กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -11 ธ.ค. 2557  ศุลการักษ์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,ต้นกล,พนักงานประจำสำนักงาน,นายท้ายเรือกลลำน้ำ,นายเรือ


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมศุลกากร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17187 หรือ
ตำแหน่ง: ศุลการักษ์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,ต้นกล,พนักงานประจำสำนักงาน,นายท้ายเรือกลลำน้ำ,นายเรือ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,850-18,000
อัตราว่าง: 68
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 

ระวังสับสน!! พนักงานราชการคลิกที่ https://iqepi.com/17187ลูกจ้างชั่วคราว คลิกที่ https://iqepi.com/17189

กรมศุลกากรปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

อ่านประกาศคลิกเลือก หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ชื่อตำแหน่ง : ศุลการักษ์
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการป้องกันปราบปราม การหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะงานปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน
2.พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน/โครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานงาน/โครงการ
3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายผู้บังคับบัญชา


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นายเรือ
อัตราเงินเดือน : 11,850 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายเรือของเรือเดินในประเทศ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติหน้าที่เดินเรือในประเทศซึ่งมีเขตการเดินเรือในลำน้ำและตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมหรือการบังคับการเดินเรือกลเดินทะเล ซึ่งมีเขตการเดินเรือในลำน้ำและ
ตามแนวฝั่งชายทะเลของประเทศไทย วางเส้นทางเดินเรือ หาทิศทางเดินเรือ
สั่งการเดินเรือ ควบคุมการถือท้ายเรือ จัดวางระเบียบต่างๆ ภายในเรือและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตำแหน่งนี้มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาการเดินเรือ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ชื่อตำแหน่ง : ต้นกล
อัตราเงินเดือน : 11,850 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสาม หรือนายช่างกลเรือชั้นสามชำนาญงาน หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
2. ควบคุมการซ่อม การดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์เรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เครื่องไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับช่างกลเรือ
3. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์และโครงสร้างตัวเรือ
ทำรายการและประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำรายงานการซ่อมบำรุง
4. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลลำน้ำ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายเรือและควบคุมเรือ ตามคำสั่งนายเรือ
2. ดูแลและบำรุงรักษาความเรียบร้อยของระบบการถือท้ายเรือ อุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ และระบบควบคุมการเดินเรือทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 31 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานร่างหนังสือ เขียนบันทึกสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
2. ปฏิบัติงานทางการจัดทำสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมสถิติ ลงรหัส จำแนกหมวดหมู่ แบบสอบถาม
3. ช่วยในการสำรวจ รวบรวมหลักฐานการประมวลข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
4. รวบรวมและจัดทำสถิติสินค้าระหว่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูล
การนำเข้า/ส่งออกสินค้าที่รวบรวมจากใบขนสินค้า
5. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถิติ ให้บริการด้านข้อมูลสถิติต่างๆ แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
6. ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้
7. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้นและจัดเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบรวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
8. ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับงานของสำนักงาน
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครงาน กรมศุลกากร งานราชการ กรมศุลกากร รับสมัคร สอบ กรมศุลกากร 2557 สอบ กรมศุลกากร 57 กรมศุลกากร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศุลกากร :online

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ กรมศุลกากร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments