สอบ ธ.ก.ส. บัดนี้ –  เตรียมเปิดรับสมัคร พ.ย.-ธ.ค. สอบ ม.ค.58


ฝากประชาสัมพันธ์

“สอบ ธ.ก.ส.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16537 หรือ
เรื่อง: เตรียมเปิดรับสมัคร พ.ย.-ธ.ค. สอบ ม.ค.58
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


[ประกาศรับสมัครเก่า เมื่อต้นปี 2557 เพื่อดูคุณสมบัติและรายละเอียดเบื้องต้น ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 13 -19 ม.ค. 2557  ,งานพัฒนาธุรกิจระดับ 4,และการเงินระดับ 4 อ่านต่อคลิกที่นี่»]

สอบ ธกส.- ฝทน. ได้ขอให้ สพท. เตรียมความพร้อมในการจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานพัฒนาธุรกิจและพนักงานการเงินใหม่ เนื่องจากจะมีการรับสมัครและสอบพนักงานในระยะ 1-2 เดือน (สอบ ม.ค.58 ต้องรับสมัครในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในปีบัญชี 2557 เนื่องจากตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจและพนักงานการเงิน ปีบัญชี 2556 ที่ผ่านมร มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ในบัญชีสำรองน้อยกว่าอัตรากำลังที่ต้องการ จึงกำหนดแผนการดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ในปีบัญชี 2557 โดยคาดว่าจะดำเนินการสอบข้อเขียนประมาณต้นเดือนมกราคม 2558 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสำรองประมาณต้นเดือนมีนาคม 2558

รายละเอียดเฉพาะตำแหน่งเบื้องต้น (ต้องตรวจสอบกับประกาศรับสมัครเมื่อ ธ.ก.ส. ออกประกาศรับสมัครสอบ ธ.ก.ส. แล้ว)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ
ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตรกร ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การชาระหนี้ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรลูกค้าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อดา เนินกิจกรรมการผลิตแปรรูป การตลาดและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชุม สื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคาร สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นงานที่ต้องออกพื้นที่ตามสภาพท้องถิ่นของ แต่ละสาขา จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

2. ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน
ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร ทั้งเงินฝาก เงินกู้ และงานบริการอื่น ๆ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร สื่อสาร ประชาสัมพันธ์นาเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ต้อนรับ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคาร สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เตรียมสอบ ธ.ก.ส.
ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 2. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
 3. ต้องมีประสบการณ์การทางานและหนังสือรับรองการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
 4. ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ตามข้อ 6
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน

 1. ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา ดังนี้
  1. บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร
   การตรวจสอบภายใน หรือ
  2. การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ-การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
  3. เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ
 2. ต้องมีประสบการณ์การทางานและหนังสือรับรองการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
 3. ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ตามข้อ 6
 4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี

คุณสมบัติทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เพศ ชาย/หญิง และมีรายละเอียดการสมัครตามข้อ 6
 2. อายุผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  2. บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสัญญาจ้างประเภทที่ 1 (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557) ซึ่งธนาคารพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทางานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตรเป็นอย่างดี ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. มีสัญชาติไทย
 4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม ประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบาบัด รักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิดโรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 8. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
 10. ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการลงโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
 11. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 12. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
  ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

อัตราเงินเดือน
ธนาคารกาหนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นระดับ 4 เท่านั้น และให้ได้รับเงินเดือนตามที่ธนาคารกาหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ผู้สาเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตรงคุณสมบัติในตาแหน่งที่สมัครตาม ประกาศของธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 2. ผู้สาเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตรงคุณสมบัติในตาแหน่งที่สมัครตาม ประกาศของธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่นาค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม

การสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มี คุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2558-6555, 0-228-0180
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 PHAHOLYOTHIN ROAD, SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND.
TEL. 0-2558-6555, 0-228-0180 FAX : (662) 0-2558-6341, 0-2280-5320 Website: www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน
สมัครงาน ธ.ก.ส.,ธ.ก.ส. เปิดสอบ,สมัครสอบ ธ.ก.ส.,สอบ ธ.ก.ส. 2557

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments