ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -15 ธ.ค. 2557  พยาบาล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17990 หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 23,700-28,440
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ความรับผิดชอบหลัก
· ปฏิบัติงานตามวิชาชีพพยาบาลสำหรับพนักงาน ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งจัดทำบันทึกสถิติการรักษาพยาบาล
· วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพพนักงาน และหาแนวทางป้องกัน รวมทั้งจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และลดปัญหาสุขภาพ
· กำหนดความต้องการจัดจ้างบริการทางการแพทย์ให้ตรงกับความจำเป็นของพนักงาน ประสานงานโรงพยาบาลเพื่อการจัดหาบริการทางการแพทย์ รวมทั้งควบคุม ดูแล ประสานงานเพื่อให้การดำเนินสถานพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
· ดำเนินการจัดตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพรายงาน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
· สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
· หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
· สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
· มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.7
· มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล
· มีประสบการณ์การทำงานวิชาชีพพยาบาลไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
· สามารถปรับตัวได้ดี มีความคล่องตัว สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
· หากผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การสมัคร
ให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. Download File ใบสมัครงานที่นี่ และกรอกรายละเอียดในใบสมัครงานให้ครบถ้วน
2. แนบ File หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (JPEG/GIF)File Size ไม่เกิน 500 KB
2.2 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB
2.3 ประวัติย่อ (Resume) (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB
2.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล (PDF)File Size ไม่เกิน 2 MB
2.5 หลักฐานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง / ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB
3. ส่งใบสมัครงานตามข้อ 1 และเอกสารแนบตามข้อ 2 ไปที่ Email : bmgrecruit@bot.or.th โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานตำแหน่งพยาบาล (ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร)”

การคัดเลือกผู้สมัคร
1. ธปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัคร ที่ส่งใบสมัครงานและมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ตามที่ระบุเท่านั้น
2. ธปท. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ ธปท. กำหนด และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่ www.bot.or.th ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

การทดสอบ
1. สอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
· อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท
· หากมีวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. ระดับปริญญาโท 26,070 บาท หรือปริญญาเอก 28,440 บาท
· เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

ดูรายละเอียดการประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบริหารงานบุคคล 2 ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล โทร. 02-356-8524 หรือ E-mail ที่ bmgrecruit@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ นครปฐม ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments