สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 -27 พ.ย. 2557  นักวิชาการวัฒนธรรม,เจ้าหน้าที่ธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17713 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 27 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
พิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไว ในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอบแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
พิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไว ในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย งานราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัคร สอบ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2557 สอบ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 57 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments