กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12,14 พ.ย. -17,18พ.ย. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)


ฝากประชาสัมพันธ์

“กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17002 หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12,14 พ.ย. – 17,18พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครสอบราชการทหาร   ประกาศ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน และ ส.ต.กองประจำการ เพื่อรรจุเข้ารับราชการนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 21 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร   
1.1 ตำแหน่งช่างยนต์ จำนวน 6 อัตรา
– ช่างยานยนต์ล้อ ร.12 พัน.1 รอ. 1 อัตรา
– ช่างยานยนต์ล้อ ร. 12 พัน.2 รอ. 2 อัตรา
– ช่างยานยนต์สายพาน ร.12 พัน.3 รอ. 2 อัตรา
– ช่างยานยนต์ ป.พัน.2 รอ. 1 อัตรา
– ช่างซ่อมวิทยุ ร.12 รอ. 1 อัตรา
1.2 เสมียน จำนวน 5 อัตรา
– เสมียนพิมพ์ดีด ฝกพ.พล.ร.๒ รอ. 1 อัตรา
– เสมียนกองร้อย ร้อย.ตถ.๒ พล.ร.๒ รอ. 1 อัตรา
– เสมียน พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.๒ รอ. 2 อัตรา
– เสมียนพระธรรมนูญ ร.12 รอ. 1 อัตรา
1.3 พลวิทยุ ช.พัน.๒ รอ. 1 อัตรา
1.4 พลสูทกรรม ป.พัน.๒ รอ. 1 อัตรา
1.5 พลขับ จำนวน 7 อัตรา
– พลขับรถ ม.พัน.๓๐ พล.ร.๒ รอ. 1 อัตรา
– พลขับรถ ส.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. 2 อัตรา
– พลขับรถ ร.๒ รอ. 1 อัตรา
– พลขับรถ ร.๑๒ พัน.๑ รอ. 2 อัตรา
– พลขับรถ ร.๑๒ พัน.๒ รอ. 1 อัตรา

2.คุณสมบัติผู้สมัคร
     2.1 เป็นบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน และส.ต.กองประจำการ 
     2.1.1 บุคคลพลเรือนชายมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และงดรับผู้ที่เกิด พ.ศ. 2537-2538 ซึ่งจะเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และงดรับบุคคลจำพวกที่ 2,3,4
     2.1.2 ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2528 – 2539)
     2.1.3 ส.ต.กองประจำการ ที่จะครบปลดใน เดือน พ.ย. 2557 และครบกำหนดปลด ใน พ.ค. 2558 
     2.2 ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน นายตำรวจสัญญาบัตร และนายตำรวจประทวน  ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผุ้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
     2.3 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ชัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
     2.4 บุคคลที่มีรายสักตามร่างกาย ต้องอยู่ภายในร่มผ้า และมีลักษณที่ไม่มีขนาดใหญ่จนน่าเกลียด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
     2.5 ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่บกพร้องศีลธรรม และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ประพฤติตัวเป็นภัยต่อสังคม
     2.6 ทหารกองหนุน ที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. งดรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. คุณสมบัตตเฉพาะตำแหน่ง
     3.1 ตำแหน่ง ช่างยายนต์ล้อ ,ช่างยานยนต์สายพาน    
– เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษานักวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5  หรือบุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (งดรับพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2537-2538)
– มีความรู้ประกาศรียบัตรวิชาชีพ (จบการศึกษา ม.3 แล้วศึกษาต่อในระดับ ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม หรือเครื่องกล สาขาช่างยนต์  ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
     3.2 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ
– เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษานักวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5  หรือบุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (งดรับพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2537-2538)
– มีความรู้ประกาศรียบัตรวิชาชีพ (จบการศึกษา ม.3 แล้วศึกษาต่อในระดับ ปวช.) ประเภทสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ตามแผนการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
     3.3 ตำแหน่งเสมียน ,เสมียนกองร้อย , เสมียนพิมพ์ดีด และ เสมียนพระธรรมนูญ
– เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษานักวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5  หรือบุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (งดรับพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2537-2538)
– มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ต้น) ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
– มีความรู้ทางด้านพิมพ์ดีด และ คอมพิวเตอณ์ เบื้องต้น
     3.4 ตำแหน่ง พลวิทยุ  
– เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษานักวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5  หรือบุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (งดรับพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2537-2538)
– มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ต้น) ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
– มีความรู้ในการใช้วิทยุ  โทรศัพท์  และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
     3.5 ตำแหน่ง พลสูทกรรม
– เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษานักวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5  หรือบุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (งดรับพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2537-2538)
– มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ต้น) ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
– มีความรู้ทางด้านโภชนาการ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
     3.6 ตำแหน่ง พลขับ   
– เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษานักวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5  หรือบุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (งดรับพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2537-2538)มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ต้น) ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
– มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น  และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบกแล้ว

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
     4.1 สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมฉบับจริง
     4.2 สำเนาทะเบีนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด พร้อมฉบับจริง
     4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
     4.5 สำเนาใบสำคัญทางทหาร พร้อมฉบับจริง ดังนี้
     4.5.1 กรณ๊ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ใช้หนังสือสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) และหนังสือรับรองพฤติกรรมจากหน่วยต้นสังกัด โดยผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรอง
     4.5.2 ผู้สำเร็จการนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5  ใช้หนังสือสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จากกรมการรักษาดินแดน หรือ หน่วยบัญชาการรรักษาดินแดน
     4.5.3 บุคคลพลเรือนผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ใบแบบรับรอง (สด.43) และ ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)  ใช้สำหรับกรณีสมัครตำแหน่งช่าง)
     4.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น
     4.7 สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์จากกรมกรขนส่งทางบก (เฉพาะตำแหน่งพลขับรพ) พร้อมฉบับจริง

5. กำหนดการดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือก ฯ 
     5.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 14 และ 17 – 18 พ.ย.57 ในวันและเวลาราชการ  ณ กองบัญชาการพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
     5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันพุธที่ 20 พ.ย.57  ณ โรงพลศึกษากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  
     5.3 สอบภาควิชาการในวันศุกร์ที่ 21 พ.ย.57
     5.4 ประกาศผลการสอบภาควิชาการ ในวันพุธที่ 26 พ.ย.57
     5.5 ทดสอบร่างกายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย.57
     5.6  ตรวจร่างกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย.57
     5.7 สอบภาคปฏิบัติในวันศุกร์ ที่ 28 พ.ย.57
     5.8 สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค.57
     5.9 ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 ( ขั้นสุดท้าย) ในวันพุธที่ 3 ธ.ค.57  ณ โรงพลศึกษา กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 

3. สนใจสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี (ฝ่ายกำลังพล)  ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230 โทรศัพท์  037 471438 ต่อ 63311 ในเวลาราชการ

สมัครงาน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ งานราชการ ปราจีนบุรี กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ รับสมัคร สอบ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ 2557 สอบ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ 57 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments