สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 พ.ย. 2557  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16934 หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร
วันที่ประกาศ 30/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหาร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การพัฒนาองค์กรหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหากมีประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ intervention, เครื่องมือด้านการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน
2 การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอทั้งด้านการพูดและการเขียน
3 การวิเคราะห์ข้อมูล
4 การบริหารจัดการโครงการ
5 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาองค์กรต่างๆ
6 ความรู้ด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษา วินิจฉัยองค์กร เพื่อวางแผน และดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร และ พัฒนาบุคลากรขององค์กร
2 ประสานงานและดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาองค์กรตามนโยบายของ สวทช. เช่น ระบบคุณภาพ ISO 9001
3 วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนจัดทำและนำเสนอรายงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า
4 ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5 นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการทำงาน ระบบใหม่ ๆ ด้านพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและผลผลิตในองค์กร
6 ดูแลและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
7 การตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัย (ถูกต้อง ครบถ้วน)


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก
วันที่ประกาศ 31/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดูแลเครื่องมือทดสอบของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2 ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ โดยรับผิดชอบดูแลเครื่อง GFAAS และ ICP
3 บันทึกผลการทดสอบ
4 จัดเก็บเอกสารตามระบบ ISO9001 / ISO17025


วิศวกร/ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน
วันที่ประกาศ 31/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมยานยนต์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ด้าน การทำงานของเครื่องยนต์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม การใช้งานเชื้อเพลิงชีวภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบชีวมวล เช่น Bio-Oil Separator และ empty palm fruit bunch gasifier
2 ปฏิบัติงานด้านดูแลเครื่องมือเชิงกลต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
3 ให้คำปรึกษาและนำเยี่ยมชม แก่บุคคลที่สนใจ


วิศวกร/หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน
วันที่ประกาศ 31/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะการใช้โปรแกรม Solidwork , Visio
2 มีความเชี่ยวชาญในการเขียนแบบทางวิศวกรรม การออกแบบเครื่องจักรกล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ถอดแบบเครื่องจักรกล
2 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล
3 รวบรวม แก้ไข และจัดระเบียบแบบทางวิศวกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานการเขียนแบบ
4 ประสานงานกับทีมงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
5 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ตามภาระกิจ
6 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกร/งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วันที่ประกาศ 25/06/2012

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : Computing Science
เกรดเฉลี่ย : ไม่ระบุ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP, ASP, MET, JAVA

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ความรู้เบื้องต้นด้านมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานสากล และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
2 ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ICT
3 มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 จัดทำ coding/ programming ตามกรอบการวิเคราะห์ออกแบบ
2 แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบสารสนเทศ
3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Programming ของระบบ
4 ทดสอบตามแผน และจัดทำแผนการทดสอบระบบงาน


วิศวกร/ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย
วันที่ประกาศ 31/10/2014

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล เน้น Material
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ หรือที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะ (เน้นงานหล่อโลหะ โลหะผงวิทยา และการออกแบบ) ทั้งในส่วนของการทดลองและการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้
2 มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ เช่น Unigraphics, Solidworks, หรือมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมที่มีลักษณะใกล้เคียง
3 สามารถใช้งานโปรแกรม CAE เช่น ABAQUS, Magmasoft, Procast หรือมีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมที่มีลักษณะใกล้เคียง
4 มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้นรูปโลหะ โดยเน้นที่กระบวนการหล่อโลหะ และการขึ้นรูปโลหะผง
5 มีทักษะภาคการปฏิบัติงานจริงในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
6 มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ
7 สามารถอ่าน เขียน ฟัง พูดภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะ


วิศวกร/หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน
วันที่ประกาศ 31/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ
 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะการใช้โปรแกรม Solidwork , Visio
2 มีความเชี่ยวชาญในการเขียนแบบทางวิศวกรรม การออกแบบเครื่องจักรกล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ถอดแบบเครื่องจักรกล
2 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล
3 รวบรวม แก้ไข และจัดระเบียบแบบทางวิศวกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานการเขียนแบบ
4 ประสานงานกับทีมงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
5 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ตามภาระกิจ
6 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกร/งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วันที่ประกาศ 25/06/2012

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : Computing Science
เกรดเฉลี่ย : ไม่ระบุ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP, ASP, MET, JAVA

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ความรู้เบื้องต้นด้านมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานสากล และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
2 ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ICT
3 มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 จัดทำ coding/ programming ตามกรอบการวิเคราะห์ออกแบบ
2 แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบสารสนเทศ
3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Programming ของระบบ
4 ทดสอบตามแผน และจัดทำแผนการทดสอบระบบงาน


วิศวกร/ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย
วันที่ประกาศ 31/10/2014

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล เน้น Material
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ หรือที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะ (เน้นงานหล่อโลหะ โลหะผงวิทยา และการออกแบบ) ทั้งในส่วนของการทดลองและการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้
2 มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ เช่น Unigraphics, Solidworks, หรือมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมที่มีลักษณะใกล้เคียง
3 สามารถใช้งานโปรแกรม CAE เช่น ABAQUS, Magmasoft, Procast หรือมีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมที่มีลักษณะใกล้เคียง
4 มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้นรูปโลหะ โดยเน้นที่กระบวนการหล่อโลหะ และการขึ้นรูปโลหะผง
5 มีทักษะภาคการปฏิบัติงานจริงในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
6 มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ
7 สามารถอ่าน เขียน ฟัง พูดภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะ


ผู้ช่วยวิจัย/หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วันที่ประกาศ 17/07/2011

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เคมี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : พอลิเมอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน :

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในงานด้านการตรวจวินิจฉัย sensor
2 Surface modification of materials
3 งานวิจัยอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์
วันที่ประกาศ 31/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี , วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office
2 มีทักษะการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติงานวิจัย เสนอความคิด และแก้ปัญหางานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก สวทชง
3 บันทึก รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
4 นำเสนอผลงาน เผยแพร่ผลงานในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติ


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
วันที่ประกาศ 31/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Polymer Science & Engineering
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 งานวิจัยพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ โดยเน้น Plastics Compounding Processing
2 วิเคราะห์ ทดสอบ สมบัติของวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล และจัดทำรายงาน รวมถึงงานบริการด้านเทคนิค
3 ควบคุมและดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (การผสมการขึ้นรูปพลาสติก หรือเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ)
4 เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือยื่นจดสิทธิบัตร
5 สามารถนำเสนอผลงานในเวทีการประชุมทางวิชาการ หรืองานสัมมนา


วิศวกร/งานวิศวกรรมและบริการอาคาร
วันที่ประกาศ 31/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานทั้งส่วนงานที่รับผิดชอบและงานที่ต้องติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 จัดทำแผนและงบประมาณในงานที่รับผิดชอบรวมถึงการควบคุมต้นทุนสำหรับการบริหารอาคาร
2 วางแผน ควบคุม และดูแลระบบงานซ่อม ระบบประกอบอาคารบำรุงตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
3 ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4 บริหารจัดการด้านพลังงานและเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
5 รวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมของระบบประกอบอาคาร และปรับปรุง
6 วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานบริหารอาคารและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
7 ออกแบบตกแต่งพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างตกแต่ง ปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนด
8 ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมให้เป็นไปตามขั้นตอนของระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน มอก.18001 มาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9 จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สรุปการใช้สาธารณูปโภค รายงานการอนุรักษ์พลังงาน
10 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกร/ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย
วันที่ประกาศ 31/10/2014

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล (เน้น Material Processing, Metal Casting, Power Metallurgy) หรือ วิศวกรรม วัสดุศาสตร์ เน้น ด้านโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะหรือที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะได้ (เน้นงานหล่อโลหะ โลหะผงวิทยา และการออกแบบ) ทั้งในส่วนของการทดลองและการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้
2 มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ เช่น Unigraphics Solidworks หรือมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมที่มีลักษณะใกล้เคียง
3 มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตขึ้นรูปโลหะ โดยเน้นที่กระบวนการหล่อโลหะ และการขึ้นรูปโลหะผง
4 มีทักษะในภาคการปฏิบัติงานจริง ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
5 มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ
6 สามารถ อ่าน ฟัง พูด เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล
วันที่ประกาศ 03/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์
2 ความรู้ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
3 ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
4 ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5 ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
6 ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
7 ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ กิจกรรมขนาดเล็กและกลางที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคลให้แล้วเสร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
2 ติดตาม รวบรวมข้อมูลของโครงการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้า สนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาระบบ การปรับปรุงโครงการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
3 คิดริเริ่ม และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง เครื่องมือ วิธีการทำงาน และระบบต่างๆที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคล
4 อธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ งานในความรับผิดชอบ ที่แสดงความเชื่อมโยงไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ที่ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
5 ถ่ายทอด นำเสนอข้อมูล ความรู้ที่ซับซ้อน เชิงเทคนิค ผลงานของตนเองให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้
6 จัดทำคู่มือและรวบรวมความรู้ในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลไว้กับองค์กร
7 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และแก้ปัญหาในขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบงานบรรลุวัตถุประสงค์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล
วันที่ประกาศ 03/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์
2 ความรู้ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
3 ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
4 ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5 ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
6 ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
7 ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ กิจกรรมขนาดเล็กและกลางที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคลให้แล้วเสร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
2 ติดตาม รวบรวมข้อมูลของโครงการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้า สนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาระบบ การปรับปรุงโครงการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
3 คิดริเริ่ม และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง เครื่องมือ วิธีการทำงาน และระบบต่างๆที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคล
4 อธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ งานในความรับผิดชอบ ที่แสดงความเชื่อมโยงไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ที่ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
5 ถ่ายทอด นำเสนอข้อมูล ความรู้ที่ซับซ้อน เชิงเทคนิค ผลงานของตนเองให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้
6 จัดทำคู่มือและรวบรวมความรู้ในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลไว้กับองค์กร
7 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และแก้ปัญหาในขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบงานบรรลุวัตถุประสงค์


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ
วันที่ประกาศ 03/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Engineering, Bioinformatics
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : sequence analysis, database, software development

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและจัดตั้งฐานข้อมูลของอ้อย ในโครงการ การระบุยีนที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำตาลและคุณลักษณะที่ดีทางการเกษตรในอ้อย โดยใช้เทคนิค RNA-seq ในการศึกษาการแสดงออกของยีนทั้งจีโนม


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง
วันที่ประกาศ 26/04/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ประมง
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน :

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 เลี้ยงกุ้งกุลาดำในบ่อพลาสติกจากระยะ PL15 จนเป็นพ่อแม่พันธุ์อายุ 14 เดือน
2 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และ อัตรารอดของกุ้งทุกครอบครัวทุกเดือน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 03/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล วิศวกรรม Automation หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์โครงการด้านเครื่องจักรกล วิศวกรเครื่องกล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้า ตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านเครื่องกลและ Automation ร่วมกับผู้จัดกา และผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมการประชุมหารือ / สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3 รับผิดชอบการวางแผนการปฎิบัติงาน แผนงานโครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 03/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : อักษรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : งานธุรการ, งานบริหารทั่วไป, การจัดการประชุม / สัมมนา

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการจัดเตรียมเอกสาร ดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม
2 มีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฎิบัติ / แนวปฎิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในระดับต้น
5 มีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 รับผิดชอบการจัดประชุม รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ลงรับเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดส่งเอกสารออกทางไปรษณีย์ / พนักงานส่งเอกสาร
2 รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุสำนักงาน /อุปกรณ์สำนักงาน ให้พอเพียงเหมาะสมกับการใช้งานของฝ่าย
3 รับผิดชอบดำเนินการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
5 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน สวทช.และภายนอกองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานใน CPMO สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 ริเริ่ม พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อให้การบริหารงานถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช
วันที่ประกาศ 03/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : Plant molecular biology

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินงานวิจัยด้านอณูชีววิทยาในพืช
2 เดินทางติดต่อ แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับผู้ร่วมโครงการวิจัยที่สังกัดสถาบันวิจัย / มหาวิทยาลัย
3 วงาแผนการทดลอง แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ผลการทดลอง และเขียนรายงานสรุปผลการทดลอง


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ
วันที่ประกาศ 03/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การประมง
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ทางทะเล, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดูแลสัตว์ทดลอง เตรียมอาหารทดลอง และจัดการระบบน้ำในงานทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำ
2 จดบันทึกข้อมูลพฤติกรรม และปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลอง
3 ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัติการ และจัดเตรียมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในงานทดลอง จัดเตรียมสารเคมีเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์
5 เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


นักวิเคราะห์/งานแผนกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 03/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : การจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การประเมินผลกระทบโครงการในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการจัดทำฐานข้อมูล มีทักษะด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี
2 มีความสามารถในการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงงานได้ดี
4 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานเพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานวิจัย
2 จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอผู้บริหารใช้ในการพิจารณาแนวทางการบริหารงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 วิเคราะห์ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่โครงการวิจัย


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 03/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Molecular Biology (ด้านสัตว์),Genetic (พันธุศาสตร์),ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านการเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์(พืชและสัตว์)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสือค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านพืช ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ
3 จัดเตรียมการประชุมหารือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4 รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน


นักวิจัย/ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์
วันที่ประกาศ 05/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี วิศวกรรมเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : ในงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์วัสดุ ขึ้นรูปชิ้นงาน เครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆของวัสดุ
2 มีความรู้เบื้องต้นในการประกอบอุปกรณ์ทางวิศวกรรม
3 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี (การฟัง การพูด การเขียน การอ่าน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 บริหารโครงการวิจัยขนาดเล็ก ปฏิบัติงานวิจัย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการ
2 ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก สวทช. เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
3 บันทึก รวบรวมข้อมูล ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานวิจัย โครงการวิจัยที่รับผิดชอบให้เสร็จตามแผน
4 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน นำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือยื่นขอจดสิทธิบัตร
5 นำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น รับจ้างวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เป็นต้น


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานอุตสาหกรรมการผลิต
วันที่ประกาศ 05/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : Administration
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารงานทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
2 มีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรม
3 มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9001:2000
4 มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
5 สามารถพิมพ์ดีด ใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word,Excel,Power point และสามารถสื่อสารค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินงานและประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและบริการภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนงานบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง
2 รวบรวมข้อมูลผลงานของกลุ่มและจัดทำรายงาน ผลงานของกลุ่ม รายเดือน รายไตรมาศ และรายปี
3 ดำเนินการด้านงานสารบรรณ (การร่างหนังสือ จัดทำเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ)
4 ช่วยดำเนินการ และประสานการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกสถานที่


วิศวกร/งานระบบคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ 06/11/2014

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่อแม่ข่าย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ของศูนย์ฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2 ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย รวมทั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
3 วิเคราะห์หาสาเหตุ (root cause) และแก้ไขปัญหาเชิลึกที่เกิดขึ้น ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
4 จัดทำ User Account และกำหนด User Authorization ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
5 จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
6 ดูแลและตรวจสอบการสำรองข้อมูล รวมทั้งดำเนินการกู้ข้อมูล
7 เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Vulnerability/Patch Management) รวมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวัง ทดสอบช่องโหว่ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย


นักวิชาการ/ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
วันที่ประกาศ 07/11/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ทุกสาขา
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าและความขัดแย้งได้
2 ทักษะในการเป็นผู้นำกิจกรรมหรือถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
2 สื่อสารและประสานงานชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานภายในและภายนอก สวทช. เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
3 จัดทำสื่อและเอกสารสำหรับเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ และสามารถเขียนหลักสูตรสำหรับกิจกรรมการอบรมสู่สาธารณะได้
4 สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา และระยะเวลาหลายวันได้ และสามารถทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments