งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16928 หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


จ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานกิจกรรมการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ร่วมออกแบบและดำเนินโปรแกรมส่งเสริมการตลาดและการขาย (Sales Promotion Campaign) และจัดกิจกรรมการตลาดในภาพรวมองค์กร (Corporate Event) รวมถึงจัดนิทรรศการแสดงสินค้า / บริการ เช่น Money Expo, Thailand Smart Money, Set In The City เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจและต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร สร้างโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความผูกพันและภักดี (Retention & Loyalty) รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสื่อสารการตลาด (IMC Committee) เพื่อใช้ในการขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตรงตามระเบียบของธนาคาร
รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการตลาด
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร
มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

หน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ1-4
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจาก Business Requirement และนำมาแปรผลให้อยู่ในรูป Functional Specification ให้ผู้พัฒนาระบบในการพัฒนางานให้กับธนาคาร
2. จัดทำแผนการทดสอบ (Test Scenario) และวางแผนการทดสอบ (SIT) ตามเอกสารความต้องการของลูกค้า (Requirement)งานด้าน System Analyst
3. วิเคราะห์และนำความต้องการทางธุรกิจมาแปลงให้เป็นข้อกำหนดความต้องการ (Functional Requirement) และเอกสารรายละเอียดทางด้านเทคนิคของระบบ (Functional Specification)
4. จัดทำหน้าจอ Step Screen (หน้าจอเสมือนการใช้งานจริง) ตาม Functional Specification หรือ Application Prototype เพื่อยืนยันความถูกต้องในการพัฒนากับทีมวิเคราะห์ธุรกิจและ User ผู้ใช้งานก่อนนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นระบบงานด้านผลิตภัณฑ์และระบบงานผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการขายและรองรับความต้องการของธุรกิจ
5. เป็นศูนย์กลางให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงการแก้ปัญหาภายหลังการใช้บริการระบบงานของธนาคาร ในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานภายในธนาคาร โดยรับแจ้งและแก้ไขปัญหาในการใช้บริการ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก
6. รวบรวมข้อมูลการใช้บริการและปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้าสาขาและหน่วยงานภายในธนาคารโดยรับแจ้งปัญหาผ่านช่องทางการรับข้อมูลของธนาคาร
7. วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อประสานงานและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ในความรับผิดชอบต่อไป
8. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข (FAQ) เพื่อรวบรวมเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการสนับสนุนงาน
9. ประเมินผลก่อนและหลังการให้บริการ ติดตามผลการใช้บริการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการใช้ระบบงานของธนาคารในความรับผิดชอบ
10. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการ Implement ระบบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดทำและจัดส่งรายงาน ที่เกี่ยวกับการ Implementระบบงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. จัดทำแผนการออกผลิตภัณฑ์ (Product Release Plan) พร้อมรายงานความคืบหน้าของการพัฒนารวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารจัดการโครงการสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป
12. ทดสอบความถูกต้องของการพัฒนา (SIT) ของระบบงานต่างๆ ก่อนนำขึ้นระบบ UAT เพื่อให้ทีมวิเคราะห์ธุรกิจร่วมกับ User ผู้ใช้ระบบงานทำการทดสอบ (UAT) เพื่อให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับ IT User Requirement รวมถึงการทดลองใช้งานจริงก่อน Implement
13. ประสานงานกับ KTBCS ด้าน Operation & Maintenance
14. รวบรวม และกลั่นกรองงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารสายงาน พร้อมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหาร การตัดสินใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
15. จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
16. จัดทำและปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้านการพัฒนาวิเคราะห์และออกแบบ User Interface หรือความรู้ในด้านการทดสอบและควบคุมคุณภาพของระบบ (Product Testing & QC)
– มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ
– มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคารผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
– มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและโปร่งใสรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่บริการจัดการทางการเงิน (Sale Cash Management)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) การให้บริการ และข้อเสนอสำหรับลูกค้าในความรับผิดชอบ ออกเยี่ยมลูกค้าและจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อจัดทำแผนการติดตั้ง และแนะนำบริการจัดการทางการเงินให้กับลูกค้า ให้สอดคล้องกับแผนการขายรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และสรุปปัญหาในการติดตั้งระบบบริการจัดการทางการเงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือทางด้านการขาย หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล
ทดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Chrome


เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management Implementation Officer)
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาภายหลังการใช้บริหารผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่สาขาและหน่วยงานภายในธนาคาร และลูกค้าหน่วยงาน โดยรับแจ้งและแก้ไขปัญหาในการใช้บริการ
รวบรวมข้อมูลการใช้บริการ และปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้า สาขาและหน่วยงานภายในธนาคาร โดยรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ผ่านช่องทางการรับข้อมูลของธนาคาร
ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ลูกค้า Corporate โดยเป็น Second Line ให้กับทีม 1551 กรณีลูกค้าต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ดูแลและสนับสนุนกลุ่มลูกค้า Cash Management ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ประสานงานระหว่างสาขา ลูกค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข และปรับปรุงคืนเงิน และ/หรือ ขอตัดบัญชีลูกค้ากรณีที่ลูกค้าตัดบัญชีโดยไม่ได้รับชำระเงินหรือบริการ เนื่องจากการชำระผิดบริษัท หรือผิดพลาดทางการเงิน ในบริการด้าน Cash Management
ประสานงานและจัดส่งข้อมูลวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบต่อไป
สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข(FAQ) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเป็นศูนย์กลางของข้อมูลผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
ติดตามผลการใช้บริการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการใช้บริการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
จัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า เพื่อชักจูงและกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการ Cash Management ของธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
มีทักษะด้านการประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

การรับสมัครและการคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็น การดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


ทีมผลิตภัณฑ์เงินฝาก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฎิบัติหน้าที่ คิดค้นพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก ผ่านช่องทางสาขา ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ และธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถแข่งขันกับธนาคารคู่แข่งได้

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจธนาคาร
มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง การนำเสนอ และการวิเคราะห์
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่ให้ข้อมูล ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า Netbank และผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น โทรศัพท์ Facetime (ทำงานเป็นกะ ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
หากมีประสบการณ์ทางด้านบริการลูกค้า (Teller) จากสถาบันการเงินอื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

รับสมัครเป็นจำนวนมาก!

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Chrome

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments