ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -13 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารสื่อดิจิตอลสาขา


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16932 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารสื่อดิจิตอลสาขา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

ดูแล บริหารจัดการ วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบการจัดผังรายการการนำเสนอสื่อ ในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารและพันธมิตรธุรกิจให้กับลูกค้า ผ่านระบบ Digital Signage ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดูแลบริหารจัดการ วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบการจัดผังรายการการนำเสนอสื่อ ในส่วนของการมอบนโยบายจากผู้บริหาร ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารและพันธมิตรธุรกิจให้กับพนักงาน ผ่านระบบ Digital Signage ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำสื่อ (Content) สำหรับพนักงานและลูกค้า เพื่อนำเสนอผ่านระบบ Digital Signage
ดูแลและบริหารจัดการด้านการดำเนินการของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Digital Signage ทั้งในส่วนที่เพื่อใช้ในการติดตั้ง การบริหารจัดการและการจัดทำสื่อ (Content) สำหรับลูกค้าและพนักงาน เพื่อนำเสนอผ่านระบบ Digital Signage
เสนอแนะ ปรับเปลี่ยนและบริหารจัดการจุดติดตั้งระบบ Digital Signage ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งานระบบ Digital Signage เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประสานงาน ดูแล บริหารจัดการและติตามการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Digital Signage ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดำเนินการด้านงบประมาณ การติดตั้ง การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Digital Signage ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของธนาคาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autodesk Maya, After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, Microsoft Word, Excel
มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
 

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments