กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -26 พ.ย. 2557  นักธรณีวิทยา,วิศวกร


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17037 หรือ
ตำแหน่ง: นักธรณีวิทยา,วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 26 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักธรณีวิทยา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจและศึกษาทางธรณีวิทยาทั่วไป
๒. จัดเก็บตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยา
๓. ศึกษาสภาพความเหมาะสมทางธรณีวิทยา
๔. ช่วยศึกษาแปลความหมายและประเมินค่าทางธรณีวิทยา
๕. วิเคราะห์ตัวอย่างทางธรณีวิทยา
๖. จัดทำรายงานผลการสำรวจเบื้องต้นและช่วยทำแผนที่ทางธรณีวิทยา
๗. ศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยา

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ด้านธรณีวิทยา
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจ เป้าหมายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ – บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ – มีจิตสำนึกในการให้บริการ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สูงลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้เรียงลำดับผู้ได้คะแนนสมรรถนะความรู้มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะความสามารถหรือทักษะมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะ คุณลักษณะมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเป็นสำคัญ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี ทางวิศวกรรม
อุตสาหการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. พิจารณาแบบข้อเสนอการผลิตร่วมกัน (unitization)
๒. พิจารณากำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ
๓. พิจารณาการขออนุมัติสละหลุมหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นหลุมอัดน้ำ
๔. วิเคราะห์การลงทุนของโครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
๕. ติดตามตรวจสอบความสามารถในการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิต
ปัจจุบัน
๖. พิจารณากำหนดพื้นที่ผลิต
๗. ตรวจสอบปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศ
๘. สำรวจ พัฒนา ผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก
๙. ศึกษา ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เช่น หม้อน้ำ (Boiler)
สำหรับโรงงานหรือโรงไฟฟ้า การปรับปรุงคุณภาพถ่านหินให้ดีขึ้น เป็นต้น

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจ เป้าหมายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ – บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ – มีจิตสำนึกในการให้บริการ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สูงลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้เรียงลำดับผู้ได้คะแนนสมรรถนะความรู้มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะความสามารถหรือทักษะมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะคุณลักษณะมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า โดยพิจารณาจาก วันที่รับสมัครเป็นสำคัญ

สมัครงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ งานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคร สอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2557 สอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 57 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments