วไป
6.1.4 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี – สอบวิชาความรู้พื้นฐานทางการเงินและบัญชี(ปวช.)
6.1.5 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ – สอบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)(วิชาภาษาไทย และวิชาประวัติศาสตร์ไทย) และสอบความรู้ทั่วไป
6.1.6 ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ – สอบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)(วิชาภาษาไทย และวิชาประวัติศาสตร์ไทย) และสอบความรู้ทั่วไป
6.1.7 ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล – สอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (ปวช.)
6.1.8 ตำแหน่ง พนักงานสถิติ – สอบวิชาสถิติ (ปวช.)
6.1.9 ตำแหน่ง ช่างโยธา – สอบวิชาความรู้ทางช่างโยธา (ปวช.)
6.1.10 ตำแหน่ง ช่างโลหะ – สอบวิชาความรู้ทางช่างโลหะ (ปวช.)
6.1.11 ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ
6.1.11.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน – สอบวิชาความรู้ทางช่างกลโรงงาน (ปวช.)
6.1.11.2 สาขาวิชาช่างโลหะ – สอบวิชาความรู้ทางช่างโลหะ (ปวช.)
6.1.11.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า – สอบวิชาความรู้ทางช่างไฟฟ้า (ปวช.)
6.1.11.4 สาขาวิชาช่างยานยนต์ – สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ (ปวช.)
6.1.11.5 สาขาวิชาช่างโยธา – สอบวิชาความรู้ทางช่างโยธา (ปวช.)
6.1.12 ตำแหน่ง ช่างยางและพสาติก – สอบวิชาความรู้ทางช่างยางและพลาสติก (ปวช.)

6.2 การเลือกสรร โดยวิธีสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง

7. การจ้างเป็นพนักงานราชการของ สพ.ทบ. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามที่กำหนด ในข้อ 6 และจะพิจารณาจ้างผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงก่อนผู้ที่สอบคัดเลือกต่ำกว่าเรียงตามลาดับ

8. กรณีที่มีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก อาจเป็นผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาและการเลือกสรร คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือการเลือกสรรต่อไป

9. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 8 – 17 ธันวาคม 2557 เวลา 0900 – 1600 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และต้องสมัครด้วยตนเอง

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และสถานที่สอบ ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557เวลา 1100 ทาง www.ordnancerta.com

ผนวก ก รายละเอียดประกอบการรับสมัคร พนักงานราชการ
1. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนาเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้.-
1.1 ใบสมัคร (ตามแบบของกรมสรรพาวุธทหารบกกำหนด)
1.2 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสาเนา จำนวน 1 ชุด)
1.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนา จำนวน 1 ชุด)
1.4 สูติบัตร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนา จำนวน 1 ชุด)
1.5 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนา จำนวน 1 ชุด)
1.6 ใบสาคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466 – 620) จากแพทย์ทหารประจาการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
1.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
1.8 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/ อาเภอ (กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้นาหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสาเนา จำนวน 1 ชุด)

1.9 เอกสารสาคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนา จำนวน 1 ชุด)
1.9.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
1.9.2 ทหารกองหนุนที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
1.9.3 บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.43
1.9.4 บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)

1.10 สาหรับผู้ที่มีประสบการณ์งานช่างไม้, ช่างประปา, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างสี, คอมพิวเตอร์, ช่างโยธา, ช่างเทคนิค, ช่างกลโรงงาน, ช่างกลึง, ช่างโลหะ (หลอมหล่อ), ช่างชุบโลหะ, ช่างแกะสลักลายไม้, ช่างทาโมลด์ฉีด, แผ่นปั้ม, ช่างเขียนแบบ, ช่างเชื่อม, ช่างตรวจสภาพ, ช่างซ่อมบารุง และช่างยนต์ ขอให้แนบเอกสารรับรองความรู้ความสามารถด้านช่างดังกล่าว จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ฯ
1.11 การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม
1.11.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ทหารกองประจาการ)
1.11.2 ทหารกองหนุนที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
1.11.3 บุตรของข้าราชการทหาร, ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน ดังนี้.-
1.11.3.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับการปูนบาเหน็จพิเศษ (สาเนาคาสั่ง ทบ. ฯลฯ)
1.11.3.2 พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ (สาเนาคาสั่ง ทบ. ฯลฯ)
1.11.3.3 รับราชการหรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน ใช้หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่)
** ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น หลักเกณฑ์ในข้อ 1.11.2 กับข้อ 1.11.3.3 ให้คะแนนเพิ่มใน 2 ข้อนี้รวมกันได้ **

2. ระเบียบการสอบ
2.1 ให้นาบัตรประจาตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง และหากผู้สมัครเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 15 นาที ให้หมดสิทธิ์ในการสอบ
2.2 ห้ามนาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
2.3 ผู้ที่กระทาการใดอันเป็นทุจริตในการสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก จะตัดสิทธิในการสอบคัดเลือก ฯ และดาเนินคดีตามกฎหมาย
** รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น **

สมัครงาน กรมสรรพาวุธทหารบก งานราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัคร สอบ กรมสรรพาวุธทหารบก 2557 สอบ กรมสรรพาวุธทหารบก 57 กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก :ตนเอง  

.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments