กบข. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  งานบริหารเงินกองทุน,งานบริหารความเสี่ยง,งานกิจกรรมองค์กร,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานบริหาร,อื่นๆ,Thai Administration Service,GPF Property Management


ฝากประชาสัมพันธ์

“กบข.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16451 หรือ
ตำแหน่ง: งานบริหารเงินกองทุน,งานบริหารความเสี่ยง,งานกิจกรรมองค์กร,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานบริหาร,อื่นๆ,Thai Administration Service,GPF Property Management
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


งานบริหารงเินกองทุน 3 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ขอบเขตความรับผิดชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจหลัก และนโยบายทางการเงินการคลัง หรือนโยบายต่าง เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งศึกษากำหนดข้อสมมติฐานของตลาด (Capital Market Assumption) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตอบแทน / ความเสี่ยงขององค์กร ตลอดจน ร่วมวางแผนและกำหนดกลยุทธการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี/โท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุน 4 ปีขึ้นไป
 • ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุน
 • สามารถใช้ MS-Office ได้ดี

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน (Fixed-Income)

ขอบเขตความรับผิดชอบ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ และผู้ออกตราสารหนี้ และความเสี่ยงด้าน Settlement อันเกิดจากคู่ค้าตราสารหนี้ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้จัดการกองทุน และผู้บริหารสำหรับประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และร่วมบริหารกองทุนตราสารหนี้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี ด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การลงทุน หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน และมีทักษะทางด้านการวิเคราะห์
 • มีทักษะในการนำเสนอ และสามารถสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ และบริหารผู้จัดการกองทุน

ขอบเขตความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรฐานในของฝ่ายบริหารผู้จัดการกองทุน ในการบริหารจัดการเงินลงทุนของ กบข. ที่มอบหมายให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริหาร รวมถึงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนภายนอก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและนโยบายการลงทุนที่กำหนด

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการลงทุน การบริหารการเงินและการจัดการ อย่างน้อย 0-2 ปี
 • มีความรู้ด้านตลาดเงิน/ตลาดทุน ทั้งในและนอกประเทศ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดี
 • ถ้าได้รับ CFA Level 1 และสามารถใช้โปรแกรม VBA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

งานบริหารความเสี่ยง 2 ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 • กำหนดแนวทาง วางแผน และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขององค์กร ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว (Strategy Formulation) รวมทั้งดูแลให้องค์กรมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ (Strategy Execution) โดยทำให้การดำเนินงานขององค์กรทุกๆส่วนเป็นไปอย่างประสานงานกัน มีระบบ เป็นขั้นตอน วัดผลและตรวจสอบได้
 • วางแผน กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมให้แก่องค์กร ทั้งด้านการปรับปรุงเทคนิค กระบวนการทำงาน และพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงด้านการพัฒนาโครงการเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย และแผนงานขององค์กร

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี /ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในองค์กรด้านด้านการเงิน อุตสาหกรรมจัดการกองทุน หรือการจัดการลงทุน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การกลั่นกรองแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และสามารถมองภาพรวมเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการสามารถ จัดลำดับก่อนหลังของงาน ทำงานในภาวะความกดดัน และสามารถส่งมอบงานได้ในเวลาที่จำกัด
 • มีภาพลักษณ์ในการเป็นผู้บริหารที่ดี สามารถสร้างความยอมรับนับถือจากผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน และฝ่ายงาน
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะในการบริหารบุคลากรให้มีคุณภาพ
 • มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การเจรจา และกระตุ้นชักจูง
 • มีทักษะการใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส (เลขานุการ)

ขอบเขตความรับผิดชอบ
ดำเนินงานด้านเลขานุการแก่ผู้บริหารกลุ่มงาน ตลอดจนประสานงาน ตรวจสอบสนับสนุนและ ติดตามงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแบ่งเบาภาระในการทำงานของผู้บริหารสายงานเพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขานุการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง 0- 2 ปี
 • มีบุคลิกภาพ มีความคล่องตัวสูง
 • มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
   

งานกิจกรรมองค์กร 1 ตำแหน่ง

เลขานุการ

ขอบเขตความรับผิดชอบ
ดำเนินงานด้านเลขานุการแก่ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนประสานงาน ตรวจสอบสนับสนุนและติดตามงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแบ่งเบาภาระในการทำงานของผู้บริหารให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขานุการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพ มีความคล่องตัวสูง
 • มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีเยี่ยม***

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

ขอบเขตความรับผิดชอบ
· บริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ของ กบข. เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริหารและพัฒนาขีดความสามารถของ ฝ่ายงานและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของ กบข.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
 • มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการบริหารทีมงาน (Managerial Skill)
 • มีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตความรับผิดชอบ
· บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของ กบข.เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ด้านสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร ตลอดจนวางแผน ปรับปรุงพัฒนางานสถาปัตยกรรมระบบงานเทคโนโลยี

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จัดทำกระบวนการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ภาษา วิทยาการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้
 • มีความรู้ด้านการประเมิรความเสี่ยต่อระบบสารสนเทศ
 • มีทักษะในการบริหารทีมงาน (Managerial Skill)
 • มีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอบเขตความรับผิดชอบ
บริหารงาน/ปรับปรุง กำกับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของ กบข.เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ด้านสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร ตลอดจนวางแผน ปรับปรุงพัฒนางานสถาปัตยกรรมระบบงานเทคโนโลยี

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี/โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านนโยบาย กรอบแนวทางการดำเนินงาน และมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประสบการณ์ด้านมาตรฐานสารสนเทศ เช่น ISO/IEC 27001 หรือ ISO/IEC 20000
 • มีความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศ
 • มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

ขอบเขตความรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลระบบ Network และ บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ ตลอดจนประสานงานการซ่อมแซม คอมพิวเตอร์กับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านการติดตั้งระบบ Network และ Configuration ระบบปฏิบัติการ Window, UNIX, Linux
 • และมีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และทักษะในการสื่อความ สามารถนำเสนอได้ดี

งานบริหาร 2 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอบเขตความรับผิดชอบ
ดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM) รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีความสามารถ สอดคล้องกับกลยุทธ์และความต้องการขององค์กร

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล กับสถาบันทางการเงิน และประสบการณ์ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี และให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีม
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงาน
 • มีทักษะในการสื่อสาร ได้เป็นอย่างดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน และ เขียน

เจ้าหน้าที่อาวุโส- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน(งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการและตรวจสอบ ดูแลการจัดหา เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้พัสดุทันเวลาที่ต้องการและขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ
 • ดำเนินการต่ออายุสัญญาเกี่ยวกับงานจัดหา เพื่อให้งานมีความต่อเนื่อง
 • แต่งตั้งและประสานงานกับคณะกรรมการในการจัดหา เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการคัดเลือกผู้ค้าในอนาคต
 • ให้คำแนะนำเรื่องจัดหาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความถูกต้องตรงตามระเบียบพัสดุฯที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

อื่นๆ 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขอบเขตความรับผิดชอบ
· ร่วมวางแผนงานตรวจสอบ(รายโครงการ)และปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) การควบคุม(Control Process) และการกำกับดูแล (Governance Process) ของฝ่ายงานรับตรวจ เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการดำเนินงานของฝ่ายงาน ซึ่งจะช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี สาขา บัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS) ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน ตวจสอบบัญชี งานด้านบัญชีและการเงิน งานด้านวิเคราะห์การเงินหรือการลงทุน งานด้านวิเคราะห์ และวางระบบหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชี ธุรกิจการจัดการกองทุน หรือระบบสารสนเทศ
 • กรณีได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ทางด้านการตรวจสอบอาทิ CIA CISA CPA CFSA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้ MS-Office ได้ดี

Thai Administration Service 1 ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการใหญ่

ขอบเขตความรับผิดชอบ
อำนวยการ และกำกับดูแล ให้การบริหารจัดการ ดูแลข้อมูลทะเบียนสมาชิก กบข. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานปฏิบัติการ หรืองานบริการลูกค้า ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมาก อย่างน้อย 15 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาในธุรกิจ
 • มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

GPF Property Management 3 ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ (GPF Property Management)

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 • ส่วนทรัพย์สิน: บริหารรายได้โดยเพิ่มพื้นที่การเช่าและราคาเช่า ทั้งส่วนร้านค้า ส่วนสำนักงานและส่วนเซอร์วิทอพาร์ทเมนท์ ให้ได้ประโยชน์เหมาะสมที่สุดและเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด ตรวจสอบรายจ่ายทั้ง ที่เป็นการลงทุนใหม่และค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด บริหารทรัพย์สินให้ได้มาตราฐานอยู่ตลอดเวลา ควบคุมดูแลผู้บริหารทรัพย์สินให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยให้ทรัพย์สินมีมาตราฐานพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา
 • ส่วนสำนักงาน: บริหารทีมงาน มีทั้ง งานบัญชี งานสัญญาผู้เช่า ของส่วนสำนักงาน บริหารและจัดทงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายประจำปี บริหารทรัพย์สินที่เป็นอาคาร สำนักงานและ เซอร์วิทอพาร์ทเมนท์ โดยผ่านผู้รับจ้างบริหารทรัพย์สินที่เป็นบริษัทมีมาตราฐานระดับสากล


คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญาตรี/โท สายวิชาชีพ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์บริหารอาคาร สำนักงาน บริการผู้เช่า 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรมงานระบบอาคาร
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี

เจ้าหน้าที่การตลาด (GPF Property Management)

ขอบเขตความรับผิดชอบ
สร้างฐานผู้เช่าอาคารรายใหม่ และ ประสานงานรักษาฐานผู้เช่าอาคารเดิม รวมถึงอำนวยความสะดวกด้าน ธุรกรรมสัญญาเช่าต่างๆ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
 • เข้าใจธุรกิจ และสภาวะตลาดพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

เจ้าหน้าที่บัญชี (GPF Property Management)
ขอบเขตความรับผิดชอบ
ปฎิบัติงานบัญชีผู้เช่าอาคารสำนักงาน ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ปิดงวดบัญชีและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน บัญชีอาคารสำนักงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องภาษี เช่า บริการ และ ภาษีโรงเรือน


 

สมัครงาน กบข. งานราชการ กบข. รับสมัคร สอบ กบข. 2557 สอบ กบข. 57 กบข. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กบข. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ กบข. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments