ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -18 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริการตลาดทุน


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16931 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการตลาดทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. บันทึกข้อมูลในระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

2. ดำเนินการรับ – ส่ง และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

3. จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร

4. จัดทำ ปรับปรุง และรวบรวมคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ของฝ่ายงาน

5. ดำเนินการด้านการพนักงาน ประสานงานการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน งบประมาณ สารบรรณ และพัสดุ

งานหลักทรัพย์บริการ (Custodian)
6. ดำเนินการด้านธุรกิจสัมพันธ์และการเงิน (Settlement and Treasury) ของลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชีกองทุนพร้อมติดตามเอกสารให้ครบถ้วน รวมทั้งดูแลรายการบัญชีเงินฝาก พร้อมกระทบยอดเงินในแต่ละวัน บันทึกบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของกองทุนเข้าระบบ ตลอดจนทำรายการส่งมอบ รับมอบการชำระเงินให้ลูกค้าและคู่ค้า

7. ดูแลจัดเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างๆ ของลูกค้า พร้อมจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

8. ดำเนินการรับและส่งมอบ รับโอนเอกสารสำคัญ และชำระราคาหลักทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน

9. จัดทำรายการส่งมอบ รับมอบและกระทบยอดหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ให้ถูกต้องและทันตามเวลาที่บริษัทศูนย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) กำหนด

งานผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม (Mutual Fund Supervisor)
10. ดำเนินการสร้างข้อมูลต่างๆ ในระบบ รวมทั้งตรวจสอบและจัดทำมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ ตรวจสอบอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและกฎหมายกำหนด ตรวจสอบการเพิ่มลดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ถูกต้อง และตรวจสอบค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของกองทุน

11. รวบรวมข้อมูลและจัดทำราคายุติธรรมของหลักทรัพย์ ในกรณีมีการขอความเห็นชอบราคายุติธรรม

12. จัดทำสัญญาและหนังสือมอบอำนาจ รวมทั้งสรุปสาระของกองทุนรวมและบันทึกในระบบ

13. ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม (Fund Supervisor) และดูแลบริษัทจัดการ ให้จัดการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน กลต.

14. ดูแลการลงทุนของกองทุนให้มีอัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามโครงการและกฎหมายกำหนด รวมทั้งตรวจสอบประกาศมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนให้ถูกต้อง ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

15. แจ้งบริษัทจัดการและรายงานสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งติดตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานทราบ

งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ (Registrar)
16. ตรวจสอบเอกสารการจองซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า การบันทึกข้อมูลของลูกค้าผู้จองซื้อหลักทรัพย์ และการชำระเงินจองซื้อหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วน

17. ประสานงานกับสาขาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการประสานงานการจัดสรรจองซื้อหลักทรัพย์ตลอดจนดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้กับผู้จองซื้อหลักทรัพย์

18. จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้จองซื้อหลักทรัพย์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกธนาคาร

19. ดำเนินการเป็นนายทะเบียนสำหรับการออกหลักทรัพย์โดยทั่วไป และหลักทรัพย์ของธนาคาร รวมทั้งจัดทำทะเบียนและแฟ้มข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

20. ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อคำนวณสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ และการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนหลักทรัพย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

21. จัดเก็บรวมรายงานแสดงฐานะของผู้ออกหลักทรัพย์ ประกาศจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผลประจำปี

22. ดำเนินการโอนเงินปันผล ดอกเบี้ย เงินต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

23. ดำเนินการเป็นนายทะเบียนให้แก่สมาชิกกองทุน และการจัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

24. คำนวณจำนวนหน่วยลงทุน และทำการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน ให้กับสมาชิกกองทุน

25. ประสานงานกับคณะกรรมการกองทุน และการจัดทำรายงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย

งานผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bond Representative)
26. เป็นตัวแทนในการติดตามผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

27. ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในการตรวจสอบงบการเงิน และรายงานประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้

28. ดำเนินการเรียกร้องสิทธิแทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ

– มีทักษะด้านการวิเคราะห์และนำเสนอ

– มีความรู้ด้านหลักทรัพย์

– มีประสบการณ์ผ่านงานด้าน Custodian จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments