รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย,ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุง),เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง


ฝากประชาสัมพันธ์

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16764 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย,ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุง),เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ความรับผิดชอบหลัก
-จัดทำ พัฒนา ดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
-ปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
-ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
-มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ในตำแหน่งงานบริหารเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ หรือ มีประสบการณ์ในระบบรางอย่างน้อย 2 ปี
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานดี
-มีความตระหนักในความปลอดภัยสูงสามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ดีเยี่ยม และภาษาอังกฤษได้ดี
-มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดี มีความพร้อมสำหรับงานบริการรถไฟฟ้า


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
    ติดตามและรายงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแผนกทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น(Reliability)  ความพร้อมใช้งาน (Availability)  และความปลอดภัยงานระบบ (System Safety) ของรถไฟฟ้าใต้ดิน
    ตรวจสอบรายการอันตรายในทะเบียนอันตราย (Hazard log) และปฏิบัติตามกลไกการบริหาร (Management Mechanism) เพื่อระบุความเสี่ยง (Hazard Identification) ที่มีอยู่ในระบบเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
    ตรวจประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Audit) การปฏิบัติงานประจำวันทั่วไปในระบบการเดินรถ (Railway Operation)  และงานซ่อมบำรุง (Maintenance Works)
    ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั่วไป (Safety and Environment Surveillance)
    ตรวจสอบหลักฐานและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวขอ้งกับความปลอดภัย ภายใต้การชี้แนะของผู้จัดการแผนกประกันความปลอดภัย
    ทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระบบการเดินรถตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การชี้แนะของผู้จัดการแผนกประกันความปลอดภัย
    ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำแผนงานส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
    ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ในระบบราง อย่างน้อย 1 ปี
    อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
    มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งงานเอกสารที่เกี่ยว หรืองานด้านวิศวกรรม
    มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
    มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดี
    เป็นผู้มีสุขภาพดี   สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ
    มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 


ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุง)
ตำแหน่งช่างเทคนิค (Facility)
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– ควบคุมและดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์, สุขาภิบาล และงานอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสถานรถไฟฟ้า MRT
– ซ่อมบำรุงรักษาระบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมและระบบน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
– ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงของผู้รับเหมา
– บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้สมัคร:-
– เพศชาย อายุระหว่าง 23-28 ปี
– จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
– สามารถทำงานเป็นกะได้ (มี 3 กะ เช้า/บ่าย/ดึก)
– สุขภาพแข็งแรง

 สวัสดิการของบริษัท:-
ค่ากะ/เครื่องแบบพนักงาน/ค่ารักษาพยาบาล/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/บัตรโดยสารรถไฟฟ้าส่วนลด 50%/เงินช่วยเหลือค่าสมรสและค่าคลอดบุตร/ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/เงินปรับประจำปี/เงินบำรุงขวัญ/รถรับส่งจากสำนักงานใหญ่ไปสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมทุกชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน/วุฒิการศึกษา/เอกสารราชการทหาร/รูปถ่าย เข้ามายังแผนกสรรหาและว่าจ้างได้ที่ recruitment@bangkokmetro.co.th หรือ napapornk@bangkokmetro.co.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร. 02-3542000 ต่อ 3101-3103, 3105, 3106

 


เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง
ความรับผิดชอบหลัก
– ดูแลการขับรถไฟฟ้าอยู่ภายในศูนย์ซ่อมบำรุง
– ควบคุมการทำงานของรถซ่อมบำรุง
– ควบคุมรถไฟฟ้า (Passenger Train)ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
– ขับรถไฟฟ้านำผู้รับเหมาเพื่อไปปฏิบัติงานภายในอุโมงค์
– ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลการนำรถไฟฟ้าเข้าจอด, ดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาความสะอาดของรถไฟฟ้า
– ดูแลเกี่ยวความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้อื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า

 คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
– มีประสบการณ์การทำงานในหน้าที่งานซ่อมบำรุง, ควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานบริการ
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
– สามารถทำงานเป็นกะได้์ สุขภาพแข็งแรง

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ รถไฟฟ้ากรุงเทพ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments