สอบตำรวจ 450 อัตรา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -25 ธ.ค. 2557  ประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการ!!


ฝากประชาสัมพันธ์

“สอบตำรวจ 450 อัตรา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17945 หรือ
ตำแหน่ง: ประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการ!!
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 450
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 25 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบตำรวจ 450 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการออกหมดแล้ว!!

จำนวน อัตรา

การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557

กองบัญชาการศึกษา รับ เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18-35 ปี ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

เปิดรับตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิค ในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 310 อัตรา แยกตามสายสอบเป็น

 1. รองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 100 อัตรา เรียกว่าสายนิติกร ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นก. 1
  คุณวุฒิ: ปริญญาโททางกฎหมาย (ทุกสาสขา)
 2. รองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน จำนวน 100 อัตรา เรียกว่าสายบัญชี ใช้อักษรย่อของสารยสอบ คือ บช.2
  คุณวุฒิ: ปริญญาตรีทางบัญชีเท่านั้น
 3. รองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ประมวลผลทางระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 อัตรา คุณวุฒิ: เรียกว่าสายคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ คพ.3
  ปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 4. รองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่ด้านการบริการการศึกษา จำนวน 10 อัตรา เรียกว่า สาสยบริการการศึกษา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ บศ.4
  คุณวุฒิ: ปริญญาตรีทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตรพัฒนาการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) เพศชาย / เพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

เปิดรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) (รองสารวัตร) ทำหน้าที่ด้านต่างๆ ในหน่วยงานทั่วประเทศในสังกัดสำนังานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา แยกสายสอบเป็น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ตำแหน่งในกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ, กลุ่มงานตรวจอาวุธปืน และเครื่องกระสุนและกลุ่มงานอื่นๆ ตามที่กำหนด โดยมีความรู้ทางด้านเคมี จำนวน 37 อัตรา เรียกว่าสายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบคือ สพฐ.5
  คุณวุฒิ: ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่น)
 2. ตำแหน่งในกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ, กลุ่มงานตรวจอาวุธปืน และเครื่องกระสุนและกลุ่มงานอื่นๆ ตามที่กำหนด โดยมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์ จำนวน 45 อัตรา เรียกว่าสายฟิสิกส์ ใช้อักษรย่อของสายสอบคือ สพฐ.6
  คุณวุฒิ: ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาวฟิสิกส์อื่นๆ หรือแขนงอื่น)
 3. ตำแหน่งในศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด โดยมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ จำนวน 2 อัตรา เรียกว่าสายพื้นพิภพ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สพฐ.7
  คุณวุฒิ: ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เท่านั้น
 4. ตำแหน่งในกลุ่มงานตรวจสถานทีเ่กิดเหตุ โดยมีความรู้ทางด้านชีววิทยา จำนวน 5 อัตรา เรียกว่าสายชีววิทยา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สพฐ.8
  คุณวุฒิ: ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวชีววิทยา เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาชีววิทยาอื่นๆ หรือแขนงอื่น)
 5. ตำแหน่งในกลุ่มงานตรวจชีวิทยาและดีเอ็นเอ โดยมีความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 7 อัตรา เรียกว่า สายจุลชีววิทยา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สพฐ.9
  คุณวุฒิ: ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา, สาสขาจุลชีววิทยาประยุกต์, สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาจุลชีววิทยาอื่นๆ หรือแขนงอื่น)
 6. ตำแหน่งในกลุ่มงานตรวจทาง เคมี ฟิสิกส์ โดยมีความรู้ทางด้านจิตวิทยาคลินิก จำนวน 4 อัตรา เรียกว่าสายจิตวิทยา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สพฐ.10
  คุณวุฒิ: ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก เท่านั้น

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ในสังกัด กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว รับเพศชาย และ เพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม (ปป.) ในสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 40 อัตรา แยกตามสายสอบเป็น

 1. รองสารวัตร สายงานปกิบัติการป้องกันและปราบปราม (เพศชาย) จำนวน 30 อัตรา เรียกว่าสายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ ทท.12
 2. รองสารวัตร สายงานปกิบัติการป้องกันและปราบปราม (เพศชาย) จำนวน 10 อัตรา เรียกว่าสายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ ทท.13

คุณวุฒิ ทั้ง ทท.12 และ ทท.13 สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย การปกครอง หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลัษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน และกรณีที่สำเร็จปริญญาตรีจากต่างประเทศ ต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (25 ธ.ค.57) และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยต้องเป็นผู้สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด (โดยเข้าทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบสอง)

สมัครงาน สอบตำรวจ 450 อัตรา งานราชการ สอบตำรวจ 450 อัตรา รับสมัคร สอบ สอบตำรวจ 450 อัตรา 2557 สอบ สอบตำรวจ 450 อัตรา 57 สอบตำรวจ 450 อัตรา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบตำรวจ 450 อัตรา :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ สอบตำรวจ 450 อัตรา คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments